KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2018 - 16:08
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.05.2018
Genel Kurul Tarihi 21.06.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Conrad Oteli - Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11 - Şirket ödenmiş sermayesinin 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
12 - Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14 - 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TP_Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 gkdavet2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ingcag2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 information document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Turcas Petrol Anonim Sirketi ("~irket"), 2017 yilma ait Olagan Genel Kurul Toplantismi yapmak uzere 21
Haziran 2018 Persembe gunu saat 1O.30'daBesiktas-lstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplanti Salonunda
istanbul Valiligi Ticaret n Mudurlugu'nun 20.06.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00035261813 sayih
yazisi ile gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Saym FEYYAZ BAL'm istirakiyle toplannustrr.
Genel Kurul Toplantisi acilmadan evvel yapilan tetkiklerde:
• Esas Sozlesme'nin 27 ve 48'inci maddeleri geregi Olagan Genel Kurul Toplannsi'na ait davet
ilanlanmn 25 Mayis 2018 tarih ve 9586 sayih Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 22 Mayis 2018
tarihli Dunya ve Vatan gazetelerinde yayinlandigi aynca 29 Mayis 2018 tarihinde Kamuyu
Aydmlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldugu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan
edildigi,
• Turk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi geregi, adres bilgilerini Sirket'e bildiren pay sahiplerine
Olagan Genel Kurul Toplantisi ile ilgili gundemi ve vekaletname omegini iceren davet mektuplanmn
taahhutlu olarak 25.05.2018 tarihinde Atatiirk Oto Sanayi Subesi, Levent, istanbul Postanesi'nden
gonderildigi,
• Turk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine gore tanzim edilerek ortaklann tetkikine toplanti mahallinde
sunulan Hazirun Cetveli'nde Sirketin 270.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal degerde
270.000.000 adet paydan 2.847.546,89 adet paym asaleten, 161.458.280,35 adet paym vekaleten olmak
uzere toplam 164.305.827.24 adet paym temsil edildigi, imtiyazh pay sahiplerinin Turk Ticaret
Kanunu'nun 454. maddesinde ongorulen cogunlugu sagladigi, Turk Ticaret Kanunu ve Sirket Esas
Sozlesmesi geregi yeterli cogunlugun bulundugu anlasildigmdan toplantmm acilabilecegi Bakanhk
Temsilcisi Saym FEYYAZ BAL tarafmdan bildirilmistir, Sirket Yonetim Kurulu Baskam ERDAL
AKSOY'un, Yonetim Kurulu Baskan Vekili Banu AKSOY TARAK < ıoglu'nun,="" yonetim="">
Uyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET TiMU < in="">
Yonetim Kurulu Uyesi AY~E BOTAN BERKER'in, Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET SAMi'nin
Yonetim Kurulu Uyesi MATTHEW JAMES BRYZA'mn ve Bagunsiz Denetim Kurulusu adma
ALPER EKBUL'un toplantida hazir bulundugu tespit edilmi~ olup, ~agldaki giindem maddelerinin
goru~iilmesinegec ilmi~tir.
1. Toplantl, Yonetim Kurulu B~kanl Saym Erdal Aksoy tarafmdan ac tlml~ve Ba~kanhk Divam'nm
te~kiline gec ilmi~tir.
~irket Esas Sozle~mesi'nin 33. maddesi geregi
Divan B~kanhgl'na Saym Erda! Aksoy,
Oy Toplama Memurluklan'na Saym Mehmet
TarakC lOglu,
Divan Selr--.,...r.m·' e de Saym Saffet Batu Aksoy
oybirr ~1 . lerdir.
Timuc in Tecmen ile Saym Banu Aksoy
7
2. Baskanhk Divam'run Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanaklanru imzalamasi hususu Genel
Kurul'un onayma sunulmus olup, Divan Heyeti'ne Toplann Tutanagim irnzalama yetkisi
katilanlann oybirligi ile verilmistir, Divan Baskam Saym Erdal Aksoy, toplantiya kanhm hakki
veren belgelerin mevzuata uygunlugunun yonetim orgamnca kontrol edildigini tespit ederek, hazir
bulunanlar listesini imzalarrustir.
3. 2017 yih faaliyetlerine ait 2017 yili Faaliyet Raporu'nun tum pay sahiplerine toplanti oncesinde
dagmlrrus olmasi nedeniyle okunmus, kabul edilmesi oylamaya sunulmus olup, 2017 yih Faaliyet
Raporu onayi icin yapilan oylama sonucunda ilgili rapor katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir.
4. 2017 yih Bagimsiz Denetim Raporu Gorii~ii okunmus ve ilgili rapor gorusmeye acilrmsnr. 2017 yih
Bagimsiz Denetim Raporu onayi icin yapilan oylama sonucunda ilgili rapor katilanlarm oybirligi
ile kabul edilmistir,
5. 2017 yih finansal tablolan (Bilanco ve Gelir Tablolan) okunmus ve ilgili raporlar gorusmeye
acilrmsur. 2017 yih finansal tablolannm onayi icin yapilan oylama sonucunda ilgili raporlar
katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir,
6. Kabul edilen 2017 yilt faaliyetlerine ait Faaliyet Raporu, Bilanco ve Gelir Tablosu uyannca,
142.474.674,00 TL kar gerceklesmis olup, 31.12.2017 tarihli resmi kayrtlanmizda mevcut
352.618.241,66 TL birikmis karlardan, 348.831.744,13 TL gecmis yil zararlanrun mahsup
edilmesine katilanlann oybirligi ile karar verilmistir,
7. Yonetim Kurulu Uyeleri'nin Sirketin 2017 yili faaliyetlerinden dolayi ayn ayn ibrasi icin oylama
yapilrms ve katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir, (Yonetim Kurulu iiyeleri kendi paylanndan
dogan oy haklanru kendi ibralannda kullanmarmslardir.)
8. 2017/23 sayih ve 17.11.2017 tarihli Yonetim Kurulu Karan uyannca Genel Kurul'un onayma tabi
olmak iizere Sirketimizde Yonetim Kurulu Baskan Vekili olarak gorev yapan Saym Yilmaz
Tecmen'in aynlmasi nedeniyle bosalan Yonetim Kurulu uyeligine TTK'nun 363. Maddesi
kapsammda atanan Mehmet Timucin Tecmen'in 2018 yilma ait Olagan Genel Kurul ToplantIsl'run
icrasma kadar Yonetim Kurulu Dyesi olarak atanmaslrun onaylanmasma, Baglmslz Yonetim
Kurulu Dyesi Saym Ane Botan Berker'in gorev siiresinin doimasl sebebiyle SPK II-17.l sayIll
Kurumsal Yonetim Tebligi'nde yer alan 4.3.6 numarah Kurumsal Yonetim ilkesi'nin (g) flkrasl
dogrultusunda ve 2018/06 saYlh ve 16.04.2018 tarihli Yonetim Kurulu Karan uyannca Saym Emre
Derman'm 2020 yllma ait Olagan Genel Kurul toplantlSlrun icrasma kadar Baglmslz Dye olarak
Yonetim Kurulu'nda gorev yapmak iizere atanmasma ve Baglmslz Yonetim Kurulu Dyesi Saym
Mehmet Sami'nin gorevinden aynimasl sebebiyle SPK II-17.1 saYlh Kurumsal Yonetim
Tebligi'nde yer alan 4.3.6 numarah Kurumsal Yonetim ilkesi'nin (g) flkrasl dogrultusunda ve
2018112 saYlh ve 12.06.2018 tarihli Yonetim Kurulu Karan uyannca Sn. Mustafa Ergen'in 2020
Ylhna ait Olagan Genel Kurul toplantlslrun icrasma kadar Baglmslz Dye olarak Yonetim
Kurulu'nda gorev yapmak iizere atanmasma ili~kin oylama yaptlml~ ve katIlanlarm oybirligi ile
kabul edilmi~tir.
9. Yonetim Kurulu iiyelerinin 2018 yllma ili~kin iicretleri ile huzur hakkI, ikramiye ve prim gibi
haklanrun belirlenmesi konusunda yapIlan oylamada, Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Kurumsal
Yonetim ilkeleri dogrultusunda, Baglmslz Yonetim Kurulu Dyeleri'nin her birine yIlhk briit
186.000 TL iicret odenmesine tUm Yonetim Kurulu Dyeleri'ne toplam yllhk briit 2.750.000.- TL
10.2018 yih hesap doneminde finansal raporlann bagimsiz denetimini gerceklestirmek iizere Yonetim
Kurulu tarafmdan onerilen ticaret sicil numarasi 479920, mersis numarasi 0-4350-3032-6000017,
vergi dairesi Bogazici Kurumlar V.D.,vergi numarasi 4350303260, Maslak Mahallesi Eski
Buyukdere Cad. No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sanyer istanbul adresinde yerlesik Gooey
Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik Anonim Sirketi'nin (Ernst & Young
Global Limited Sirketi'nin bir iiyesidir) secimi icin yapilan oylama sonucunda bahsi gecen Denetim
Sirketi 130,737 red oyuna karsihk 150.557.663,96 evet oyu ile oycoklugu ile kabul edilmistir.
11. Mevzuata uygun sekilde geri almrms bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli Sirket kendi
paylannm 14.400.000,00 TL'lik kismmm, Basbakanhk Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 30.03.2018
tarih ve 29833736-110.01-E.3663 sayih izni ile T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhgi iy Ticaret Genel
Mudurlugu'nun 30.05.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayih izni dogrultusunda Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun II-22.1 sayih Geri Alman Paylar Tebligi'nin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fikrasi
uyannca fon cikis gerektirmeyen sermaye azaltmu usullerine gore itfa edilerek, TTK'nun 473 uncu
maddesinin ikinci fikrasi ile 474 tlncii ve 475 inci maddelerinden muaf olmak uzere,
270.000.000,00 TL olan giincel Sirket odenmis sermayesinin 255.600.000,00 TL'na azalnlmasi ve
Sermaye Azaltimma Iliskin Yonetim Kurulu Raporunun onaylanmasma iliskin oylama yapilrms ve
katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir.
12. Sermaye Azaltnm sonucunda T.C. Basbakanhk Sermaye Piyasasi Kurulu'nun ve T.C. Giimriik ve
Ticaret Bakanhgi i~ Ticaret Genel Mudurlugu'nnn amlan izinlerinde belirtildigi sekilde Sirket Ana
Sozlesmesi'nin "Sermaye ve Paylar" bashkh 6. maddesinin tadil edilmesine iliskin oylama yapilrms
ve katilanlann oybirlig ile karar verilmistir. Tadil metinleri tutanak ekindedir.
13. Sirket Yonetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 201817 sayih karanrun miizakeresi sonucu
Sermaye Piyasasi Kurulu diizenlemelerine uygun olarak hazirlanrms ve bagimsiz denetimden
gecmis 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolara gore, Gecmis YIl Zararlan nedeniyle daginlacak
kar olusmadigindan bu yil nakit temettii dagitrnamasma iliskin oylama yapilmis ve katilanlann
oybirligi ile kabul edilmistir.
14.2017 yih icerisinde Esas Sozle~me ve bagl~ politikasma uyumlu olarak Ko~ Universitesi'ne
127.498 TL, John Hopkins Universitesi'ne 53.486 TL, Tiirk Sanayicileri ve i~ insanlan Dernegi'ne
(TUSiAD) 36.382 TL, istanbul Teknik Universitesi'ne 22.500 TL, Tiirk Egitim Goniilliileri
Vakfl'na 17.817 TL, Tiirk Giri~im ve i~ DOOyasl Konfederasyonu'na 11.000 TL, Tiirk Egitim
Vakfl'na 5.300 TL, Ege Orman Vakfl'na 5.000 TL olmak iizere toplam 278.983 TL bagl~
yaplldlgma ili~kin ortaklara bilgi verilmi~tir.
15. YII i~erisinde ii~OOciiki~iler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmi~ olan gelir ve
menfaatler hakkmda Genel Kurul'a bilgi verilmi~ olup, 2017 Ylh iyerisinde verilmi~ herhangi bir
teminat, rehin, ipotek ve elde edilmi~ gelir ile menfaat bulunmamaktadu. U~OOcii ki~iler lehine
daha onceki yIllarda verilmi~ olan mevcut teminat, rehin ve ipoteklere ili~kin bilgiye 31.12.2017
tarihli Baglmslz Denetim Raporu'nun 13 numarah dipnotunda yer verilmi~tir.
16. Yonetim kontrolOOii elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu iiyelerinin, idari
sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve Slhri hlSlmlarmm,
~irket ortakllk veya bagh 0 klan ile 9lkar ~atl~masma neden olabilecek onemli i~lemler
e/veya ortakhgm ve a171ortald~anruo~=gireo tieari i~tiirilndj~~/ ,I ----'I (fl- p--= jYV..
islemi kendi veya baskasi hesabma yapmasi ya da ayrn tiir ticari islerle ugrasan bir baska ortakhga
sorumlulugu simrsiz ortak sifatiyla girmesine iliskin Yonetim Kurulu'muza ulasan herhangi bir
bilgi bulunmamaktadir. Aynca, Yonetim Kurulu uyeleri ve list duzey yoneticiler dismda imtiyazh
bir sekilde ortakhk bilgilerine ulasma imkam olan kimselerin kendileri adma ortakhgm faaliyet
konusu kapsammda islem yaptiklanna dair de Yonetim Kurulu'muza ulasan herhangi bir bilgi
bulunmamaktadir.
17. 2017 yih icerisinde ili~kili Taraflarla yapilan islemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
Kurumsal Yonetim Tebligi uyarmca iliskili taraflarla yapilan islemler Turcas Petrol A.~. 31 Arahk 2017
tarihli UFRS konsolide mali tablolann 27 numarah dipnotunda pay sahipleri ile paylasilrmsnr ve pay
sahiplerinin bilgilerine sunulmustur.
18. Yonetim Kurulu Baskaru ve Uyeleri'ne TUrk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsammda
gerekli izinlerin verilmesine iliskin oylama yapilrms ve katilanlann 130.737 red oyuna karsihk
150.557.663,96 kabul oyu ile oycoklugu ile kabul edilmistir,
19. Pay sahipleri tarafmdan yoneltilen sorularm aciklanmasma gecilmis, ortaklann dilek ve temennileri
dinlenerek ilgili cevaplar verilmis ve notlar ahnrmstir,
Kayagazi ile ilgili yoneltilen soruya, Sn. Erdal Aksoy tarafmdan detayhca aciklama yapilrrnsur.
Yonetim Kurulu Uyelerine aynlanlara tesekkur ve takdir yeni atanan yonetim kurulu Uyelerine
basanlar diledi. 2040 yihnda elektrik tiiketiminin havayollarmda artacagim iletti.
Aynca Bagl~ miktarmm artmasi gerektigini i1ettiler.
Sn. Erdal Aksoy tarafmdan bu projeler icinde olacaklanm ve teknoloji yonunde gelisecegi yonunde
kararh olduklanm ilettiler.Akaryakitm yanmda elektrik ile cesitlendirilmeye gidildigi yonunde bilgi
verilmistir,
Hisse degeri ile ilgili sorusuna Sn. Erdal Aksoy tarafmdan detayhca aciklama yapilrmsttr,
Baska soz alan olmadigmdan Divan Baskanhgi'nca toplanti kapatilrms ve isbu tutanak toplanti yerinde,
bes nusha halinde tanzim ve imza edilmistir, Tarih: 21 Haziran 2018

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017gkhazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 toplantitutanagi2018.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dagitim Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Dividend Distrubution Table 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin daha önce 30 Mayıs 2018 olarak ilan edilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, prosedürel nedenlerden dolayı, aşağıda belirtilen aynı gündemi görüşüp karara bağlamak ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmak üzere 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.30 olarak değiştirilmiştir.
Gündem:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Şirket ödenmiş sermayesinin 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689821


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.