KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2019 - 17:40
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 14.05.2019
Genel Kurul Tarihi 17.06.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres İskenderpaşa mahallesi, rıhtım sokak, no:13, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması.
5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi.
6 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi.
7 - Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
8 - 2018 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti.
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
12 - Dilek ve temenniler
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 3 Kar Dagıtım Tabloları SPK 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
17.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.06.2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve 44951165 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehtap YILMAZ ALTUN ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2019 tarih ve 9836 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 14.142.342,71 TL'lik sermayeye karşılık 14.142.342,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.142.342,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantı başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığna Niyazi AKKALP'in seçilmelerine oy birliği karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Gültekin KAYIRAN atandı.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile yetki verildi.
3- 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Okunan raporrlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, oy birliği ile onaylandı.
4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
5- Şirket'in 2018 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 1.050.000,00 TL nakit, ortaklarımıza birinci kar payı olarak dağıtılmasına, kalandan 34.091.638,00 TL ikinci kar payı olarak dağıtılmasına 3.982.760,00 TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 27.06.2019 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
6- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2019 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7- 2018 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi hususu görüşüldü. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği miktar kadar ücret ödenmesine ( yürürlükteki 3.155,00 TL) 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
13- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından , toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:40'da son verildi.17/06/2019 Ortahisar-TRABZON
DİVAN BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI
Halit Muzaffer ERMİŞ Fatih TEMEL Niyazi AKKALP
TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
Hacer SARAÇ Mehtap YILMAZ ALTUN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 YILI GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 10:00‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768570


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3436 Değişim: 0,00%
Düşük 7,3430 27.01.2021 Yüksek 7,3450
Açılış: 7,3439
8,9377 Değişim: -0,01%
Düşük 8,9375 27.01.2021 Yüksek 8,9403
Açılış: 8,9383
437,13 Değişim: 0,00%
Düşük 437,10 27.01.2021 Yüksek 437,32
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.