" />

KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

03.03.2020 - 18:13
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Garanti BBVA Yatırımcı ilişkileri 2019 yılında , Asya, Amerika ve Avrupa?da toplam 16 şehirde 35 yatırım konferansı ve roadshowa katılarak 667 firma ile yüzyüze toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık her 3 yatırımcı toplantısından 1'ine Genel Müdür katıldı.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur. Garanti BBVA Esas Sözleşmesi?nde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu?nda düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti BBVA'ya özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur. İlgili web site linki: Türkçe: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 İngilizce: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay sahiplerine açık tutulmakta olup, 2019 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 49,85
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2018 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 04.04.2019 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. Maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın büyüme hedefleri,uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, dağıtılabilir net donem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 5. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Olagan_Genel_Kurul_Toplantisi_Kararlari_.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
04/04/2019 0 % 85,9 % 0,001 % 99,999 Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 594 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: Sayfa: 149,151
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
"Bölüm: Finansal Performans, Sayfa: 82"
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi Kurumsal Yönetim Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Mali Haklar, Sayfa: 186,187
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber % 75 % 50 3 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 19 Şubat 2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu?nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 4 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bankamızın 29 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi?nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi?ne devredilen ?Risk Yönetimi? görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin?in yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2019'da: 7
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 163
Yönetim kurulu başkanının adı
Süleyman Sözen
İcra başkanı / genel müdürün adı
Recep Baştuğ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
KAP duyurusu bulunmamaktadır. Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 100 milyon EUR limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kadın üye %18'lik dilimi temsil etmektedir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Süleyman Sözen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/05/1997 - - Evet (Yes)
Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ergun Özen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/05/2003 - - Evet (Yes)
Dr. M. Cüneyt Sezgin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2004 - - Evet (Yes)
Sema Yurdum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/04/2013 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Jaime Saenz De Tejada Pulido İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2014 - - Evet (Yes)
Javier Bernal Dionis İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/07/2015 - - Evet (Yes)
Recep Baştuğ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/09/2019 - - Evet (Yes)
Rafael Salinas Martinez de Lecea İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2017 - - Evet (Yes)
Ricardo Gomez Barredo İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/05/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mevhibe Canan Özsoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
169
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
?Garanti BBVA Etik Bildirim Hattı? etikbildirim@garantibbva.com.tr 0 212 318 23 75
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlardan üst ve orta düzey yöneticiler 34 adet komite aracılığıyla karar mekanizmalarına katılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için faaliyet raporundaki Komiteler bölümüne bakınız. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere, çalışanlar fikir ve önerilerini, Önersen, Gong isimli öneri ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri üzerinden iletmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
"İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0"
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-BBVA-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Garanti BBVA, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG Yöneticiliği olarak konumlandırarak faaliyetlerine 41 kişilik (İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında devam etmektedir. Türkiye?de bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm lokasyonlarında kullanıma açmıştır ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, eğitimler, İSG Kurulları, ramak kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin incelenmesi, önlemlerin koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform aracılığıyla takip etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği?ni ulusal mevzuatın da ötesinde uygulamalarla hayata geçiren Garanti BBVA, OHSAS 18001?in yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır ve bu uygulamalarla çalışanlarının ve paydaşlarının memnuniyetinin ve refahının artırılmasını amaçlamaktadır. 2019 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik Ve Doğruluk İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Garanti BBVA, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Yayınlar & Raporlar> Faaliyet Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Garanti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Buna ek olarak, Yolsuzluğun önlenmesine yönelik Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele programı" yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri tüm personele atanmaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Ticaret sicili bilgileri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > İletişim > Garanti BBVA Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti BBVA Hakkında > Ortaklık Yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Esas sözlesmesinin son hali: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Kurumsal Yönetim > Garanti BBVA Esas Sözleşmesi Özel durum açıklamaları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa> Kütüphane İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları Kâr dağıtım politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası Bilgilendirme politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası Şirket tarafından olusturulan etik kurallar: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri Sıkça sorulan sorular: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > SSS
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Garanti BBVA?nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar Türkçe web sitesi www.garantibbva.com.tr İngilizce web sitesi www.garantibbva.com Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti BBVA ve hisse senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvayatirimciiliskileri.com İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvainvestorrelations.com
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Yönetim Kurulu, Sayfa: 142 Bağımsızlık Beyanı, Sayfa: 185,186
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 149
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Kurumsal Yönetişim, Sayfa: 30
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 175
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 175
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar, Sayfa: 541
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Sayfa: 479
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynağına Yatırım (Sayfa 122), Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma (132), Müşteri Deneyimi (96)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2019 yılında 10 kez fiziken toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 76,8
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Ortalama 4-5 gün.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar >Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankacılık Mevzuatında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 149
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu Sayfa 149-162'de komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Javier Bernal Dionis Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Jorge Saenz Azcunaga Carranza Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Sema Yurdum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Handan Saygın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9075 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8777 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.535,18 Değişim: 0,01%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.