KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2023 - 13:40
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.03.2023
Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - . Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2- Ortak Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2022 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
3- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.
4- 2022 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)
6- 2022 yılı Kârı ile ilgili olarak 15.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu'nun Üye Sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi işlemine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda
· TC Kimlik Numarası ….. ……..olan İbrahim Ahmet SAMANCI,
· TC Kimlik Numarası …………. olan Tevfik GEMİCİ,
· TC Kimlik Numarası …………. olan Hasan Ahmet ESKİCİ
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin II-17.1 Sayılı Kurumsl Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, seçilmeyi kabul eden
TC Kimlik Numarası …………... olan Atilla TOPAÇ
· TC Kimlik Numarası …………… olan Murat ÜLKÜ Üç yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2022 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 80.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 80.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 2.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 8.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.
9- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 140.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 140.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 25.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin 2023 yılı faaliyet dönemi için seçilmesine oy birliği ile kabul edildi
11- 2022 yılında şirketimiz tarafından yapılan 42.500 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2022 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 7.278.000 adet pay kabul ve 1 adet pay red oyu ile kabul edildi
14- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, Toplantı Başkanı "Deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek depremden etkilenen herkesin yaralarının biran önce sarılmasını temenni etmiştir." Gündemde konuşulacak başka konu kalmadığıdan toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. 07.04.2023 Cuma Saat: 12:10 Kayseri


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı KVKK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Hazirun 07042023 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının, t
escile ait hususları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce
tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134948


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.086 Değişim: -0,27% Hacim : 70.765 Mio.TL Son veri saati : 16:43
Düşük 8.071 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9257 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7628 Değişim: 0,22%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,7660
Açılış: 31,6939
1.878,90 Değişim: 0,43%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.880,57
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.