KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

01.03.2022 - 05:44
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
27
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914374
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
2021 yılı içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2021 yılı içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2021 yılı içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858515
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 16
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket ortakları temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Bağımsız denetim şirketi temsilcisi, mali işler yönetimine bağlı yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri müdürü, Genel Kurul hazırlıklarını yapan yatırımcı ilişkileri yöneticisi ve idari personeller katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 81,1
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu?nun 01.03.2021 tarihli kararı 31.03.2021 tarihli Genel Kurul?un toplantısında Şirket?in Konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922476
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/03/2021 0 % 82,27 % 0,06 % 82,2 https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/genel-kurul https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/genel-kurul Bulunmamaktadır. 43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922475


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/komite-uyeleri-listesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/komite-uyeleri-listesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/komite-uyeleri-listesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/komite-uyeleri-listesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/komite-uyeleri-listesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Temel Finansal Göstergeler? ?Finansal Sonuçlar? ve ?Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler? konu başlıklarında ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler? konu başlığı altında yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 67 25 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 12 12
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 67 6 30
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi % 25 % 0 0 0
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi % 33 % 0 0 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Aziz Murat Uluğ - Yönetim Kurulu Başkanı, Atilla Benli - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
30
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri? başlığı altında yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Aziz Murat Uluğ
İcra başkanı / genel müdürün adı
Atilla Benli
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değil
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
KAP duyurusu yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
İlgili politika bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Aziz Murat Uluğ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2021 İlgisiz İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Atilla Benli İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/01/2019 İlgisiz İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Murat Akgüç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2021 İlgisiz İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Muhammed Mahmut Er İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/09/2020 İlgisiz İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Murat Akbalık İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/06/2020 İlgisiz Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Aydoğdu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/06/2020 İlgisiz Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/politikalar/tazminat-politikasi
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Direktörlüğü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenlemeler bulunmamakla beraber şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
BASS (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Genel Müdür Yardımcılıkları bağlı ekiplerindeki kritik pozisyonlar için gerekli yedekleme planını İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ile birlikte yapmaktadır. Atama hususundaki yetki İnsan Kaynakları Yönetmeliği?nin Yetki Matrisinde belirtilen yöneticiye aittir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/politikalar/insan-kaynaklari-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/ surdurulebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ kurumsal-yonetim/etik-ilkeler


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ sirket-kunyesi/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve kısmen İngilizce hazırlanmaktadır.
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Beyanları? başlığı altında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu ?Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi?, ?Yönetim Kurulu Komiteleri-I? ve ?Yönetim Kurulu Komiteleri-II? başlıkları altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Yıllık Faaliyet Raporu?nda ?2021 yılı Yönetim Kurulu Toplantı ve Katılım Listesi? başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Dünya ve Türkiye Sektörü? başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler? başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler? başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler? başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu?nda ?Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Uygulamaları? konu başlığı altında yer almaktadır


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu totalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ sirket-kunyesi/esas-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2021 yıllık Faaliyet Raporu ?Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi?, ?Yönetim Kurulu Komiteleri-I? ve ?Yönetim Kurulu Komiteleri-II? başlıkları altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/268985
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat Akbalık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Aydoğdu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Gürdoğan Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Akbalık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Akgüç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fulden Pehlivan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat Akbalık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Aydoğdu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat Süzer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Strategic Management Committee Atilla Benli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strategic Management Committee Murat Akgüç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strategic Management Committee Remzi Duman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Strategic Management Committee Bilal Türkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Information Technologies Steering Committee Muhammed Mahmut Er Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Information Technologies Steering Committee Bilal Türkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Information Technologies Steering Committee Ali Araz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005605


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9283 Değişim: 0,16%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7787 Değişim: 0,13%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
925,56 Değişim: -0,31%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.