KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2019 - 15:27
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.03.2019
Genel Kurul Tarihi 09.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres NOVOTEL Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2- Ortak Mustafa Uğur Eskici'nin teklifi doğrultusunda 2018 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
3- 2018 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Berk DEMİRKIRAN tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.
4- 2018 Yılı Finansal Tablolar Berk DEMİRKIRAN tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2018 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)
6- 2018 yılı Kârı ile ilgili olarak 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu'nun Üye Sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına görev seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi işlemine geçilmiştir. Verilen yönerge doğrultusunda
TC Kimlik Numarası 56134136672 olan İbrahim Ahmet SAMANCI,
TC Kimlik Numarası 10855641594 olan Tevfik GEMİCİ,
TC Kimlik Numarası 12812580670 olan Hasan Ahmet ESKİCİ
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin II-17.1 Sayılı Kurumsl Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve seçilmeyi kabul edilen
· TC Kimlik Numarası 62674241394 olan Abdullah Gökşin TEKER,
· TC Kimlik Numrası 53230228836 olan Ümit ÖZER
Üç yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası okunmuş olup, oyla, oy birliği ile kabul edildi.
9- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 30.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 30.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 1.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri Ümit ÖZER aylık net 3.000 TL ve Abdullah Gökşin TEKER'e aylık net 3.000 TL ücret ödenebilecek şekilde brüt ücret yapılması oy birliği ile kabul edildi.
10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi
11- 2018 yılında şirketimiz tarafından yapılan 10.050 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2018 yılında olduğu gibi 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2018 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi
14- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığııdan toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 09.04.2019 Salı Saat: 11:30 Kayseri


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 TEMAPOL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 09.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı TutanağI ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754566


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5586 Değişim: 0,07%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1166 Değişim: 0,11%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1278
Açılış: 10,1059
494,49 Değişim: 0,03%
Düşük 493,70 27.07.2021 Yüksek 494,92
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.