KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2021 - 21:50
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusunda aldığı revize karar.

Karar Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 1. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 2. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 3. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 TOPLAM 0,5350098 53,50098 0 0,5350098 53,50098
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 3. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 TOPLAM 0,5350098 53,50098 15 0,4547583 45,47583
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 1. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 2. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 3. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 TOPLAM 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 3. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 TOPLAM 0,5350098 53,50098 15 0,4547583 45,47583

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 01.04.2021 05.04.2021 02.04.2021
2. Taksit 01.07.2021 05.07.2021 02.07.2021
3. Taksit 01.10.2021 05.10.2021 04.10.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0

Ek Açıklamalar
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi uyarınca 18.03.2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,53501 Kuruş) aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir:
Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,
1. Şirketimizin 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 3.177.873.000- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 862.181.952,78 TL olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000.- TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4. Birinci kâr payı matrahının 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.177.873.000- TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur)
5. Bu minvalde,
a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 3.239.444.358,98 TL'nin %20'sine karşılık gelen 647.888.871,80 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması
b. 623.276.128,20 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması
c. Kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL'nin ortaklara dağıtılması
d. 169.753.500,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması
e. 2020 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.736.954.500,00 TL'nin geçmiş¸ yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu
Dolayısıyla
f. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.872.535.000,00 TL'nin 692.428.452,78 TL'lik kısmının 2020 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, kalan 1.180.106.547,22 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda gec¸mis¸ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu
g. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,53501 Kuruş (%53,501) olmak üzere toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettü ödenmesi
6. Nakit temettünün hissedarlarımıza üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi
kararlaştırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK_Kararı_Kar Payı Dağıtım Tablosu_Pay Başına Temettü.pdf
EK: 2 BoD Decsion_Dividend Distribution Table_Dividend Per Share Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.706.811.807

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.801.941.000 862.181.953
4. Vergiler ( - ) 624.068.000 0
5. Net Dönem Kârı 3.177.873.000 862.181.953
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.177.873.000 862.181.953
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 61.571.359
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.239.444.359
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 647.888.872
* Nakit 647.888.872
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 623.276.128
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 169.753.500
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 1.736.954.500
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 601.370.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.029.894.250 0 32,41 0,53501 53,501
B Grubu 477.496.425 0 15,03 0,45476 45,476
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 238.748.212,5 0 7,51 0,45476 45,476
TOPLAM 1.746.138.887,5 0 54,95

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Not: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %59'dur.
* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabii değildir.
*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919148


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.