KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.04.2022 - 22:38
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.808.382.282 6.103.547.210
Kasa
667 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.659.914.664 5.314.977.287
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.148.466.951 788.569.923
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 2.071.193.000 2.173.847.016
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 819.583.726 733.378.944
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 163.977.915 149.676.608
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 1.087.631.359 1.290.791.464
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 4.341.944.564 3.376.909.487
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 4.001.502.237 3.080.219.872
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -14.692.122 -18.632.012
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 351.339.456 311.526.634
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 632.659.888 586.368.685
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -628.864.895 -582.573.692
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
90.535.048 399.831
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
90.040.246 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
494.802 399.831
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 11.693.755 14.949.108
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 11.693.755 14.949.108
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 1.079.357.079 791.419.559
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.024.691.566 747.591.142
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 54.665.513 43.828.417
DİĞER CARİ VARLIKLAR
58.744.731 49.619.497
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 11.919.126 46.854.946
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
-55.100 660.098
Personele Verilen Avanslar
4.2 195.661 91.643
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
46.685.044 2.012.810
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
14.461.850.459 12.510.691.708
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 6.018.715 6.011.685
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 6.018.715 6.011.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.387.011.654 1.364.570.549
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.378.804.363 1.356.863.258
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9 10.754.125 10.254.125
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 12.500.000 12.500.000
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -15.046.834 -15.046.834
MADDİ VARLIKLAR
408.246.442 404.203.629
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 51.300.737 51.300.737
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 302.775.000 302.775.000
Makine ve Teçhizatlar
6 52.233.034 47.147.975
Demirbaş ve Tesisatlar
6 20.027.766 19.695.771
Motorlu Taşıtlar
6 11.444.173 11.403.174
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.599.279 2.599.279
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 40.059.993 35.958.864
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -72.193.540 -66.677.171
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
27.769.491 27.628.749
Haklar
8 51.948.355 49.310.640
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.238.939 38.238.939
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -62.417.803 -59.920.830
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
34.783.047 37.978.441
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 34.783.047 37.978.441
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.863.829.349 1.840.393.053
TOPLAM VARLIKLAR
16.325.679.808 14.351.084.761
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 7.410.383 159.759
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 10.586.261 226.887
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -3.175.878 -67.128
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 2.777.379.254 2.186.924.896
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2.777.379.113 2.186.924.755
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 536.204.079 8.569.158
Ortaklara Borçlar
45 535.568.565 5.352.519
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
635.514 3.216.639
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 176.683.413 128.419.958
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 96.567.505 54.288.391
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 80.115.908 74.131.567
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
7.638.896.124 6.738.721.353
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 3.542.354.313 2.764.336.028
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 88.883.945 26.715.793
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.791.284.081 3.737.253.538
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 10.029.321
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 206.344.464 200.386.673
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 239.265.771 270.982.980
Ödenecek Vergi ve Fonlar
122.029.715 134.826.029
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
11.130.675 7.709.342
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
401.872.284 344.521.741
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-295.766.903 -216.074.132
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
33.345.546 89.133.488
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 33.345.546 89.133.488
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
680.395.513 491.674.938
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 680.395.513 491.674.938
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.089.580.083 9.914.586.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 7.970.603 13.221.630
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 11.386.576 18.777.202
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -3.415.973 -5.555.572
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 29.697.256 26.812.458
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 29.697.256 26.812.458
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 137.190.762 130.853.892
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 137.190.762 130.853.892
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
47.542.454 45.544.344
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 47.542.454 45.544.344
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
222.401.075 216.432.324
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 74.828.291 74.828.291
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 67.807.736 67.807.736
KAR YEDEKLERİ
2.469.862.883 1.924.577.800
Yasal Yedekler
15 324.063.778 241.811.386
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
753.350.209 307.517.679
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.152.282.229 1.134.601.892
Diğer Kar Yedekleri
15 240.166.667 240.646.843
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
835.485 835.485
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
306.648.628 1.058.300.968
Dönem Net Karı
306.648.628 1.058.300.968
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
4.013.698.650 4.220.065.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
16.325.679.808 14.351.084.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.662.786.241 1.145.463.735
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 1.261.365.205 914.247.015
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 2.101.551.642 1.291.417.079
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 5.669.267.451 3.258.725.861
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -3.471.147.998 -1.923.023.655
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10, 17, 24 -96.567.811 -44.285.127
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -778.018.285 -378.866.677
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -2.479.687.418 -747.054.929
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 1.657.673.408 350.246.625
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 43.995.725 17.941.627
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -62.168.152 1.696.613
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -79.476.728 -42.808.265
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 17.308.576 44.504.878
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
5 358.157.174 214.318.679
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.014.137 5.629.102
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.014.137 5.629.102
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
41.249.725 11.268.939
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.333.015.214 -803.513.502
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.030.584.893 -604.439.972
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 -976.554.350 -495.714.324
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.278.722.671 -789.297.043
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 302.168.321 293.582.719
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -54.030.543 -108.725.648
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
5.613.893 -410.894.311
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -59.644.436 302.168.663
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -6.336.870 -4.337.075
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -296.093.451 -194.736.455
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
329.771.027 341.950.233
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
329.771.027 341.950.233
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
329.771.027 341.950.233
YATIRIM GELİRLERİ
26 707.010.939 475.388.468
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 302.751.346 222.042.823
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 44.121.867 21.201.627
Kambiyo Karları
26 269.951.374 184.300.373
İştiraklerden Gelirler
26 ve 45 90.040.246 47.715.628
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 146.106 128.017
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 0 0
Diğer Yatırımlar
26 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-610.275.418 -368.908.716
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.658.484 -1.072.765
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -358.157.174 -214.318.679
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -218.411.330 -130.757.350
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6,7 ve 8 -8.045.298 -6.645.931
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -23.003.132 -16.113.991
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-62.507.377 -22.233.913
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -54.423.978 -31.437.485
Reeskont Hesabı (+/-)
-8.556.386 339.391
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -1.591.119 8.500.961
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
21 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
2.383.831 544.028
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-319.725 -180.808
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 306.648.628 329.363.651
Dönem Karı veya Zararı
363.999.171 426.196.072
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-57.350.543 -96.832.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
306.648.628 329.363.651
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
6.560.885.098 3.752.757.623
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-6.245.974.884 -3.424.086.446
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
314.910.214 328.671.177
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-79.692.771 -80.034.456
Diğer Nakit Girişleri
2.383.831 544.028
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-98.274.370 -136.239.202
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
139.326.904 112.941.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
31.828 129.298
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
-12.265.154 -12.193.863
Mali Varlık İktisabı (-)
-551.003.395 -773.241.058
Mali Varlıkların Satışı
726.557.373 119.789.173
Alınan Faiz
317.192.083 230.813.817
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
146.106 128.017
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-25.661.616 -17.186.756
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
454.997.225 -451.761.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-2.435.784 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
20 0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
15 ve 45 0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-2.435.784 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
40.813.250 53.543.023
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
632.701.595 -285.276.802
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 4.938.816.591 5.474.472.433
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.571.518.186 5.189.195.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -660.568 0 0 -660.568 0 -660.568
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 561.189.160 0 0 0 0 0 0 0 561.189.160 0 561.189.160
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 329.363.651 0 329.363.651 0 329.363.651
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.153.019.269 991.841.731 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.571.904.308 0 0 241.811.386 0 551.790.567 329.363.651 0 3.856.393.275 0 3.856.393.275
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.058.300.968 835.485 4.220.065.907 0 4.220.065.907
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.058.300.968 835.485 4.220.065.907 0 4.220.065.907
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 17.680.337 0 0 0 0 -480.176 0 0 17.200.161 0 17.200.161
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 306.648.628 0 306.648.628 0 306.648.628
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -530.216.046 -530.216.046 0 -530.216.046
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 82.252.392 0 445.832.530 -1.058.300.968 530.216.046 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.152.282.229 0 0 324.063.778 0 1.068.345.167 306.648.628 835.485 4.013.698.650 0 4.013.698.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8406 Değişim: -0,61%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8453 Değişim: 0,95%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
938,80 Değişim: 0,92%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.