KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 18:38
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 7.586.917 6.302.749
Satışların Maliyeti
-3.942.676 -3.295.807
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.644.241 3.006.942
BRÜT KAR (ZARAR)
3.644.241 3.006.942
Genel Yönetim Giderleri
-638.898 -584.460
Pazarlama Giderleri
-786.410 -715.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-64.624 -54.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
121.416 96.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-214.280 -220.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.061.445 1.528.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
214.710 95.049
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.239 -87
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-43.683 -54.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.226.233 1.568.904
Finansman Gelirleri
712.629 469.758
Finansman Giderleri
-1.248.850 -1.204.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 1.690.012 833.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-334.406 -173.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-84.542 -61.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-249.864 -111.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.355.606 660.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.355.606 660.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.355.606 660.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,38730000 0,18880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,38730000 0,18880000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.679.106 2.596.914
Dönem Karı (Zararı)
1.355.606 660.700
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.355.606 660.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.436.180 2.621.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.447.260 1.273.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.774 54.263
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.075 61.869
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.091 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.608 -7.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161.124 185.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.794 120.129
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.800 25.556
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
530 40.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
415.740 568.713
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.230 -45.517
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
482.818 606.917
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.152 7.313
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
221.383 512.459
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.419 -33.864
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.100 -27.769
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21.319 -6.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
334.406 173.074
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -42.026 -32.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.478 -94.962
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208.478 -94.962
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25.578 15.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.643.823 -473.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.998 -346.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.903 -13.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.095 -333.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.806 -164.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-328.806 -164.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.042 -7.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.428.337 -472.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.428.337 -472.317
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
451.360 517.828
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
451.360 517.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.147.963 2.809.134
Alınan Faiz
44.544 31.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-510.480 -315.889
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-63.561 -37.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-169.240 -70.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 229.880 179.422
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-929.080 -1.012.017
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -205.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.062 111.269
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.062 111.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.158.142 -918.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-439.840 -330.229
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-718.302 -588.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.870.130 110.282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.117.030 2.397.443
Kredilerden Nakit Girişleri
1.117.030 2.397.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.204.761 -1.777.870
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.204.761 -1.777.870
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.557 -206.241
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-217.258 5.342
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-337.692 -305.988
Alınan Faiz
28.686 13.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -25.578 -15.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.120.104 1.695.179
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
65.384 22.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.054.720 1.717.707
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.370.117 4.417.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.315.397 6.135.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.723.327 5.007.927
Ticari Alacaklar
6.506.712 6.202.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.237 15.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.487.475 6.187.294
Diğer Alacaklar
96.085 68.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
96.085 68.396
Türev Araçlar
2.299.040 1.207.467
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 580.458 958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 1.718.582 1.206.509
Stoklar
266.008 248.966
Peşin Ödenmiş Giderler
500.196 199.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
500.196 199.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
75.717 63.684
Diğer Dönen Varlıklar
258.767 253.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
258.767 253.567
ARA TOPLAM
13.725.852 13.252.104
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.763.213 13.289.465
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.956 17.956
Diğer Finansal Yatırımlar
17.956 17.956
Ticari Alacaklar
9 267.022 281.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
267.022 281.442
Diğer Alacaklar
33.321 32.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.321 32.825
Türev Araçlar
32.569 32.710
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 32.569 32.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.198 17.612
Maddi Duran Varlıklar
16.156.945 16.064.911
Arazi ve Arsalar
5.885.368 5.894.276
Binalar
553.993 574.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.170.354 9.201.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
547.230 394.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.587.633 1.546.155
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.185.526 12.137.455
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
5.270.921 5.107.436
Lisanslar
2.325.763 2.404.054
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.543.898 4.581.021
Peşin Ödenmiş Giderler
15.728 13.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.728 13.372
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.272.923 1.288.525
Diğer Duran Varlıklar
87 92
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
87 92
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.586.908 31.433.055
TOPLAM VARLIKLAR
45.350.121 44.722.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.100.085 2.802.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
806.154 869.753
Banka Kredileri
7,8 806.154 869.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.293.931 1.932.286
Banka Kredileri
7 1.272.128 1.913.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.803 18.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.060.507 3.313.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.060.507 3.313.571
Banka Kredileri
7 2.420.748 2.801.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 449.679 413.791
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 190.080 97.808
Ticari Borçlar
3.984.983 5.293.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.984.983 5.293.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
236.815 199.768
Diğer Borçlar
3.255.838 993.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 1.872.535 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.383.303 993.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
552.784 520.841
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
552.784 520.841
Türev Araçlar
44.152 367.719
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 44.152 320.186
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 0 47.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
99.791 172.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.608 443.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 84.797 276.460
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 132.811 166.944
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
144.897 121.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
144.897 121.241
ARA TOPLAM
13.697.460 14.228.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.697.460 14.228.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.993.175 15.118.982
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.993.175 15.118.982
Banka Kredileri
7 7.861.236 6.775.327
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 908.902 905.086
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 8.223.037 7.438.569
Diğer Borçlar
36.665 43.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.665 43.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
910.713 872.077
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
910.713 872.077
Türev Araçlar
338.162 347.286
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 338.162 347.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.072.514 1.223.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.063.655 1.214.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.859 8.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
863.478 715.133
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
142.466 136.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
142.466 136.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.357.173 18.456.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.054.633 32.685.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.295.488 12.037.376
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.610.479 2.574.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.959.188 3.983.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.766.342 4.766.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-807.154 -782.420
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-27.767 -88.747
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.171.810 -910.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
825.663 721.066
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-678.498 -913.817
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-17.985 -320.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-660.513 -593.149
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.318.975 -717.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.568.388 2.398.634
Yasal Yedekler
2.568.388 2.398.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.672.577 1.536.993
Net Dönem Karı veya Zararı
1.355.606 3.177.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.295.488 12.037.376
TOPLAM KAYNAKLAR
45.350.121 44.722.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 471.382 -1.320.942 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853
Transferler
2.406.783 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 660.700 505.195 505.195
Dönem Karı (Zararı)
660.700 660.700 660.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 -155.505 -155.505
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
660.700 660.700 660.700
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -704.568 95.924 532.274 -1.320.942 -503.874 -442.903 -650.720 2.355.969 2.304.515 660.700 9.948.048 9.948.048
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -1.320.942 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376
Transferler
169.754 1.135.584 -1.305.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 1.355.606 1.130.647 1.130.647
Dönem Karı (Zararı)
1.355.606 1.355.606 1.355.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 -224.959 -224.959
Kar Payları
-1.872.535 -1.872.535 -1.872.535
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 4.766.342 -807.154 -27.767 825.663 -1.320.942 -17.985 -660.513 -1.318.975 2.568.388 2.672.577 1.355.606 11.295.488 11.295.488


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.355.606 660.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.246 216.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.918 -14.947
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
76.225 285.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.061 -54.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.184 2.989
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-15.245 -57.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-261.205 -372.290
Yabancı Para Çevrim Farkları
104.597 60.892
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
104.597 60.892
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
378.354 -81.262
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
378.354 -81.262
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.205 -49.133
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-84.205 -49.133
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-751.401 -411.082
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-751.401 -411.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91.450 108.295
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-75.671 16.252
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.841 9.827
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
150.280 82.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224.959 -155.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.130.647 505.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.130.647 505.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934749


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,08% Hacim : 5.858 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 1.458 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,3438 Değişim: -0,60%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1127 Değişim: -0,50%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
498,72 Değişim: -1,59%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.