KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

28.08.2023 - 18:43
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

Düzeltme Nedeni Ortaklığımızın yayımladığı 30.06.2023 tarihli finansal tabloların detaylı incelenmesi sonucu 3B Madde 2 (Aynı türev işlemlerine ait kalemler birleştirilmiştir), 3C Madde 15 ve 16'da belirtilen kalemler, 4F Madde 5 ve 7'de belirtilen kalemler güncellenmiştir.

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2023 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 3,88
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 132.667
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 84.256

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 0

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.921
2) Finansman Gelirleri 4.413
3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.313
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 625
TOPLAM 16.272

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 662
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 30
4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 311
5) SGK prim gelirleri 0
6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 105
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 40
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 330
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 1.498
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 4
16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 5.295
TOPLAM 8.275

Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirleri (üreticilerden alınan teşvik gelirleri) (1.108) - Satıcılardan elde edilen ciro primi (136) - Devlet teşvik gelirleri (2.657) Beklenen kredi zararları karşılık iptalleri (36) - Diğer faaliyet gelirleri (24) - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/(zarar) içindeki paylar (625) - Katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren iştiraklerimizden gelen menkul kıymet satış karları (350) - Katılım Endeksi'nde yer alan ve Ortaklığımız portföyünde tuttuğumuz hisselerin değerleme karları (3) ve Duran varlık satış karları (356) dahil edilmiştir.

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat 189.690
2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.921
3) Finansman Gelirleri 4.413
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.313
5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 625
TOPLAM 205.962

4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 67.704
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 90.985
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 737
4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.069
6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0
TOPLAM 165.495

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 28
3) Vadesiz mevduat hesapları 7.191
4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0
5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 6.069
6) Kredi kartı alacakları 0
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 19.540
TOPLAM 32.828

Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama Katılım Bankalarında tutulan vadeli mevduatları içermektedir (19.149) (Finansal tablolarımızda bu tutar vadeli mevduatlar ve finansal yatırımlar içerisinde gösterilmektedir), Finansal yatırımlar içerisinde yer alan katılım endeksinde bulunan Ortaklığımızın portföyünde taşıdığı hisse senetlerinin değeri (121) dahil edilmiştir.

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 853.692

5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.565
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 61.560
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 260.237
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 1.416
5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 5.498
TOPLAM 368.276

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 281.332
2) Katılım bankalarından alınmış krediler 2.688
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 284.020

Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190009


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.