KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

13.02.2020 - 18:30
KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.085 0 0 247.159
Yeni Bakiye
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.085 0 0 247.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.184 -106 0 0 2.622 0 0 0 31.578 0 36.278
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -109 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 -92
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 0 0 10.580 0 47.712 0 31.578 0 283.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
238.896
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
238.896
Finansal Kiralama Gelirleri
234.637
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.259
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-169.680
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-157.530
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-11
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.513
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.626
BRÜT KAR (ZARAR)
69.216
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -26.043
Personel Giderleri
-17.090
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-597
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-8.356
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
43.173
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 29.263
Bankalardan Alınan Faizler
2.852
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
10.652
Diğer
15.759
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -32.870
Özel Karşılıklar
-32.870
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -93
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0
Diğer
-93
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.473
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-7.895
Cari Vergi Karşılığı
-1.695
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.200
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.578
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
31.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.578
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
97.124
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
210.143
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-94.572
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.259
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.439
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.501
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.090
Ödenen Vergiler
-14.270
Diğer
-1.286
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-47.154
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
331
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-47.379
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.749
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.643
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
49.970
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -5.732
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.513
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-161.817
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-158.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
17.971
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-96.095
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 163.105
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 67.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.078
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -128
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.622
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.760
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 7.074 59.936 67.010
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 13.277 0 13.277
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 527.901 2.133.871 2.661.772
Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
6 501.709 2.077.438 2.579.147
Finansal Kiralama Alacakları
708.861 2.343.923 3.052.784
Kazanılmamış Gelirler (-)
-207.152 -266.485 -473.637
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
6 42.727 152.243 194.970
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -16.535 -95.810 -112.345
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 24.240 0 24.240
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 908 0 908
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 5.788 0 5.788
DİĞER AKTİFLER
11 37.978 220.034 258.012
ARA TOPLAM
617.166 2.413.841 3.031.007
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 140 0 140
Satış Amaçlı
140 0 140
VARLIKLAR TOPLAMI
617.306 2.413.841 3.031.147
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 380.987 2.219.870 2.600.857
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 68 99 167
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
16 4.780 0 4.780
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.780 0 4.780
CARİ VERGİ BORCU
10 8.650 0 8.650
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 30.189 103.159 133.348
ARA TOPLAM
424.674 2.323.128 2.747.802
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 283.345 0 283.345
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.231 0 18.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.580 0 10.580
Kar Yedekleri
47.712 0 47.712
Yasal Yedekler
9.738 0 9.738
Olağanüstü Yedekler
37.974 0 37.974
Kar veya Zarar
31.578 0 31.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.578 0 31.578
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
708.019 2.323.128 3.031.147


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 5.670.214 21.358.612 27.028.826
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
22 222.659 618.378 841.037
Cayılamaz Taahhütler
165.625 218.807 384.432
Cayılabilir Taahhütler
57.034 399.571 456.605
Kiralama Taahhütleri
57.034 399.571 456.605
Finansal Kiralama Taahhütleri
57.034 399.571 456.605
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.650.501 4.777.053 6.427.554
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.543.374 26.754.043 34.297.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818904


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4851 Değişim: 1,34%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3291 Değişim: 1,76%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
771,71 Değişim: 1,36%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.