KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2020 - 20:36
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 18.896.914 18.603.331
Satışların Maliyeti
19 -16.510.459 -16.190.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.386.455 2.413.188
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
465.762 495.590
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-353.606 -392.632
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.156 102.958
BRÜT KAR (ZARAR)
2.498.611 2.516.146
Genel Yönetim Giderleri
20 -373.358 -329.856
Pazarlama Giderleri
20 -337.093 -362.325
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -68.651 -66.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 958.748 3.315.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.018.154 -3.892.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.660.103 1.180.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.658 34.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.672.761 1.214.987
Finansman Gelirleri
24 1.146.066 2.249.772
Finansman Giderleri
24 -1.362.272 -2.173.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.456.555 1.290.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.084 39.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -29.383 -25.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 54.467 65.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.481.639 1.330.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.481.639 1.330.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.481.639 1.330.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,96000000 2,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.656.536 1.336.612
Dönem Karı (Zararı)
1.481.639 1.330.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.172.500 880.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 760.248 775.054
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.223 30.595
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 26.368 29.843
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.855 752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
124.406 151.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 47.247 41.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.687 605
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,20 74.472 109.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.602 9.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -124.212 -115.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 76.337 87.265
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 78.477 37.256
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
390.153 343.627
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.500 -29.325
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.500 -29.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -25.084 -39.529
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.158 -5.356
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.158 -5.356
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-130.390 -355.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.171.727 -661.798
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
118.580 -161.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.160 -100.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
313.740 -61.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
276.700 242.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
843 -1.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
843 -1.225
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
318.686 -21.841
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.983 34.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.948 -809.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.718 -598.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
352.666 -211.018
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7.226 20.189
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.393 20.286
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-6.242 -8.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.943 -20.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.553 43.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
74.277 72.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.276 -29.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.825.866 1.548.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -62.238 -41.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.941 -33.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-83.151 -137.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.185 -206.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000 19.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000 19.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-707.667 -562.673
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -278.123 -329.840
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-429.544 -232.833
Alınan Faiz
118.880 126.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
403.602 209.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.757.928 -2.107.933
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.293.553 2.154.761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.110.273 -3.386.522
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.403 0
Ödenen Temettüler
-880.000 -800.000
Ödenen Faiz
-75.475 -87.575
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.670 11.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.423 -977.749
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
130.390 355.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
858.813 -621.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.960.175 2.582.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.818.988 1.960.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.825.487 1.981.012
Finansal Yatırımlar
5 568 404.170
Ticari Alacaklar
2.143.822 2.097.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.255.067 1.059.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 888.755 1.037.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.087.894 1.277.299
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.087.894 1.277.299
Diğer Alacaklar
506 1.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 506 1.385
Stoklar
10 749.130 1.076.671
Peşin Ödenmiş Giderler
70.686 79.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 70.686 79.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.701 8.143
Diğer Dönen Varlıklar
88.891 163.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 88.891 163.168
ARA TOPLAM
6.969.685 7.088.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.969.685 7.088.297
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
928.535 1.015.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 928.535 1.015.830
Diğer Alacaklar
209 173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209 173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 66.000 60.500
Maddi Duran Varlıklar
12 2.112.220 2.247.601
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.639 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.658.775 1.579.461
Peşin Ödenmiş Giderler
73.770 68.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 73.770 68.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 989.454 941.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.839.602 5.913.502
TOPLAM VARLIKLAR
12.809.287 13.001.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.000 443.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.821.507 2.016.875
Ticari Borçlar
3.884.834 3.293.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.913.079 1.674.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.971.755 1.619.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 130.113 100.188
Diğer Borçlar
28.021 16.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 28.021 16.060
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 27.415 20.189
Türev Araçlar
29 0 269
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 6.241 8.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 33.100 36.043
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 165.659 156.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.587 5.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.587 5.249
ARA TOPLAM
6.126.477 6.097.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.126.477 6.097.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.104.213 2.971.301
Türev Araçlar
29 21.448 16.786
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 9.441 13.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
218.499 195.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 218.499 195.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.353.601 3.197.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.480.078 9.295.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.329.209 3.706.555
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.845 -37.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.845 -37.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.845 -37.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.024.755 -1.075.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.024.755 -1.075.625
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.024.755 -1.075.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 366.881 387.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.724.907 2.254.002
Net Dönem Karı veya Zararı
1.481.639 1.330.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.329.209 3.706.555
TOPLAM KAYNAKLAR
12.809.287 13.001.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.571 -403.261 1.330.423 925.591 925.591
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.855 50.870 1.481.639 1.502.654 1.502.654
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.481.639 1.330.423
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.855 -1.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -37.588 -1.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.733 415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 7.733 415
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.870 -403.261
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.219 -509.585
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 65.219 -509.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.349 106.324
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 -14.349 106.324
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.015 -404.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.502.654 925.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.502.654 925.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.812 Değişim: -0,02% Hacim : 24.403 Mio.TL Son veri saati : 16:08
Düşük 1.807 25.11.2021 Yüksek 1.834
Açılış: 1.816
11,9993 Değişim: 0,94%
Düşük 11,8488 25.11.2021 Yüksek 12,2212
Açılış: 11,8876
13,4796 Değişim: 1,12%
Düşük 13,2452 25.11.2021 Yüksek 13,7288
Açılış: 13,3297
692,59 Değişim: 1,33%
Düşük 680,76 25.11.2021 Yüksek 704,56
Açılış: 683,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.