KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2021 - 17:49
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Tarihi 21.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir SAMSUN
İlçe TEKKEKÖY
Adres Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor'unun özetinin okunması
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, 2020 Yılı karı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi
12 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2021 tarih ve E-39028009-431.03-00063174770 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bahtiyar DOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2021 tarih ve 10297 sayı 582 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.
Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.970.000,00 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 96.664.332,34 TL olan 96.664.333 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 29.354.667,66 TL olan 29.354.668 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 126.019.000,00 TL olan 126.019.001 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 13.774,00 TL olan 13.774 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Fatih KÜLLÜ'nün de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.
Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1.Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemelerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Muhammet Mustafa BOLVER'i Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK'ü görevlendirdi.
Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.
2.Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı, genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
3.Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4.Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Fatih KÜLLÜ, Bağımız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5.Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6.Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
7.Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 24.03.2021 tarih ve 2021/010 sayılı kâr payı dağıtımı hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 566.719.000 adet kabul oyu 13.774 ret oyu ile ile kabul edildi.
Buna göre
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL'dir.
01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre
- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine,
- 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
8.Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2021 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9.Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın Fahrettin ULUSOY ve Nevin ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Başka bir önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görülerek verilen önerge oya sunuldu.
Verilen önergeye göre
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan ULUSOY, Sayın Kamil ADEM, Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU'nun 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 566.719.001 adet kabul oyu ve 13.773 ret oyu ile kabul edildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal KİTAPLI ve Sayın Özdemir EROL'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 566.719.001 adet kabul oyu ve 13.773 ret oyu ile kabul edildi.
10.Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.
11.Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 7.600,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 6.300,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine 4.800,00.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 3.100,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
12.Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirketin 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için 1.500.000,00.- TL ‘nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2021 yılı için 1.500.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.
13.Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.
14.Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.
15.Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından gelen sorular Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır.
Soru 1
Son 1 ayda hisse senedi degeriniz yuzde 29. 13 Nisandan bugune kadar 7 islem gununde ise yuzde 32 dustu. Kurumsal sirketler bu gibi durumlarda hisse geri alim programi aciklar. Sirketinizin neden bu yonde bir mekanizmayi devreye almadigini ogrenebilirmiyiz Hisse geri alimi yapmasaniz bile boyle bir programi duyurmaniz bile yatirimci tarafindan olumlu karsilanarak hissenin uzerindeki satis baskisini kaldiracaktir.
Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı
15 Temmuz 2016 sonrasında şirketimiz bir hisse geri alım program devreye almıştı, bu programı uygulamaya koymak şirket yönetim kurulunun takdirindendir, oluşan şartlar çerçevesinde yönetim kurulumuz bu programı uygulamaya alıp almamayı tekrar değerlendirecektir.
Soru 2
15 Mart 2021 tarihinde gönderdiğiniz bildirimle perakende urun pazar payini artirmak icin Samsun ve Corlu tesislerine birer paketleme makinasi alindigini ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yukseldigini acikladiniz. Zaten Soke Un sirketinin alinma nedeni perakende pazarinda sirketin soz sahibi olmasi iken neden halihazirda paketleme isini icin ek bir yatirim yapma geregi duyuldu Soke un alimi olumsuzmu sonuclandi yada Soke un sirketinin paketleme makinalari yetersiz veya eksik durumdamidir
Diger sorularim su sekilde.
6 Nisanda Finansal inceleme islerine basladiginiz Soke Un sirketinin alimi icin ivedilikle islemlerin yurutulmesini planliyoruz seklindeki bildiriminize istinaden gelinen son asama hakkinda bilgi verebilirmisiniz.
Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı
Söke Un işlemi kamuya açıklanan bilgiler dahilinde mali ve hukuki inceleme sürecindedir. Perakende sektöründe büyüme stratejimiz doğrultusunda bu makinalar Çorlu ve 50.yıl tesislerinde kurulmuş olup kuzey bölgelerinde kullanılacaktır. Söke Un tesisleri ise Ankara ve Aydın lokasyonludur. Söke Un satın alınma süreci olumlu olursa burada oluşan kapasite güney bölgelerinde kullanılacaktır.
Soru 3
4.3 Milyar TL satis yapmasina ragmen sirketin karliliginin 4.5 seviyelerinde uzun yillardir seyrediyor olmasi sirket yoneticilerinin bu konuda bir aksiyon almasi icin gecerli neden degilmidir Bu derece dusuk karlilik sirket yoneticilerini memnun ediyormu? Diger sorum 15 Mart 2021 tarihinde gonderdiginiz bildirimle perakende urun pazar payini artirmak icin Samsun ve Corlu tesislerine birer paketleme makinasi alindigini ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yukseldigini acikladiniz. Zaten Soke Un sirketinin alinma nedeni perakende pazarinda sirketin soz sahibi olmasi iken neden halihazirda paketleme isini icin ek bir yatirim yapma geregi duyuldu Soke un alimi olumsuzmu sonuclandi yada Soke un sirketinin paketleme makinalari yetersiz veya eksik durumda midir
Diger iki sorum su sekilde.
Yatirimci iliskileri gorevlileriniz cogu zaman telefonlara yanit vermemekte ayni zamanda e-mail gonderilerinede cevap vermemektedir. ISO 500 Turkiyenin en buyuk sanayi kuruluslari icerisinde yer aldiginizi gururla soylerken yatirimciniza sirtinizi donmenizin sebebini aciklarmisiniz.
Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı
Yatırımcılarımızdan gelen soru ve talepler Yatırımcı ilişkileri departmanımızda lisansı olan personel tarafından değerlendirilmektedir. Gelen sorular ve telefonlar sıraya alınarak cevap verilmektedir. Anlık yoğunluktan ötürü cevaplanamayan sorular için mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.
Soru 5
Forumlarda ve sosyal medyada sirket hakkinda yazilanlari takip edebiliyormusunuz Edemiyorsaniz size guzel dileklerini ileten buyuk bir kitlenin varligindan ve selamlarindan haberdar olmanizi istediler hepsinin selamlarini iletiyorum.
Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı
Sosyal medyayı şirketimizin herhangi bir organında takip etmiyoruz. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgi kirli oluşturan bu yayınlara değerli yatırımcılarımızın itimat etmemelerini tavsiye ediyoruz. Şirketimize ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.
Soru 6
Son sorum lutfen. Her ne kadar sirketin cok kucuk bir yatirimcisi olsamda gecmis donemlerde oldukca yuksek rakamlarda yatirimlarim bulunuyordu. Sirketin hisse degerinin anlamsiz sekilde inis ve cikislarla hareket etmesi neticesinde sirkete olan guvenim pek cok yatirimci gibi azaldi.
Yatirimcinin guvenini tekrar kazanabilmek icin bir duzenleme yapmayi yatirimciya guven vermeyi dusunuyormusunuz
Vereceginiz yanitlar icin tesekkur ediyor saygilar sunuyorum.
Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı
Şirketimiz için yatırımcılarımız büyük küçük demeden hepsini eşdeğer görmekteyiz, önemli olan şirketin toplam menfaatini artırmak, sektörümüzün ve ülkemizin faydalanmasını sağlamaktır. Piyasada oluşan fiyatlar ile alakalı şirketimizin doğrudan müdahalesi olmamaktadır. Yatırımcılarımıza güven vereceğimiz nokta, bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimizin büyüyerek sağlam bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı: Hayırlı olsun, bir genel kurul daha gerçekleştirme şansına nail olduk. Gelecek Genel Kurul'a kadar şirketin büyüme ivmesini artırarak devam etmesini temenni ediyorum. Sayın Nevin ULUSOY söz aldı. Bu yıl Genel Kurul'da geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar kadın yatırımcılarımızın katılması temenni ederdim fakat göremiyorum, önümüzdeki genel kurul toplantılarında tekrar aramızda kadın yatırımcılarımızı da görmek isteriz. Şirketin başarılarının devamını diliyorum.
Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Bihan ÖZTÜRK tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.
İş bu tutanak, 21.04.2021 tarihinde saat 15:15'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı
Bihan Öztürk Bahtiyar DOĞAN Muhammet Mustafa BOLVER
Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
İlker KÜÇÜK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Nisan 2021 tarihinde Çarşamba günü Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:00'de yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 312 55 55
2020 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun adresinden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin www.ulusoyun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90) bilgi edinmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ulusoyun.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, nama yazılı borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmaycaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Covid-19 salgını nedeniyle ilgili resmi kurumlarca ilan edilen kurallar doğrultusunda hareket edilerek toplantı salonuna alınacak misafirlerin ateşleri kontrol edilecek olup, maske kullanımı zorunlu tutulacaktır. Ayrıca yiyecek ve içecek ikramında bulunulmayacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket Adresi : Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun
Ticaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901
Mersis No: 0890002978800023

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4227 Değişim: -0,39%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0070 Değişim: -0,61%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
491,15 Değişim: -1,22%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.