" />

KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:39
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 18.740.858 10.634.319
Satışların Maliyeti
12 -15.303.474 -8.929.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.437.384 1.704.498
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
390.946 267.950
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-276.358 -206.979
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.588 60.971
BRÜT KAR (ZARAR)
3.551.972 1.765.469
Genel Yönetim Giderleri
13 -281.303 -132.934
Pazarlama Giderleri
13 -536.493 -187.168
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -162.779 -57.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.616.467 802.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.699.106 -903.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.488.758 1.287.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.795 4.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.501.553 1.292.552
Finansman Gelirleri
15 1.420.684 468.849
Finansman Giderleri
15 -833.212 -534.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.089.025 1.226.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-655.604 -97.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -893.368 -26.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 237.764 -71.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.433.421 1.129.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.433.421 1.129.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.433.421 1.129.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 4,87000000 2,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.235.836 2.479.560
Dönem Karı (Zararı)
2.433.421 1.129.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
791.138 595.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
297.016 349.850
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-44.148 5.478
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 8.065 1.251
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -52.213 4.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
531.588 127.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
333.056 38.109
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 755
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 208.764 64.242
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.232 24.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-688.612 -190.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -549.343 -168.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.166 -5.966
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 -155.435 -16.343
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
205.747 391.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 655.604 97.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.795 -4.772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.795 -4.772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-153.262 -181.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.398.024 887.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.649.881 76.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.902.855 378.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
747.026 -301.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-657.845 -178.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.205 -1.139
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.845 -682.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.052 -38.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-741.656 1.344.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-424.140 442.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-317.516 902.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7.654 -1.148
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 201
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-267 -1.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34.459 12.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
468.900 356.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.703 182.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
477.603 174.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.622.583 2.611.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-213.647 -21.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-99.695 -60.855
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-73.405 -49.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
404.251 -50.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-127.120 9.345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-127.120 9.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.145 -245.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -78.380 -54.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22.235 -191.066
Alınan Faiz
587.516 185.961
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.236.268 -2.506.688
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.732.414 2.420.636
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -863.057 -1.701.121
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.444 -1.277
Ödenen Temettüler
-3.000.000 -3.200.000
Ödenen Faiz
-16.137 -24.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-87.044 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.403.819 -77.487
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
153.262 181.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.557.081 103.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.871.508 4.195.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.428.589 4.299.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.625.148 12.019.197
Ticari Alacaklar
12.295.204 14.955.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 7.590.625 10.493.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.704.579 4.462.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.543.485 3.033.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 3.543.485 3.033.002
Diğer Alacaklar
8.464 285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.464 285
Stoklar
7 3.614.068 3.260.010
Peşin Ödenmiş Giderler
123.983 84.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 123.983 84.501
Diğer Dönen Varlıklar
35.737 32.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 35.737 32.456
ARA TOPLAM
35.246.089 33.385.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.246.089 33.385.203
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.914.950 1.775.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 1.914.950 1.775.584
Diğer Alacaklar
486 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
486 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
98.095 98.095
Maddi Duran Varlıklar
8 1.711.568 1.740.643
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.103 15.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.442.347 1.512.970
Peşin Ödenmiş Giderler
41.947 28.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.947 28.377
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.992.522 1.818.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.222.018 6.990.612
TOPLAM VARLIKLAR
42.468.107 40.375.815
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.240.000 585.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.776.112 4.485.816
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 93.818
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 93.818
Ticari Borçlar
19.094.043 19.001.732
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 10.954.970 10.545.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.139.073 8.456.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
488.143 283.222
Diğer Borçlar
212.421 57.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
212.421 57.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
61.070 53.416
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.067 1.067
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
140.132 105.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.132 105.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.231.342 437.667
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 932.577 807.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
368.691 157.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
368.691 157.582
ARA TOPLAM
28.545.598 26.069.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.545.598 26.069.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.921.615 1.888.939
Devlet Teşvik ve Yardımları
800 1.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
997.885 1.102.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
997.885 1.102.695
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.920.300 2.992.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.465.898 29.062.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.002.209 11.313.640
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-520.929 -700.303
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-520.929 -700.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-520.929 -700.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.059.769 -1.135.543
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.059.769 -1.135.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.059.769 -1.135.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.013.080 715.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.288.024 3.023.235
Net Dönem Karı veya Zararı
2.433.421 8.562.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.002.209 11.313.640
TOPLAM KAYNAKLAR
42.468.107 40.375.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391
Transferler
317.500 2.963.816 -3.281.316
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.011 -18.077 1.129.119 1.112.053 1.112.053
Kar Payları
-3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -148.788 -1.912.182 715.678 3.023.235 1.129.119 3.655.444 3.655.444
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -700.303 -1.135.543 715.678 3.023.235 8.562.191 11.313.640 11.313.640
Transferler
297.402 8.264.789 -8.562.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
179.374 75.774 2.433.421 2.688.569 2.688.569
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -520.929 -1.059.769 1.013.080 8.288.024 2.433.421 11.002.209 11.002.209


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.433.421 1.129.119
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
179.374 1.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
lmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.844 -261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-44.844 -261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
75.774 -18.077
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.717 -22.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
94.717 -22.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.943 4.473
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-18.943 4.473
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.148 -17.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.688.569 1.112.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.688.569 1.112.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142103


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8485 Değişim: 0,13%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8645
Açılış: 32,8069
35,6986 Değişim: 0,27%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 35,7356
Açılış: 35,6018
2.529,45 Değişim: 0,01%
Düşük 2.525,14 25.07.2024 Yüksek 2.534,53
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.