KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2020 - 18:49
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 Peşin 0,3437200 34,372 0 0,3437200 34,372
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 Peşin 0,3437200 34,372 15 0,2921620 29,2162
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 Peşin 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 Peşin 0,3437200 34,372 15 0,2921620 29,2162

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 01.06.2020 03.06.2020 02.06.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0

Ek Açıklamalar
Türkiye'nin lider entegre telekomünikasyon şirketi olarak Türk Telekom, belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmak, teknolojik üstünlüğünü devam ettirecek şekilde yatırımlarına devam etmek ve aynı zamanda bilanço yapısını daha da güçlendirilmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulu bahsi geçen bu öncelikleri dikkate alarak 2019 faaliyet yılı kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasını teklif etmiştir.
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,
1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL'si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL'si 2016 yılı dönem kârlarından)
2. Şirketimizin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 895.744.275,06 TL olduğu,
3. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)
6. Bu minvalde,
a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL'nin %20'sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması
b. 714.369.982,92 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması
c. 102.802.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması
d. 2019 do¨nem kârından kalan dagˆıtılabilir kâr olan 1.100.961.000 TL'nin gec¸mis¸ yıl kârı olarak s¸irket bu¨nyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu
Dolayısıyla
e. Şirketimiz 2019 yılı net dagˆıtılabilir do¨nem kârının, yaklas¸ık %50 oranına tekabu¨l eden toplam bru¨t 1.203.020.000,00 TL'nin tamamının yasal kayıtlarda gec¸mis¸ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu
f. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,34372 Kuruş (%34,37) olmak üzere toplam brüt 1.203.020.000,00 TL nakit temettü ödenmesi
7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 01.06.2020 tarihinde başlanması
kararlaştırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 Dividend Distribution Table.pdf
EK: 3 Pay Başına Temettü Bilgileri 2019_03.03.2020.pdf
EK: 4 Dividend Per Share Information_2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.664.146.806,88

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.734.758.000 895.744.275,06
4. Vergiler ( - ) 327.975.000 0
5. Net Dönem Kârı 2.406.783.000 895.744.275,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.406.783.000 895.744.275,06
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 36.467.085,41
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.443.250.085,41
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 488.650.017,08
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 714.369.982,92
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 102.802.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.100.961.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.203.020.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 661.661.000 0 27,49 0,34372 34,372
B Grubu 306.770.100 0 12,75 0,29216 29.216
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 153.385.050 0 6,37 0,29216 29,216
TOPLAM 1.121.816.150 0 46,61

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Not: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %50'dir.
* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabi değildir.
*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824013


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.