KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2018 - 16:03
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres NOVOTEL Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme 24.04.2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, oy toplayıcılığına da Osman ÜLKÜ'yü görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2- Ortak Mustafa Uğur Eskici'nin teklifi doğrultusunda 2017 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
3- 2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.İmat Mehmet ÖZSOY tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.
4- 2017 Yılı Finansal Tablolar İmat Mehmet Özsoy tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2017 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)
6- 2017 yılı Kârı ile ilgili olarak 22.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası okunmuş olup, oyla, oy birliği ile kabul edildi.
8- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, 2017 yılı ücretlerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 25.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 25.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 1.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri Ümit ÖZER aylık net 3.000 TL ve Abdullah Gökşin TEKER'e aylık net 3.000 TL ücret ödenebilecek şekilde brüt ücret yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda AKT Bağımsız Denetim AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi
10- 2017 yılında şirketimiz tarafından yapılan 13.100 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2017 yılında olduğu gibi 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2017 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi
13- Dilek ve görüşler bölümünde Elektronik ortamda katılan Osman Can GENÇYÜREK "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız ?" şerhinde bulunmuş olup, bu yönde gerekli çalışmalar yapılacağı bilgisi verilerek ve ayrıca gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. 24.04.2018 Saat: 11:45 Kayseri
Bu toplantı tutanağı, toplantı yerinde yazılmış ve imza altına alınmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 24042018 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 24042018 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 24042018 BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 24042018 BAKANLIK TEMSİLCİSİ RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 24.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Yazısı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte Sayın Sahiplerin
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7199 Değişim: 0,01%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7215
Açılış: 8,7193
10,3936 Değişim: -0,04%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,3978
Açılış: 10,3975
500,14 Değişim: 0,60%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 500,64
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.