KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2018 - 15:42
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.04.2018
Genel Kurul Tarihi 11.05.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,
4 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı Olağanüstü GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Sportif GK ilan metni Olağanüstü GK.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TRABZONSFOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
11 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı Mayıs ayının 11. Cuma günü saat 14.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve E-00033694703 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın İlhan PEHLİVAN ve Sayın Yavuz Selim AYKAN'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir
Yapılan incelemede
a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.04.2018 tarih, 9561 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ile ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ve ayrıca KAP da 12.04.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile süresi içerisinde yapıldığı, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.
b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 1TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.000.865TL'lik sermayeye tekabül eden 51.000.865 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerme getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazdı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret il Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
Gündem Maddeleri:
Madde :1
Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına atanması oy birliği ile kabul edildi.
Madde :2
Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Madde :3
Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 50674208394 T.C kimlik numaralı Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun, 18740756750 T.C kimlik numaralı Hayrettin HACISALİHOĞLU ve 32015328442 T.C kimlik numaralı Ömer SAĞIROĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 14909889772 T.C kimlik numaralı Mahmut MEMİŞOĞLU ve 48373783496 T.C kimlik numaralı Şenol KAYNAR'ın seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Buna göre Önerge oylamaya sunuldu ve 51.000.864 adet kabul oyuna karşılık, 1 adet red oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
Elektronik ortamda katılan ve olumsuz oy kullanan Osman Can GENÇYÜREK tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerinin %25'inin kadın üyeden seçilmesi hususu bulunduğu ve yönetim kurulu üyeliklerine neden kadın üye önerilmediği hususunda bilgi istenilerek bu hususta şerh verildiği görüldü.
Yönetim Kurulu bu hususa ilişkin olarak, yıl sonu faaliyet raporu eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile açıklamalar yapılacağını beyan etmişlerdir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı
Madde :4
Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildi.
Madde :5
Gündemin 5. maddesinin görüşülmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde :6
Toplantının son maddesi uyarınca, katılımcıların varsa dilek ve temennilerini iletmeleri için söz hakkı verildi. Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 11.05.2018 günü saat 14:15
Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Yavuz Selim AYKAN İlhan PEHLİVAN Özgür YANAR


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 olağanüstü genel kurul TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 DOC001.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 DOC002.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketin genel kurul toplantısı tutanağı, hazirun ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,23% Hacim : 8.718 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.434
Açılış: 1.432
9,3318 Değişim: 0,40%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,8612 Değişim: 0,32%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
533,35 Değişim: 0,89%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 534,09
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.