KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

06.08.2021 - 22:21
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.337.393.374 6.535.388.952
Kasa
14 872 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.807.498.071 6.135.755.564
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 529.894.431 399.633.388
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 852.920.631 187.246.920
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 37.412 37.412
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 39.434.500 37.396.299
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 813.448.719 149.813.209
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 2.761.747.222 2.343.357.894
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 2.506.198.376 2.295.859.323
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -59.471.617 -50.643.066
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 311.218.294 94.339.185
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 531.064.680 413.357.571
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -527.262.511 -409.555.119
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
239.182 112.955
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
239.182 112.955
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 118.316.096 111.704.172
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725
Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1 118.314.371 111.702.447
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 649.262.228 539.918.929
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 618.901.029 511.545.993
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 30.361.199 28.372.936
DİĞER CARİ VARLIKLAR
26.121.876 1.468.672
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 23.085.934 688.411
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.046.280 7.502
Personele Verilen Avanslar
4.2 313.020 216.830
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
1.676.642 555.929
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
10.746.000.609 9.719.198.494
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 6.372.288 5.232.292
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 6.372.288 5.232.292
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.320.617.904 1.130.185.821
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.323.164.738 1.132.829.102
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 12.500.000 12.403.553
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -15.046.834 -15.046.834
MADDİ VARLIKLAR
276.963.612 263.559.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.799.258 33.799.258
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 187.918.000 187.918.000
Makine ve Teçhizatlar
6 44.375.215 34.670.032
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.343.171 15.332.689
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.174 11.403.174
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.599.279 2.599.279
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 35.958.864 27.267.932
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -57.433.349 -49.431.152
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
18.268.172 17.881.048
Haklar
8 35.022.749 29.771.903
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.238.939 38.238.939
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -54.993.516 -50.129.794
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
20.349.646 24.758.447
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 20.349.646 24.758.447
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.642.571.622 1.441.616.820
TOPLAM VARLIKLAR
12.388.572.231 11.160.815.314
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 3.027.294 4.404.493
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.057.335 4.508.672
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.030.041 -104.179
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.828.128.221 1.578.856.379
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.827.285.492 1.575.001.813
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
842.588 3.854.425
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 7.539.994 6.669.798
Ortaklara Borçlar
45 5.358.118 5.377.481
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
1.500.770 611.211
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 681.106 681.106
DİĞER BORÇLAR
4.2 188.238.482 195.720.691
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 3.419.714
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 32.487.532 23.139.760
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 155.750.950 169.161.217
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
5.725.322.481 5.222.511.638
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.113.350.211 1.894.963.307
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 2.748.528 5.133.217
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.455.910.512 3.176.400.349
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 10.029.321
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 143.283.909 135.985.444
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 200.314.123 124.446.447
Ödenecek Vergi ve Fonlar
59.479.538 102.691.667
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
7.320.128 5.105.857
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
200.193.371 125.230.318
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-66.678.914 -108.581.395
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
46.335.829 80.206.066
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 46.335.829 80.206.066
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
429.355.021 331.867.997
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 429.355.021 331.867.997
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.428.261.445 7.544.683.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 13.221.630 5.792.779
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.637.258 6.196.455
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.415.628 -403.676
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 18.687.851 10.710.664
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 18.687.851 10.710.664
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 117.523.417 109.273.628
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 117.523.417 109.273.628
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
35.988.859 30.853.702
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 35.988.859 30.853.702
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
185.421.757 156.630.773
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.156.422 87.156.422
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.867 80.135.867
KAR YEDEKLERİ
1.892.119.732 1.556.643.709
Yasal Yedekler
15 241.811.386 165.610.126
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
307.517.679 222.541.401
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.187.181.289 1.010.715.148
Diğer Kar Yedekleri
15 155.609.378 157.777.034
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -498.841.731
NET DÖNEM KARI/ZARARI
634.089.512 1.153.019.269
Dönem Net Karı
634.089.512 1.153.019.269
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.774.889.029 3.459.501.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
12.388.572.231 11.160.815.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.510.168.684 1.364.704.949 2.230.685.995 1.090.294.663
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 1.959.503.163 1.045.256.148 1.838.540.070 939.855.734
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 2.175.505.378 884.088.299 1.820.988.911 808.599.292
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 5.414.079.832 2.155.353.971 4.642.432.933 2.297.693.407
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -3.161.797.414 -1.238.773.759 -2.764.372.155 -1.464.746.768
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17, 24 -76.777.040 -32.491.913 -57.071.867 -24.347.347
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -218.386.904 160.479.773 17.096.585 127.178.846
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -402.035.981 345.018.948 -790.783.401 -212.944.001
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 164.322.651 -185.923.974 817.873.823 349.118.314
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 19.326.426 1.384.799 -9.993.837 -8.995.467
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 2.384.689 688.076 454.574 4.077.596
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -42.413.793 394.472 -3.766.275 -5.920.153
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 44.798.482 293.604 4.220.849 9.997.749
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
430.217.210 215.898.531 367.206.328 149.506.690
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.254.568 1.625.466 1.533.011 634.082
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 7.254.568 1.625.466 1.533.011 634.082
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 113.193.743 101.924.804 23.406.586 298.157
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.701.308.024 -897.794.522 -1.449.892.605 -657.734.816
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.286.871.906 -682.431.934 -1.029.891.261 -453.279.612
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.007.361.743 -511.647.419 -753.650.606 -315.880.684
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.565.286.181 -775.989.138 -1.000.642.838 -449.263.902
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 557.924.438 264.341.719 246.992.232 133.383.218
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-279.510.163 -170.784.515 -276.240.655 -137.398.928
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-747.110.090 -336.215.779 -587.433.615 -304.209.604
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 467.599.927 165.431.264 311.192.960 166.810.676
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 -2.758.417 -1.021.461
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 -2.758.417 -1.021.461
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -8.249.789 -3.912.714 -7.740.703 -3.949.459
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -406.186.329 -211.449.874 -409.502.224 -199.484.284
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847
YATIRIM GELİRLERİ
26 841.292.978 365.904.510 598.202.366 235.369.253
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 503.241.812 281.198.989 325.609.924 169.273.860
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 12.532.686 4.184.650
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 31.297.191 10.095.564 2.025.816 -6.825.175
Kambiyo Karları
26 256.657.253 72.356.880 151.435.008 66.389.994
İştiraklerden Gelirler
26 49.883.364 2.167.736 105.989.255 2.038.479
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 213.358 85.341 609.677 307.445
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-678.989.331 -310.080.615 -496.720.691 -208.447.041
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.169.083 -2.096.318 -7.631.221 -3.509.643
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 791.773
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-430.217.210 -215.898.531 -367.206.328 -149.506.690
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -199.705.534 -68.948.184 -101.816.868 -45.957.314
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -14.240.625 -7.594.694 -10.996.845 -5.508.278
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -31.656.879 -15.542.888 -9.069.429 -4.756.889
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-136.881.424 -114.647.511 -43.485.643 -3.428.076
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -142.318.893 -110.881.408 -36.679.452 -2.773.900
Reeskont Hesabı (+/-)
-120.450 -459.841 -5.734.318 4.863.842
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21, 35 4.566.028 -3.934.933 -1.290.457 -5.195.348
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.277.971 733.943 894.579 150.943
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-286.080 -105.272 -675.995 -473.613
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 634.089.512 305.084.867 679.045.274 359.702.583
Dönem Karı veya Zararı
834.282.883 408.086.811 838.789.422 456.053.983
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-200.193.371 -103.001.944 -159.744.148 -96.351.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
634.089.512 305.084.867 679.045.274 359.702.583
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
7.087.902.585 4.879.252.538
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-6.609.459.110 -4.348.981.849
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
478.443.475 530.270.689
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-83.327.837 -63.662.030
Diğer Nakit Girişleri
2.441.855 19.077.692
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-90.052.779 -137.416.236
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
307.504.714 348.270.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.828.703 26.426
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -28.111.440 -4.557.165
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.413.949.289 -257.383.104
Mali Varlıkların Satışı
762.890.614 502.749.589
Alınan Faiz
526.649.796 382.956.340
Alınan Temettüler
49.883.364 104.010.614
Diğer Nakit Girişleri
213.358 19.175.384
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-34.825.962 -71.922.066
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-134.420.856 675.056.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 20 -3.240.034 -3.273.953
Ödenen Temettüler (-)
-493.000.000 -360.000.000
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-496.240.034 -363.273.953
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
46.641.371 42.677.004
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-276.514.805 702.729.184
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.474.472.433 4.389.595.297
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.197.957.628 5.092.324.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.1 399.000.000 0 35.483 0 0 95.009.927 0 225.190.789 704.819.445 -229.945.448 1.194.110.196 0 1.194.110.196
Yeni Bakiye
939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 53.732.931 0 0 0 0 -1.456.844 0 0 52.276.087 0 52.276.087
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 -287.097 0 0 -287.097 0 -287.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 38.148 0 287.098 325.246 0 325.246
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 679.045.274 0 679.045.274 0 679.045.274
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.000.000 -360.000.000 0 -360.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 35.750.000 0 2.458.898 -828.378.599 790.169.701 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
939.000.000 0 669.028.361 0 0 135.709.368 0 478.234.349 679.045.274 -45.406.569 2.855.610.783 0 2.855.610.783
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 176.466.141 0 0 0 0 -2.167.656 0 0 174.298.485 0 174.298.485
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 634.089.512 0 634.089.512 0 634.089.512
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.153.019.269 991.841.731 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.187.181.289 0 0 241.811.386 0 550.283.479 634.089.512 0 3.774.889.029 0 3.774.889.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955712


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6405 Değişim: -0,13%
Düşük 8,6358 23.09.2021 Yüksek 8,6541
Açılış: 8,6519
10,1216 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1059 23.09.2021 Yüksek 10,1346
Açılış: 10,1144
491,67 Değişim: -0,05%
Düşük 491,26 23.09.2021 Yüksek 492,02
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.