" />

KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2018 - 18:03
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.04.2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir SAMSUN
İlçe TEKKEKÖY
Adres Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor'unun özetinin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2017 Yılı karı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Şirket'in 2017 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan almış olduğu izine istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
16 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ulusoy Un 2017 Yılı O.Genel Kurul Bilgilendirme Dökümü .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ESD Metni (1).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.04.2018 Salı günü saat 14:30'da yapılan 2017 Faaliyet Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2018 Salı günü saat 14:30'da Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 39028009-431.03-E-00033712180 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2018 tarih ve 9547 sayı 943-944 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 45.831.556,00 TL olan 45.831.556 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 18.238.791,00 TL olan 18.238.791 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Cem DAĞLI'nın da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.
Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader SALKIM'ı oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK'ü görevlendirdi.
Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.
2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel kurul belgelerinin ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı konsolide faaliyet raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı konsolide finansal tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Cem DAĞLI, Bağımız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 26.03.2018 tarih ve 2018/010 sayılı kâr payı dağıtımı hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
Buna göre
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 19.334.014,00 TL Dönem Kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.738.929,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 16.595.085,00 TL' dir.
01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan
40.701.480,34 TL Dönem Kârından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 6.819.067,05
TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 33.882.413,29 TL'dir.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2017 yılı Kâr Dağıtım Tablosuna göre
Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 1.694.120,66 TL ayrılmasına,
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 14.900.964,34 TL olarak tespit edilmesine,
14.900.964,34 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kâr dağıtım politikası önerisinin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2018 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyelikle- rine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Vedat CEYHAN'ın 12.09.2017 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Özdemir EROL, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 259.070.347 adet kabul oyu ile oybiriliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın Fahrettin ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Başka bir önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görülerek verilen önerge oya sunuldu.
Verilen önergeye gore
Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan ULUSOY (T.C. Kimlik No – 64723169390), Sayın Kamil ADEM (T.C. Kimlik No – 13462519584), Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU'nun (T.C. Kimlik No – 66049095582) 3 yıl (ÜÇ YIL) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal KİTAPLI (T.C. Kimlik No – 51406593306), ve Sayın Özdemir EROL'un (T.C. Kimlik No – 68821028870) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl (ÜÇ YIL) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim kurulu üyelerine Nisan 2018 döneminden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 6.600,00.- TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5.500,00.- TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.300,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2.200,00.- TL aylık brüt ücret ödenmesine 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2017 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL ‘nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2018 yılı için 400.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .
15. Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin tetkikine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşağıdaki yeni şekli 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
Yeni Şekil
MADDE 6- SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00 TL (İki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 250.000.000 (İki yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 84.500.000,00-TL (Seksen dört milyon beş yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 9.750.000 adet A Grubu, 6.500.000 adet B Grubu ve 68.250.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 84.500.000 adet hamiline yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Yönetim Kurulu, 2018 - 2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir
A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
16. Gündemin on altıncı maddesi dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı.
Fahrettin Ulusoy söz alarak "1989 yılında temelleri atılan şirketimizin bugün geldiği noktayı kurucu paydaş olarak memnuniyetle takip ettim. Bugünkü gelinen durum itibariyle başta Eren Günhan Ulusoy ve Kamil Adem olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki çalışmalardan şirketimizin geldiği noktayı algılayabiliyoruz. Önce küçük bir çay olan şirketimiz Ulusoy Un artık bir çağlayan gibi. Kurucular olarak bu büyük mutluluğu bizlere sağlayan tüm paydaşlara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah diğer genel kurul toplantılarımızda daha büyük ideallerimizi gerçekleştirmek kısmet olur. Teşekkür ederek sözü hayat arkadaşım ve paydaşımız Sayın Nevin Ulusoy'a bırakmak istiyorum." dedi
Nevin Ulusoy söz alarak "Kıymetli, paydaşlarımız ve değerli hazirun, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, bu şirketin kuruluşunda emeği geçen bir kadın olarak tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bugün gelinen nokta ile ilgili olarak ben de teşekkür ediyorum. Ancak, daha önceki genel kurul toplantılarımızda bir paydaşımız yönetim kurulunda en azından bir kadın üyenin olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ben de bu yöndeki görüşümü ısrarlı bir şekilde yineleyerek bu hususta daha hassas olunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantı Başkanı Bihan ÖZTÜRK paydaşlara teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek toplantıyı bitirdi.
İş bu tutanak, 24.04.2018 tarihinde saat 15:15'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2017 Yılı OGK Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 YILI 24.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜNI
24 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimiz 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24 Nisan 2018 tarihinde Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:30'da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 312 55 55
2017 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ile işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun adresinden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin www.ulusoyun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90) bilgi edinmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket Adresi : Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun
Ticaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901
Mersis No: 0890002978800023

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678591


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 23.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9347 Değişim: 0,12%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8782 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.530,45 Değişim: -0,18%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.