" />

KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2022 - 18:45
KAP ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.03.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Yedi Eylül, Philsa Cd. No:36, 35860

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bagış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı mali döneminde görev yapacak Bagımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebligi uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebligi uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen önerge okundu. Bu önerge çerçevesinde Cem Akpınar'ın toplantı başkanı olması oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Cem AKPINAR'ın seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cem AKPINAR, Av. Hilal ŞİMŞEK'i Tutanak Yazmanı, Şennur ŞENÖZ ve PELİN ÜSTÜN'ü ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Mehmet Ersin Tezol'un toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi GÜNEY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Umut ÖZÇALKAN'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol'un 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin önergesi 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
Pay sahiplerimizden Bülent İbrikçioğlu söz aldı. Şirket yönetimini başarılı bulduğunu belirtti, yönetim ve çalışanlara teşekkür etti.
Pay sahiplerimizden Kemal Evin sorusu olduğunu belirtti. "Kapasite kullanım oranınız nedir? Rusya'dan bize sipariş kayması olmuş mudur?" sorularını sordu.
Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz aldı. "Temizlik kâğıdı üretiminde %100 kapasite ile çalışıyoruz. Arıza veya bakım duruşu olmadığı sürece hep böyle çalışırız. Konverting kısmımızda ise kapasite kullanım oranları değişebilmekle birlikte ihtiyaca göre zaman zaman bazı makinelerimiz %100 e yakın kapasite ile çalışır. Temizlik kâğıdı sektörü genelde böyle çalışır.
Rusya bakımından ise şu anda henüz bize kayan bir sipariş yok. İlerleyen günlerde ne olur bilinmez. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol söz alarak ilave açıklamada bulundu ve halihazırda zaten kapasitelerinin mayıs ayına kadar dolu olduğunu belirtti. Bu bakımdan gelecek her ek siparişe de cevap vermelerinin mümkün olmayabileceğini, ancak esnek çalışabilen bir firma olduklarından güncel gelişmelere göre aksiyon alabileceklerini ifade etti.
Onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
4- 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Umut ÖZÇALKAN Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
5- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistem'inde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi.
2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar tarafından pay sahipleri ve yatırımcılara gündem maddesi ile ilgili görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.
2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Daha sonra Toplantı Başkanı Cem Akpınar bu konuda başka bir önerge olup olmadığını sordu.
Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen önerge "Yönetim Kurulunun k?r dağıtım tarihi hakkındaki 02/03/2022 tarihli ve 2022/7 no'lu kararında yer aldığı şekilde 2021 karından 45.000.000- TL (kırkbeşmilyontürklirası) brüt nakit ve 120.000.000-TL (yüzyirmilyontürklirası) bedelsiz kar payı ödenmesinin yanı sıra 2020 yılı karından da 10.000.000-TL (onmilyontürklirası) nakit kar payı ödenmesini, 2021 yılına ait kar payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasını teklif ediyorum." okundu. Bu önerge ile 2021 yılı karına ek olarak 2020 yılından da 10.000.000-TL tutarında brüt nakit kar dağıtımı yapılmasını, 2021 yılına ait kâr payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kâr payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasını önerildiği görüldü.
Şirketimiz pay sahibi Cengiz Erdoğan'ın kâr payı dağıtımı konusunda önerge sunduğu görüldü. 2020 yılından hiç kar dağıtımı yapılmaması, 2021 yılında 75.000.000-TL nakit, 100.000.000-TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasını önerdiği görüldü.
Yönetim Kurulu kâr payı teklifi ve kar dağıtımına ilişkin diğer önerge sırayla oylamaya sunuldu.
Yönetim Kurulunun KAP'ta il?n edilen k?rın tevzii ve k?r dağıtım tarihi hakkındaki 01/03/2022 tarihli ve 2022/7 no'lu kararındaki k?r dağıtım teklifi 191.449.915 olumsuz oy ile 211 olumlu oy ile oy çokluğu ile reddedildi.
Daha sonra oylanan Şükrü Erhan Tezol'un kar dağıtımına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. 71.501 olumsuz oya karşılık 191.878.625 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Daha sonra oylanan Cengiz Erdoğan'ın kar dağıtımına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. 191.928.415 olumsuz oya karşılık 21.711 olumlu oy ile oy çokluğu ile reddedildi.
Sonuç olarak pay sahiplerimizden Şükrü Erhan Tezol'un önergesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin k?r dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı dağıtılabilir karından 10.000.000-TL (onmilyon Türk Lirası) brüt ve 2021 yılı net dönem karından 45.000.000-TL (kırkbeşmilyon Türk Lirası) brüt nakit ile 120.000.000-TL (yüzyirmilyon Türk Lirası) bedelsiz kar payı ödenmesine, şirket k?rından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra k?rın ödenmiş sermaye payları uyarınca bu tutanağa eklenecek tabloya göre dağıtılmasına ve 2021 yılına ait nakit kar payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasına 71.501 olumsuz oya karşılık 191.878.625 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından Şirket Yönetim Kuruluna ödenecek ücretlerle ilgili önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikasına uyumlu olarak Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 28.000,00-TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 73.000,00-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine 21.500 olumsuz oya karşılık 191.928.626 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9- 2021 Yılı içinde yapılan toplam 31.175,00-TL (otuzbirbinyüzyetmişbeş Türk Lirası) tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.
Tarih
Bağış Bilgisi
Tutar

22.01.2021
LÖSEV BAĞIŞ
1.270,00
TL

12.07.2021
LÖSEV BAĞIŞ
910,00
TL

18.10.2021
LÖSEV BAĞIŞ
771,00
TL

09.09.2021
TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI
8.250,00
TL

03.11.2021
İZMİR HASTA ÇOCUK EVLERİ DERNEĞİ BAĞIŞ
17.374,00
TL

07.12.2021
KARABAĞLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BAĞIŞ
2.600,00
TL

TOPLAM
31.175,00
TL

Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00-TL (birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususundaki önerge oybirliğiyle kabul edildi.
10- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun denetçi konusundaki tavsiyesi okundu. Buna göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11- SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 No'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının Şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemi yahut Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlerle uğraşan başka bir eylemi, görevi ve ortaklığı bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tabloların 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği ve Şirket dışında üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.
Pay sahiplerimizden Bülent İbrikçioğlu kâğıt mendil üretimi, özellikle 4 katlı düşünülüp düşünülmediğini sordu. Bu konuda piyasada az üretici olduğunu ve fiyatlarını istedikleri gibi ayarlayabildiklerini söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol söz alarak, kâğıt mendil tüketiminin ülkemizde her geçen gün azaldığını, karlı bir ürün olmadığını ve bu nedenle düşünülmediğini belirtti.
Pay sahiplerimizden Ertan Umut Mergen: Ortak Promosyonu sitemi, MKK İstanbul üyesi şirketlerin yatırımcıların ortak oldukları şirketlerin ürünlerinden promosyonlu olarak faydalanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde bir ortak promosyonu düşünüyor musunuz?
Pay sahiplerimizden Kemal Evin söz aldı. Geri alım yapmayı düşünüyor musunuz? şeklinde soru yönetti.
Toplantı Başkanı Cem Akpınar bu soruyu hisse geri alımı olarak anladığını belirtti. Şirket'in kendi geri alım programına ortakların değerlendirip karar vereceğini, şu anda bu konuda bir plan olmadığı, olursa usulünce KAP'da duyurularak herkesin haberdar edileceğini belirtti.
Pay sahiplerimizden Kemal Evin tekrar söz aldı ve "2022 projeksiyonu hakkında bilgi alabilir miyiz?" sorusunu yöneltti.
Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz aldı. Planlanan yatırımlarımız, örneğin Mersin'deki fabrika inşaatımız normal seyrinde devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı yeni müşteri arayışlarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımlarımız uyarınca gittikçe büyümekte olduğumuz söyleyebilirim.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek, toplantı yerinde saat 15.46'da toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazurin cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da Yedi Eylül, Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/ İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013528


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.