KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2021 - 19:21
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 23.556.747 18.896.914
Satışların Maliyeti
19 -20.439.545 -16.510.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.117.202 2.386.455
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
425.585 465.762
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-329.179 -353.606
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.406 112.156
BRÜT KAR (ZARAR)
3.213.608 2.498.611
Genel Yönetim Giderleri
20 -390.629 -373.358
Pazarlama Giderleri
20 -480.225 -337.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -75.997 -68.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.381.427 958.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.582.021 -1.018.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.066.163 1.660.103
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.558 12.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.076.721 1.672.761
Finansman Gelirleri
24 1.545.965 1.146.066
Finansman Giderleri
24 -1.791.910 -1.362.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.830.776 1.456.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.606 25.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -31.884 -29.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.722 54.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.784.170 1.481.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.784.170 1.481.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.784.170 1.481.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 3,57000000 2,96000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.584.410 3.656.536
Dönem Karı (Zararı)
1.784.170 1.481.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.324.843 1.172.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 758.755 760.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.168 35.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 21.461 26.368
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.707 8.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
255.163 124.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 42.852 47.247
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.832 2.687
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,20 208.479 74.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-125.156 30.602
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -212.300 -124.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 104.225 76.337
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -17.081 78.477
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
628.749 390.153
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.000 -5.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.000 -5.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 46.606 -25.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.558 -7.158
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.558 -7.158
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-266.884 -130.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.373.273 1.171.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.222.924 118.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.794.272 -195.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-428.652 313.740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-843.439 276.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
380 843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
380 843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-791.543 318.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
23.927 2.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.468.615 320.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.968.254 -31.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.500.361 352.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8.882 7.226
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.172 4.393
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.515 -6.242
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.689 -2.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.173 130.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-42.718 74.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32.545 56.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.735.740 3.825.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -29.332 -62.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.720 -23.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-89.278 -83.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-696.999 -170.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.935 15.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.935 15.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-908.725 -707.667
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -333.331 -278.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-575.394 -429.544
Alınan Faiz
196.225 118.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-434 403.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.952 -2.757.928
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.964.695 1.293.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.401.935 -3.110.273
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.621 -5.403
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -880.000
Ödenen Faiz
-102.187 -75.475
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 19.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.141.363 728.423
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
266.884 130.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.408.247 858.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.818.988 1.960.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.227.235 2.818.988


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.249.809 2.825.487
Finansal Yatırımlar
5 1.002 568
Ticari Alacaklar
5.493.012 2.143.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 4.049.339 1.255.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.443.673 888.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.400.368 1.087.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.400.368 1.087.894
Diğer Alacaklar
101 506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 101 506
Stoklar
10 1.523.966 749.130
Peşin Ödenmiş Giderler
42.328 70.686
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 42.328 70.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.537 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
127.243 88.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 127.243 88.891
ARA TOPLAM
12.841.366 6.969.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.841.366 6.969.685
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.459.500 928.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.459.500 928.535
Diğer Alacaklar
234 209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 234 209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 69.000 66.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.037.483 2.112.220
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.826 10.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.880.284 1.658.775
Peşin Ödenmiş Giderler
78.201 73.770
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 78.201 73.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.099.727 989.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.634.255 5.839.602
TOPLAM VARLIKLAR
19.475.621 12.809.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 50.000 25.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.777.079 1.821.507
Ticari Borçlar
7.484.095 3.884.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 4.011.979 1.913.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.472.116 1.971.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 141.144 130.113
Diğer Borçlar
19.006 28.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.006 28.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 36.297 27.415
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 4.516 6.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.789 33.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 44.789 33.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 318.239 165.659
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.569 4.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.569 4.587
ARA TOPLAM
10.880.734 6.126.477
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.880.734 6.126.477
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.862.706 2.104.213
Türev Araçlar
29 7.276 21.448
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 6.651 9.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.643 218.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 249.643 218.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.126.276 2.353.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.007.010 8.480.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.468.611 4.329.209
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.944 -67.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.944 -67.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.944 -67.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.455.424 -1.024.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 369.326 366.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.004.101 2.724.907
Net Dönem Karı veya Zararı
1.784.170 1.481.639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.468.611 4.329.209
TOPLAM KAYNAKLAR
19.475.621 12.809.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.855 50.870 1.481.639 1.502.654 1.502.654
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.099 -430.669 1.784.170 1.339.402 1.339.402
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.784.170 1.481.639
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.099 -29.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -17.624 -37.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.525 7.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.525 7.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-430.669 50.870
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.139 65.219
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 -552.139 65.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.470 -14.349
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 121.470 -14.349
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-444.768 21.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.339.402 1.502.654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.339.402 1.502.654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907314


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,00% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 08.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,6875 Değişim: -0,84%
Düşük 7,6633 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,1331 Değişim: -0,68%
Düşük 9,0931 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
418,36 Değişim: 0,01%
Düşük 416,12 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.