" />

KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2023 - 22:38
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Yedi Eylül Mah., Philsa Cd. No:36, 35860

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirketimizin yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl zararlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan yönetim kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bagış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı mali döneminde görev yapacak Bagımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi 1.3.6 sayılı ilkesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmaları ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmaları ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmeleri durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebligi uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2022_Ordinary General Meeting_ Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022_Ordinary General Meeting_Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu. Bu önerge çerçevesinde Cem Akpınar'ın toplantı başkanı olması oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Cem AKPINAR'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cem AKPINAR, Av. Ezginaz Çalışır'ı Tutanak Yazmanı, Şennur ŞENÖZ ve Dinçer Semerciler'i ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Mehmet Ersin Tezol'un toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi GÜNEY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Mehmet Çengel'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3- Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ersin Tezol'un 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin önergesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
E-GKS katılımcılarından Alper Taştekin'in "Mersin fabrikasında bu kadar gecikme öngörülüyor muydu? İlk etapta son çeyreğe yetişecek gibi düşünülüyordu ancak ilk çeyreğe yetişmiş oldu. Ayrıca kapasite kullanım oranları ile alakalı bilgi vermeniz mümkün mü? 8 saat üzerinden 3 vardiya yapılabilir ifadesinden, yüzde 100 kullanıldığını anl ayabilir miyiz?" şeklinde sorusu oldu.
Toplantı Başkanı Sayın Cem Akpınar konu hakkında bilgi verdi. Cem Akpınar, "Mersin fabrikamızın inşaat programı dolaylı olarak 6 Şubat depreminden etkilendi. Fabrikaya bir zarar gelmedi ama fabrika ve çalışan tedariği doğal olarak bu olaydan etkilendi. Biz de bu engelleri aşarak 2. çeyreğe yetiştirmek istiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
Sayın Ersin Tezol söz olarak "Kapasite kullanımımız ise %90'ın üzerindedir. Sektör standartlarının üstünde ve hatta kendi içinde rekor sayılabilecek bir kapasite kullanımımız var" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Fiziken toplantıda bulunan sayın Taylan Özgür Arslan söz aldı ve Tezol 2022 Genel Kurul Toplantısı'na yönetim kurulu başkanının şahsen katılmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Bunun, yönetimin azınlık paydaşlara verdiği değeri gösterdiğini ifade etti. 2022 yılında Mersin Fabrikası henüz devreye girmediği halde satışlar Euro bazında %64, net dönem kârı da %72 arttığı için tebrik ettiğini belirtti.
Sayın Taylan Özgür Arslan'ın sorusu ise "2022 yılında Torbalı fabrikasında bir kaza meydana geldi, atık kâğıt bölümünde bir yangın oldu. Şirketin önümüzdeki dönemde aldığı tedbirler var mıdır? Bu olay kapasite kullanımınızı etkiledi mi?" şeklindedir.
Ersin Bey söz aldı, yangınla ilgili önlem aldıklarını ancak atık kâğıdın konulduğu yerde yangın çıkabildiğini, ilaveten var olan yangın toplarına 2 top ilave ettiklerini, ayrıca atıkları belediyeden yer kiralayarak tesis dışında depolamaya başladıklarını, bu konuda dünya standartlarında alınabilecek her türlü önlemi aldıklarını, yangın nedeniyle güvenlik amaçlı üretimi geçici olarak durdurulan PM1 fabrikasını da 24 saatte devreye aldıklarını iletti.
Ersin Bey devam ederek üretim durumuna ilişkin diğer sorunuz için ise önümüzdeki 2 ay boyunca dolu olduklarını, Çin'in navlun fiyatlarının Türkiye navlun fiyatlarından daha erken düştüğünü, bunun şirketin pazarını doğrudan etkilemediğini, program değişikliği sebebinin ülkemizde Ağustos ayından beri hükümetin uyguladığı ekonomik programa uygun hareket etme kararları olduğunu ve bu şekilde hareket etmelerinin Şirket için daha karlı olduğunu iletti. "20 senelik politikalarımızda bir değişiklik yok. Yeni fabrika devreye girince KAP'ta durumumuzu paylaşırız şu an onun için bir şey söylemek için çok erken" dedi.
Onaya sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
4- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Mehmet Çengel Bağımsız Denetçi Raporu'nun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
5- Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen 2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi.
2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar tarafından pay sahipleri ve yatırımcılara gündem maddesi ile ilgili görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.
2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 20.683 olumsuz oya karşılık 421.861.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7- Gündemin 7. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanı şirketin yasal kayıtlarındaki 9.079.164,75 TL'lik geçmiş yıl zararlarının, yasal kayıtlarındaki 77.121.529,26 TL'lik geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan 15.03.2023 Tarih ve 2023/03 Sayılı Yönetim Kurulu kararının görüşülmesine geçtiğini bildirdi. Toplantı Başkanı karar içeriği konusunda bilgi verdi ve oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, şirketin yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl zararlarının, yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması oybirliği ile kabul edildi.
8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Daha sonra Toplantı Başkanı Cem Akpınar bu konuda başka bir önerge olup olmadığını sordu.
Sonuç olarak Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi'nin kâr dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2022 yılı dağıtılabilir karından 220.000.000,00-TL (ikiyüzyirmimilyon Türk Lirası) tutarındaki kısmının bedelsiz kar payı olarak ortaklara dağıtılması, 20.900.000,00-TL (yirmimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olan kısmın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarına ilişkin yönetim kurulunun KAP'ta ilan edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 15/03/2023 tarihli ve 2023/05 no'lu kararındaki kâr dağıtım teklifi, 33.230 olumsuz oya karşılık 421.849.197,20 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Oylama esnasında e-GKS katılımcılarından Sayın Cengiz Erdoğan'ın "Sembolik olsa da bir miktar nakit temettü dağıtılmalıydı." şeklinde şerh düştüğü görülmüştür.
Diğer bir katılımcı olan Alptekin Taştekin, "Tekrar bir temettü dağıtılması mümkün mü?" diye sordu. Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz alarak "Öncelikle şu an 2022 kar dağıtımı ile ilgili karar genel kurulda verilmiş oldu. Bu bakımdan teknik olarak aynı konuda tekrar karar alınması mümkün değildir. Belki ilerleyen dönemlerde geçmiş yıl karları için karar alınması düşünülebilir. Bu yıl için nakit kar dağıtmamak için çok geçerli nedenlerimiz var." dedi
9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı duyurusu ile 2023 yılından itibaren şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi konusuna geçildiğini belirtti. Toplantı Başkanı Cem Akpınar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-32760 sayılı yazısında, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olan Semavi Yorgancılar ile Reha Haznedaroğlu hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. no.lu maddesindeki şartlara ilişkin olarak olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin karar verildiği konusunda bilgi verdi.
10- Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından Şirket Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretlerle ilgili önerge sunulduğu görüldü ve oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'na uyumlu olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 50.000,00-TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 130.000,00-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine, ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin her asgari ücret artışı döneminde ve TÜFE-ÜFE ortalamasının yarısından düşük olmayacak bir oranda artırılmasına 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
11- 2022 Yılı içinde yapılan toplam 413.013,84-TL (dörtyüzonüçbinonüç Türk Lirası seksen dört kuruş) tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.
Tarih
Bağış Bilgisi
Tutar

3.01.2022
LÖSEV
739,00
TL

5.01.2022
TORBALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2.074,84
TL

7.04.2022
TORBALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
250.000,00
TL

7.07.2022
TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI
25.000,00
TL

9.09.2022
LÖSEV
5.000,00
TL

22.09.2022
TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI
130.200,00
TL

TOPLAM
413.013,84-
TL

Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine ilişkin önerge okundu.
Bu konuda toplantı başkanı Cem Akpınar söz alarak, bağış üst sınırının 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem sebebi ile özellikle 1.000.000-TL'den dan 5.000.000-TL'ye yükseltilmek istendiğini, şirketin deprem bölgesinde çadırkent kurmak dahil yardım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 5.000.000,00-TL (beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususundaki önerge 20683 olumsuz oya karşılık 421.861.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetçi konusundaki tavsiyesi okundu. Buna göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporları'nın denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
Burada YK kararı okundu, fiziki katılımcılardan sayın TAYLAN ÖZGÜR ARSLAN söz hakkı aldı ve Denetim Raporu'nda sınırlı olumlu görüş verilmesine neden olan Egenda ve Enda şirketlerine ait hisselerin ne zaman yeniden değerlemeye tabii olacaklarını sordu. Geçen bir gündem maddesine ilişkin olmakla birlikte Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz aldı "Egenda'da %0.39 ve Enda'da %1 olmak üzere çok düşük oranda paylarımız mevcuttur. Bunlar çok ortaklı şirket olmakla birlikte payları borsada işlem görmemektedir. Bu bakımdan da bir piyasa rayiçleri mevcut değil. Bu tür varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi gerekir. Değerleme çalışması yapılarak gerçeğe uygun hale getiriliyor, söz konusu şirketlerin mali tabloları da her zaman bizim mali tablolarımızdan daha geç çıktığı için denetçilerimiz her zaman bu şekilde sınırlı olumlu görüş vermek zorunda kalıyor. Zaten bu hisseler bilançomuzu en fazla %1'ini etkileyebilecek düzeyde. Sorunuz için de açıklama fırsatı yarattığı için teşekkür ederim. Konu bundan ibarettir" dedi.
13- SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 No'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının Şirket'le çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemi yahut Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlerle uğraşan başka bir eylemi, görevi ve ortaklığı bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolar'ın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği ve Şirket dışında üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.
Fiziki katılımcılardan Bekir Çelikler söz aldı ve şirkete bu genel kurul için teşekkürlerini iletti. Fiziki katılımcılardan başka söz alan olmadı. Elektronik katılımcılardan dilek ve temennisi olan görülmedi.
Toplantı Başkanı Cem Akpınar elektronik veya fiziksel katılım sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür etti.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek, toplantı yerinde saat 14:01'de toplantıyı kapattı.
6 (altı) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
İzmir, 12.04.2023 Saat 14:01


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlardan tescile tabi olanlar 17.04.2023 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139484


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0776 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1427 Değişim: -0,15%
Düşük 36,0804 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.596,64 Değişim: -0,67%
Düşük 2.595,15 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.