" />

KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.10.2021 - 01:11
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.088.235.150 6.535.388.952
Kasa
14 2.382 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.461.467.269 6.135.755.564
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 626.765.499 399.633.388
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 1.531.135.283 187.246.920
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 37.412 37.412
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 40.331.983 37.396.299
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 1.490.765.888 149.813.209
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 2.727.076.075 2.343.357.894
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 2.565.900.455 2.295.859.323
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -61.914.664 -50.643.066
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 94.339.185
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 553.404.762 413.357.571
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -549.602.593 -409.555.119
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
314.020 112.955
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
314.020 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 112.955
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 175.376.006 111.704.172
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725
Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1 175.374.281 111.702.447
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 626.672.815 539.918.929
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 589.327.018 511.545.993
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 37.345.797 28.372.936
DİĞER CARİ VARLIKLAR
38.725.621 1.468.672
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 35.881.076 688.411
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.795.166 7.502
Personele Verilen Avanslar
4.2 345.519 216.830
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
703.860 555.929
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
11.187.534.970 9.719.198.494
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 5.827.300 5.232.292
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 5.827.300 5.232.292
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.265.376.095 1.138.624.167
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.244.724.947 1.132.829.102
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 35.697.982 20.841.899
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -15.046.834 -15.046.834
MADDİ VARLIKLAR
275.366.807 263.559.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.799.258 33.799.258
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 187.918.000 187.918.000
Makine ve Teçhizatlar
6 46.778.022 34.670.032
Demirbaş ve Tesisatlar
6 19.288.360 15.332.689
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.173 11.403.174
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.599.279 2.599.279
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 35.958.864 27.267.932
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -62.378.149 -49.431.152
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
20.066.646 17.881.048
Haklar
8 39.369.086 29.771.903
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.238.939 38.238.939
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -57.541.379 -50.129.794
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
19.418.807 24.758.447
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 19.418.807 24.758.447
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.586.055.655 1.450.055.166
TOPLAM VARLIKLAR
12.773.590.625 11.169.253.660
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 1.591.881 4.404.493
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 1.591.881 4.508.672
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 0 -104.179
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.823.939.327 1.578.856.379
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.820.764.201 1.575.001.813
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
3.174.985 3.854.425
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 7.871.890 6.669.798
Ortaklara Borçlar
45 5.357.366 5.377.481
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
1.833.418 611.211
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 681.106 681.106
DİĞER BORÇLAR
4.2 262.158.578 195.720.691
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 3.419.714
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 45.683.907 23.139.760
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 216.474.671 169.161.217
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
6.044.001.123 5.222.511.638
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.188.011.318 1.894.963.307
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 10.120.791 5.133.217
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.697.507.444 3.176.400.349
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 10.029.321
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 138.332.249 135.985.444
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 148.175.331 124.446.447
Ödenecek Vergi ve Fonlar
69.310.324 102.691.667
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
7.495.299 5.105.857
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
249.998.633 125.230.318
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-178.628.925 -108.581.395
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
29.887.587 80.206.066
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 29.887.587 80.206.066
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
389.147.646 331.867.997
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 389.147.646 331.867.997
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.706.773.363 7.544.683.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 13.221.630 5.792.779
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 13.221.630 6.196.455
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 0 -403.676
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 19.519.097 10.710.664
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 19.519.097 10.710.664
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 122.660.013 109.273.628
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 122.660.013 109.273.628
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
36.220.275 30.853.702
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 36.220.275 30.853.702
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
191.621.015 156.630.773
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.156.422 87.156.422
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.867 80.135.867
KAR YEDEKLERİ
1.819.381.537 1.556.643.709
Yasal Yedekler
15 241.811.386 165.610.126
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
307.517.679 222.541.401
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.113.664.162 1.010.715.148
Diğer Kar Yedekleri
15 156.388.310 157.777.034
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
8.341.899 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -498.841.731
NET DÖNEM KARI/ZARARI
798.793.026 1.161.457.615
Dönem Net Karı
798.793.026 1.161.457.615
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.875.196.247 3.467.939.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
12.773.590.625 11.169.253.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
3.824.910.808 3.387.439.944 1.314.742.124 1.156.753.949
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 3.018.505.436 2.836.008.567 1.059.002.273 997.468.497
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 3.316.541.021 2.635.199.317 1.141.035.643 814.210.406
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 7.718.049.975 6.269.418.558 2.303.970.143 1.626.985.625
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -4.279.048.007 -3.551.040.907 -1.117.250.593 -786.668.752
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10, 17, 24 -122.460.947 -83.178.334 -45.683.907 -26.106.467
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -293.048.011 189.675.200 -74.661.107 172.578.615
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -309.843.614 -324.725.902 92.192.367 466.057.499
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -14.420.416 535.322.173 -178.743.067 -282.551.650
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 31.216.019 -20.921.071 11.889.593 -10.927.234
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -4.987.574 11.134.050 -7.372.263 10.679.476
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -589.517.348 -3.173.509 -547.103.555 592.766
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 584.529.774 14.307.559 539.731.292 10.086.710
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
661.675.204 525.914.888 231.457.994 158.708.560
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
8.002.187 2.387.566 747.619 854.555
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
8.002.187 2.387.566 747.619 854.555
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
136.727.981 23.128.923 23.534.238 -277.663
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.854.462.513 -2.325.928.148 -1.153.154.489 -869.598.783
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.210.049.631 -1.699.862.937 -923.177.725 -663.534.916
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.688.942.536 -1.169.634.682 -681.580.793 -415.984.076
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.474.083.575 -1.589.181.050 -908.797.394 -588.538.212
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 785.141.039 419.546.368 227.216.601 172.554.136
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5, 17 -521.107.095 -530.228.255 -241.596.932 -247.550.840
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -1.415.395.598 -681.781.818 -668.285.508 -87.911.443
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17 894.288.503 151.553.563 426.688.576 -159.639.397
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -3.061.747 0 -303.330
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 -3.061.747 0 -303.330
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -13.386.385 -12.292.852 -5.136.596 -4.552.149
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -631.026.497 -610.710.612 -224.840.168 -201.208.388
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
970.448.295 1.061.511.796 161.587.635 287.155.166
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
970.448.295 1.061.511.796 161.587.635 287.155.166
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
970.448.295 1.061.511.796 161.587.635 287.155.166
YATIRIM GELİRLERİ
26 1.221.532.632 923.159.438 368.983.248 324.957.072
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 788.807.773 471.909.692 285.565.961 146.299.768
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 13.665.186 0 1.132.500
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 60.071.985 14.428.447 28.774.794 12.402.631
Kambiyo Karları
26 307.505.258 316.226.838 50.848.005 164.791.830
İştiraklerden Gelirler
26 49.883.364 105.989.255 96.447 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
14.856.083 0 3.503.230 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 408.169 930.436 194.811 320.759
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
26 0 9.584 0 9.584
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-986.887.564 -789.463.009 -307.898.233 -292.742.318
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -5.648.034 -9.857.325 -2.478.951 -2.226.104
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -661.675.204 -525.914.888 -231.457.994 -158.708.560
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -249.570.612 -216.821.016 -49.865.078 -115.004.148
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -21.752.625 -16.547.262 -7.512.000 -5.550.417
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -48.241.089 -20.322.518 -16.584.210 -11.253.089
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-156.301.705 -8.465.215 -19.420.281 33.604.341
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -162.112.254 -7.889.353 -19.793.361 28.790.099
Reeskont Hesabı (+/-)
5.764.505 9.739.521 5.884.955 15.473.839
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -1.092.742 -10.800.726 -5.658.770 -14.184.001
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 3.257.645
Diğer Gelir ve Karlar
1.607.936 1.484.783 329.965 590.204
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-469.150 -999.440 -183.070 -323.445
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 798.793.026 960.973.318 153.447.108 286.948.717
Dönem Karı veya Zararı
1.048.791.658 1.186.743.010 203.252.369 352.974.261
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-249.998.632 -225.769.692 -49.805.261 -66.025.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
798.793.026 960.973.318 153.447.108 286.948.717
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9.140.218.184 6.667.449.581
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-8.837.461.240 -6.614.345.433
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
302.756.944 53.104.148
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-195.277.848 -178.268.651
Diğer Nakit Girişleri
2.771.820 30.282.913
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-6.045.233 -35.928.602
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
104.205.683 -130.810.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 2.894.245 42.492
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -35.851.978 -11.189.663
Mali Varlık İktisabı (-)
-2.308.832.359 -95.000.000
Mali Varlıkların Satışı
1.008.945.384 410.741.861
Alınan Faiz
1.206.268.381 571.594.422
Alınan Temettüler
26 49.883.364 105.989.255
Diğer Nakit Girişleri
408.169 930.436
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-44.628.650 -316.855.062
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-120.913.444 666.253.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -5.360.076 -615.176
Ödenen Temettüler (-)
-493.000.000 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 -12.328.131
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-498.360.076 -12.943.307
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
39.422.055 99.405.822
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-475.645.782 621.906.064
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.474.472.433 4.389.595.297
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 4.998.826.651 5.011.501.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
399.000.000 0 35.483 0 0 95.009.927 0 225.190.789 629.350.632 0 1.348.586.831 0 1.348.586.831
Yeni Bakiye
939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 752.909.786 -245.917.920 2.638.727.908 0 2.638.727.908
Sermaye Arttırımı
222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 116.300.874 0 0 0 0 -11.958.575 0 0 104.342.299 0 104.342.299
Varlıklarda Değer Artışı
6 0 0 0 0 0 0 0 -430.630 0 0 -430.630 0 -430.630
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 57.205 0 -9.356 47.849 0 47.849
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 960.973.318 0 960.973.318 0 960.973.318
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -560.858.135 -560.858.135 0 -560.858.135
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 65.650.758 0 2.458.898 -752.909.786 684.800.130 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 731.596.304 0 0 165.610.126 0 245.084.779 960.973.318 -121.985.281 3.142.802.609 0 3.142.802.609
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.361.168 -498.841.731 3.467.842.931 0 3.467.842.931
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.361.168 -498.841.731 3.467.842.931 0 3.467.842.931
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 102.949.014 0 0 0 0 -1.388.724 0 0 101.560.290 0 101.560.290
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 798.793.026 0 798.793.026 0 798.793.026
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.161.361.168 1.000.183.630 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.113.664.162 0 0 241.811.386 0 551.062.411 798.793.026 8.341.899 3.875.196.247 0 3.875.196.247



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973114


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.