" />

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2022 - 18:48
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 Peşin 1,4155900 141,559 0 1,4155900 141,559
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 Peşin 1,4155900 141,559 10 1,2740310 127,4031
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 Peşin 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 Peşin 1,4155900 141,559 10 1,2740310 127,4031

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.04.2022 28.04.2022 05.05.2022 29.04.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0

Ek Açıklamalar
31.03.2022 tarihinde yapılan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Buna göre
1.Şirketin 2021 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 5.761.454.000 TL olduğu,
2.Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 5.761.454.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3.Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2021 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4.Birinci kâr payı matrahının 5.797.400.185,95 TL olarak belirlenmesi, (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 5.761.454.000 TL tutarındaki 2021 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 35.946.185,95 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)
5.Bu minvalde
a.Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan dönem zararının genel kanuni yedek akçelerden mahsup edilmesi
b.Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 5.797.400.185,95 TL'nin %20'sine karşılık gelen 1.159.480.037,19 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
c.3.795.084.962,81 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,
d.477.956.500,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,
e.2021 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 328.932.500,00 TL'nin geçmiş yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
Dolayısıyla
f.Toplam nakit olarak dağıtılacak 4.954.565.000,00 TL'nin 1.452.732.572,14 TL'lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedeklerden, kalan 3.501.832.427,86 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
g.Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 1,41559 Kuruş (%141,559) olmak üzere toplam brüt 4.954.565.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 28.04.2022 günü başlanması.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pay Başına Temettü Bilgileri.pdf
EK: 2 Dividend_Per_Share_Table.pdf
EK: 3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2021 Kar Payı Dagıtım Tablosu.pdf
EK: 4 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2021 Dividend Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.876.565.307

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.620.842.000
4. Vergiler ( - ) -140.612.000
5. Net Dönem Kârı 5.761.454.000
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.761.454.000
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.946.185,95
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.797.400.185,95
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 1.159.480.037,19
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.795.084.962,81
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 477.956.500
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 328.932.500
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 4.954.565.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.725.010.750 0 47,3 1,41559 141,559
B Grubu 1.263.414.075 0 21,93 1,274031 127,403
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 631.707.037,5 0 10,96 1,274031 127,403
TOPLAM 4.620.131.862,5 0 80,19 1,274031 127,403

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Not: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %86'dır.
* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabi değildir.
*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar Borsa İstanbul nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014730


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 19.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,1121 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0011 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0785 Değişim: -0,22%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.574,13 Değişim: -1,03%
Düşük 2.565,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.