KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2023 - 18:23
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.02.2023
Genel Kurul Tarihi 14.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Şirket Genel Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
12 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TOFAŞ_Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 TOFAŞ_Invitation to the General Assembly Meeting 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 TOFAŞ_Genel Kurul_Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 TOFAŞ Information Documentation on OGAM 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.03.2023 tarihi itibariyle toplanmak suretiyle, gündeminde bulunan konuları görüşerek, karara bağlamıştır
Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak, Sn. Kenan Yılmaz'ın seçilmesi kararlaştırılarak, Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak Sn. Cengiz Eroldu ve Sn. Fabrizio Renzi Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Doğu Özden atanmışlardır.
Müteakip gündem maddeleri kapsamında, Şirket Faaliyet Raporu kabul edilerek, 2022 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar kabul edilmiştir.
Diğer bir gündem maddesi çerçevesinde, Sn. Christian André Chapelle'in kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 14.10.2022 tarih ve 2022/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Isabelle Véronique Lerat'ın atanması ve bu değişiklik doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması onaylanmıştır.
Müteakip, Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edildiler.
Kâr payı dağıtımına ilişkin gündem maddesi gereği, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 8.562.191.000 TL net dönem kârına 21.028.679 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 8.583.219.679 TL olduğu ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 5.794.836.985 TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görülmüş olup, buna göre ortaklara ödenecek olan brüt 3.000.000.000 TL tutarındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi
VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 3.000.000.000 TL kâr payının ve 297.500.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl kazancından karşılanması
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan net dönem karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 5.264.691.000 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması VUK'a göre hesaplanan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 2.497.336.985 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %600 oranında ve 6,00 TL brüt=net nakit kâr payı diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %600 oranında ve 6,00 TL brüt %540 oranında ve 5,40 TL net nakit kâr payı ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 21.03.2023 olarak belirlenmesi, karara bağlanmıştır.
Müteakip gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi kararlaştırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2023 tarihli yazısı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Mehmet Ömer KOÇ, Sn. Kenan YILMAZ, Sn. Temel Kamil ATAY, Sn. Melih POYRAZ ve D grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Samir CHERFAN, Sn. Isabelle Véronique LERAT, Sn. Giorgio FOSSATI, Sn. Cengiz EROLDU ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA'nın seçilmelerine karar verildi.
Müteakip gündem maddelerinin görüşülmesi doğrultusunda alınan kararlara ilaveten, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul, adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması onaylandı.
Bir diğer gündem maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında, 2022 yılında toplam 21.028.679 TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dördü) olmasına yönelik önerge kabul edildi.
Müteakip, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine Genel Kurulca karar verildi.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tofas_Genel_Kurul_Hazirun_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tofas_Genel_Kurul_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3 Tofas_OGAM_Eng_Minutes_of_Meeting.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 14 Mart 2023 Salı günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.tofas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle
Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124611


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8926 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,8014 Değişim: 0,34%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.892,70 Değişim: 1,17%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.894,31
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.