KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2021 - 18:19
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Plan 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
927.732 655.319
Ödenen Faizler
-416.460 -231.680
Alınan Temettüler
4.223 5.944
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.219 39.706
Elde Edilen Diğer Kazançlar
47.308 11.006
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
78.667 631
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-83.761 -69.309
Ödenen Vergiler
-125.524 -68.571
Diğer
422.336 -144.874
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.849.601 -913.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.973 -7.212
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.243.818 203.345
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-150.774 -230.233
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
298.793 -868.044
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-750.829 -11.081
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-954.861 -715.053
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-190.742 -484.917
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
14.523 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.436 -1.165
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
86 241
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-766.202 -761.677
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
405.722 386.777
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -107.927
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.446 0
Diğer
-881 -1.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.768.767 2.236.413
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.843.068 2.236.816
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-73.551 -134
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-750 -269
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
131.448 115.007
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.754.612 1.151.450
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.864.624 779.802
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.619.236 1.931.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
227.146 150.329
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-210.111 -169.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.042 3.169
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.042 3.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-221.153 -172.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.025 5.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-263.282 -224.060
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-16.476 -2.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.580 49.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.035 -18.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.288.812 6.539.246 11.828.058 4.051.419 5.046.636 9.098.055
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.118.726 2.857.859 4.976.585 1.512.256 1.363.303 2.875.559
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 6.864 1.319.396 1.326.260 2.247 1.021.382 1.023.629
Bankalar
(3) 119.500 1.539.290 1.658.790 86.932 342.533 429.465
Para Piyasalarından Alacaklar
1.994.441 0 1.994.441 1.424.176 0 1.424.176
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.079 -827 -2.906 -1.099 -612 -1.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 18.987 263.097 282.084 16.754 263.097 279.851
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.917 0 7.917 4.152 0 4.152
Diğer Finansal Varlıklar
11.070 263.097 274.167 12.602 263.097 275.699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.243.049 2.822.294 5.065.343 1.905.409 2.696.730 4.602.139
Devlet Borçlanma Senetleri
1.985.342 2.732.264 4.717.606 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
85.197 90.030 175.227 88.595 77.152 165.747
Diğer Finansal Varlıklar
172.510 0 172.510 121.420 0 121.420
Türev Finansal Varlıklar
(2) 908.050 595.996 1.504.046 617.000 723.506 1.340.506
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
908.050 595.996 1.504.046 617.000 723.506 1.340.506
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.287.437 37.917.261 45.204.698 8.056.807 32.645.563 40.702.370
Krediler
(5) 5.380.152 38.714.278 44.094.430 5.875.096 33.299.702 39.174.798
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 220.209 220.209 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-575.923 -1.415.986 -1.991.909 -538.191 -1.223.022 -1.761.213
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
673.321 0 673.321 651.842 0 651.842
İştirakler (Net)
(7) 647.980 0 647.980 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
647.980 0 647.980 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 24.758 0 24.758 25.352 0 25.352
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
24.758 0 24.758 25.352 0 25.352
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
583 0 583 597 0 597
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
583 0 583 597 0 597
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 380.590 0 380.590 380.662 0 380.662
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 5.300 0 5.300 5.066 0 5.066
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
4.295 0 4.295 4.061 0 4.061
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 280.057 0 280.057 279.523 0 279.523
CARİ VERGİ VARLIĞI
469 0 469 78 0 78
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 184.078 0 184.078 175.419 0 175.419
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 900.069 161.691 1.061.760 614.639 458.863 1.073.502
VARLIKLAR TOPLAMI
15.064.536 44.618.198 59.682.734 14.279.858 38.151.062 52.430.920
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 175.556 35.718.611 35.894.167 119.985 32.212.225 32.332.210
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
145.284 447.825 593.109 1.066.421 323.705 1.390.126
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 972.881 11.847.091 12.819.972 441.111 8.021.275 8.462.386
Bonolar
335.246 0 335.246 35.907 0 35.907
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
637.635 0 637.635 405.204 0 405.204
Tahviller
0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 241.979 372.429 614.408 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
241.979 372.429 614.408 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.673 0 4.673 4.394 0 4.394
KARŞILIKLAR
(7) 278.114 30.206 308.320 245.185 29.593 274.778
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.790 0 23.790 21.141 0 21.141
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
254.324 30.206 284.530 224.044 29.593 253.637
CARİ VERGİ BORCU
(8) 38.966 0 38.966 155.129 0 155.129
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 1.508 0 1.508
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
204.889 523.063 727.952 175.204 207.828 383.032
ÖZKAYNAKLAR
6.163.184 -85.901 6.077.283 6.007.676 123.093 6.130.769
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
1.143 0 1.143 1.150 0 1.150
Hisse Senedi İhraç Primleri
769 0 769 776 0 776
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
398.252 1.627 399.879 390.557 -765 389.792
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
92.136 -87.528 4.608 101.903 123.858 225.761
Kar Yedekleri
2.609.621 0 2.609.621 1.947.077 0 1.947.077
Yasal Yedekler
381.427 0 381.427 342.716 0 342.716
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
2.149.633 0 2.149.633 1.525.800 0 1.525.800
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
205.231 0 205.231 712.819 0 712.819
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-21.879 0 -21.879 525 0 525
Dönem Net Kâr veya Zararı
227.110 0 227.110 712.294 0 712.294
Azınlık Payları
56.801 0 56.801 54.170 0 54.170
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.233.486 51.449.248 59.682.734 8.549.252 43.881.668 52.430.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 937.063 788.893
Kredilerden Alınan Faizler
643.909 570.650
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
99 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.744 7.242
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
90.207 14.160
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
193.721 192.811
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
775 522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
102.946 111.796
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
90.000 80.493
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.851 2.084
Diğer Faiz Gelirleri
2.532 1.946
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -378.533 -339.203
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-131.648 -164.788
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-17.939 -7.640
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-225.015 -165.757
Kiralama Faiz Giderleri
-222 -96
Diğer Faiz Giderleri
-3.709 -922
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
558.530 449.690
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.206 36.403
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.219 39.706
Gayri Nakdi Kredilerden
6.780 13.462
Diğer
33.439 26.244
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.013 -3.303
Gayri Nakdi Kredilere
-803 -823
Diğer
-4.210 -2.480
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.223 5.944
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 29.024 -10.694
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-295 -508
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
563.335 163.311
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-534.016 -173.497
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 187.239 9.558
FAALİYET BRÜT KÂRI
814.222 490.901
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -317.492 -223.952
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -30.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-51.697 -41.350
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -171.493 -36.018
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
243.540 189.581
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
37.336 8.142
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
280.876 197.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -53.730 -47.394
Cari Vergi Karşılığı
-11.317 -2.134
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-113.550 -166.076
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
71.137 120.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 227.146 150.329
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 227.146 150.329
Grubun Karı (Zararı)
227.110 152.411
Azınlık Payları Karı (Zararı)
36 -2.082
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08100000 0,05400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934232


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5093 Değişim: 1,07%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2737 Değişim: 0,97%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,50 Değişim: 1,62%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.