KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2019 - 10:22
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TESCİL BİLGİSİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Kurul Tarihi 30.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI MERKEZ MAH. BASINEKSPRES CADDESİ NO:9 CAPİTAL TOWER K:1 K.ÇEKMECE İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
13 - 01/11/2018 tarih ve 2018/15 sayılı Y.K.K. ile Pay Tebliğinin 16/3 maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararı Hesabında bulunan tutarın geçmiş yıllar karından mahsup edilmesi
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
30.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.04.2019 tarihinde, saat 10:00‘da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/04/2019 tarih ve 43923749 sayılı yazılasıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/04/2019 tarih ve 9808 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 09/04/2019 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 08/04/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 806.491.200.- adedinin asaleten (elektronik ortamda 1 katılan oldu) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması,yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN 'in, Tutanak Yazmanlığına Uğur KOÇ'un, Oy Toplama Memurluğuna Çağla POLAT‘ın ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak Engin NUKAN'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
2. 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü. Toplantıda söz alan şirket ortaklarından Sayın Ali TANRIVERDİ şirket semayesinin %10'u tutarında 1.500.000,00 TL kar payının 31/10/2019 tarihinde ödenmesini teklif etti ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetin Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 15781316158 T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 15772316440 T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 53821103788 T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT, 23516100514 T.C. Kimlik nolu Engin NUKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak 24748575552 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÖZÇINAR ve36298676658 T.C. Kimlik nolu Abubekir DOĞAN seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 3.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,
7. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 08.04.2019 tarih ve 2019/6 sayılı alınan kararla, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,
8. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.
9. 2018 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2019 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oybirliğiyle izin verildi.
12. Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verildi,
13. Şirket bilançosunda geçmiş yıllar zararında gözüken tutarın Pay Tebliğinin 16/3 maddesi uyarınca geçmiş yıl karları hesabından mahsup edilerek kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763699


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6560 Değişim: 0,49%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2305 Değişim: -0,37%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,83 Değişim: -0,85%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.