KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2020 - 19:05
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu şunlardır
1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.
2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.
3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.
Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için
1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.
3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.
4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.
5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.
6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.
7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.
8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.
9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.
10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.
a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.
b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.
c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.
d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.
e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.
Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.
11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.
Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPK?nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.
13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal edebilir.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:
i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
ii. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
iii. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
iv. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 23.03.2015 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Trakya Autoglass Holding B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil YOK
REHA AKÇAKAYA 02.01.2014 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi. 0 YOK YOK
HÜSEYİN BURAK DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 07.03.2019 İcrada Görevli Mali İşler Direktörü Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.08.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
DİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2018 İcrada Görevli Değil YOK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 YOK Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLHAN İL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 20.03.2018 İcrada Görevli Değil YOK Sütaş Grubu Şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 YOK Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcam Grup Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI.. SİSECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Ekonomist Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü
GÖKHAN ATİKKAN Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü SISECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LIMITED YK ÜYESI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESI. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESI. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ
HÜSEYİN BURAK DAĞLI Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli SISECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LTD., ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş., TRAKYA GLASS BULGARIA EAD, TRAKYA INVESTMENT B.V., TRSG GLASS HOLDING B.V., SISECAM FLAT GLASS HOLDING B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ANIL KARACA Şişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Direktörü SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ
BÜLENT AYDIN Stratejik Planlama Direktörü Mühendis
DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
HAKAN ÖZDAMAR Kalite ve Çevre Direktörü Mühendis
SERKAN ŞAHİN Geliştirme Direktörü Mühendis
BANU ÇELİK Tedarik Zinciri Direktörü Mühendis

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım 161567400 161567400 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretim ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Otocam ve beyaz eşya üretim ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Glasscorp S.A "Otomotiv ve beyaz eşya camı üretimi ve satışı " 158.527.037,90 158.527.037,90 RON 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Richard Fritz Holding GMBH Enkapsüle otocam üretim ve satışı 10000000 10000000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus AO Otomotiv camı üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160040 INR 100,00 Bağlı Ortaklık
Çayırova Cam San. A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 2644850 TRY 28,14 İştirak
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 8606933 TRY 34,43 İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E Düzcam üretimi ve satışı 1127000000 338100000 EGP 30,00 İştirak
Şişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camı üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L. Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım 97662700 97662700 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı cam ve lamine üretimi ve satışı 22800000 22800000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9740 Değişim: 0,19%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,2263 Değişim: -0,12%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.876,90 Değişim: -0,52%
Düşük 1.866,18 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.