KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

21.02.2022 - 00:32
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
TURİSTİK TESİS(TATİL KÖYÜ)
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
ANTALYA İLİ,KEMER İLÇESİ,BELDİBİ MAHALLESİ,113 ADA, 4 PARSEL (ESKİSİ: 591 NOLU PARSEL)
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Toplam Satış Bedeli
29.354.243 EURO+(165.757 EURO KDV)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%109.93
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%151.41
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%23.04
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%34.11
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%17.81
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1104
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.02.2022 TARİHİNDE İŞLEME BAŞLANACAK OLUP TAPU DEVRİ TAMAMLANDIĞINDA İŞLEM TAMAMLANACAKTIR.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
BANKA KREDİLERİNİN VE DİĞER BORÇLARIN KAPATILIP FİNANSMAN YÜKÜNDEN KURTULMASI AMAÇLANMAKTADIR.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
ŞİRKET'İN TFRS'YE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARINDA YAKLAŞIK 103.142.233 MİLYON TL, VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE HAZIRLANAN KAYITLARA GÖRE YAKLAŞIK 427.213.287,40 MİLYON TL MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARI ELDE EDİLECEKTİR.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
BANKA KREDİLERİ VE DİĞER BORÇLARIN ÖDENMESİ
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
AYDIN ÜNLÜER TUR.GIDA TİC.SAN.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
YOK
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/02/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
1.377385
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İKAME MALİYET YAKLAŞIMI
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17 OCAK 2022 2022/011
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
351.100.000 TL(KDV DAHİL 414.298.000 TL)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.01.2022 tarihli kararı çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda  Şirketimizin sahip olduğu tapuda Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mah. 591 parselde (Yeni hali 113 Ada 4 parsel) kayıtlı, müstakil ve daimi nitelikte 23.12.1988 tarihinde başlayan 49 yıl + 30 yıl 25 gün süre uzatımı ile 21.12.2067 tarihinde sona erecek olan İrtifak Hakkı (Daimi ve müstakil Üst (İnşaat) hakkı ) tescilli tahsisli 60.676,00 m2 alan ve irtifak hakkının ve bu tahsisli alana özgülenmiş mevcutta var olan tüm yapıların, yapıların kullanım hakları ile envanter ve demirbaşları, makine, teçhizat ve ekipmanların devredilmesi konusu SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
A) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca iş bu değerlendirmenin yapıldığı tarihte Üçüncü Grupta yer almaktadır ve fiili dolaşımdaki pay oranı %65,17'dir.
SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme
Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 1. ve 6.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla  
a)       Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Son Konsolide Finansal Tablolarına Göre İşleme Konu Mal Varlığının Kayıtlı Değerinin Varlık (Aktif) Toplamına Oranının:
31.12.2021 itibariyle  
351.100.000 TL /   1.970.826.259  TL = %17,81
olduğu,
 
b)      İşlem Tutarının Son 6 Aylık Dönem İçinde Oluşan Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Borsa Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması Dikkate Alınarak Hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının:
 
454.242.233 TL /413.215.500,00TL =% 109,93
olduğu,
c) Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Son Kondolide Yıllık Finansal Tablolarına Göre Önemli Nitelikteki İşleme Konu Mal Varlığından Elde Edilen Gelirin, Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/Zararına Etki Eden Tüm Gelir Kalemlerinin Toplamına Oranının:
31.12.2021 itibariyle  
65.266.215 TL /  240.295.892 TL = 27,16% olduğu tespit edilmiştir. 
Hesaplanan oranlardan "İşlem Tutarının Son 6 Aylık Dönem İçinde Oluşan Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Borsa Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması Dikkate Alınarak Hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının" %50'den fazla olması nedeniyle Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik ölçütünün sağladığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayıldığı tespit edilmiştir. 
Satın alan tarafın Şirketimizin ilişkili tarafı olmaması sebebiyle yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemi değildir.  
İşlem öncesinde SPK'nca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye değerleme yaptırılmıştır. Değerleme raporunda, İkame Maliyet Yaklaşımına göre söz konusu varlığın 17.01.2022 tarihi itibariyle değeri 351.100.000 TL (KDV dahil 414.298.000 TL) olarak tespit etmiştir.
Satın alma talebinde bulunan Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş.'nin teklifinin varlığın net defter değeri ve değerleme raporunda tespit edilen 351.100.000 TL değerinden yüksek olduğu, bahsi geçen varlık satış tutarından elde edilebilecek getirinin, Şirket mali yapısında önemli bir düzeltme yaratacağı göz önünde bulundurularak, Taraflarca belirlenen şartlar çerçevesinde, söz konusu varlığın değerleme raporunda tespit edilen değerinin üzerinde bir rakam olan 29.354.293 EURO (Kdv dahil 29.520.000 EURO) (Devir konusunda belirtilenlerin tamamını ve tapu harcı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Belediye'ye ödenmesi gereken bedelleri kapsamaktadır) (Fatura ödeme günündeki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacaktır.) karşılığında Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş.'ne satılmasına
B) İşleme ilişkin değerleme raporun  KAP'da yayımlanmasına,
 
C) Varlık satışı işleminin Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 1. ve 6.fıkrası uyarınca,  önemli nitelikteki işlem olması nedeniyle, Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 16.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi çerçevesinde, finansal güçlükten kurtulmak amacıyla yapılan işlemin, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, buna bağlı olarak, Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 16.maddesinin 3.fıkrası uyarınca bağımsız güvence raporunun hazırlanmasını teminen gerekli işlemlere başlanılmasına,
D) SPK'dan muafiyet başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda
i. Varlık satışı işlem sürecinin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24. maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak genel kurulun onayına gerek bulunduğundan, söz konusu işlemin en kısa süre içinde genel kurulun onayına sunulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına,
ii. İşbu Yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olan yatırımcıların, anılan tarih itibarıyla sahip oldukları paylarına ilişkin ayrılma hakkına sahip olabilmeleri için söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanmaları ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine (İlgili mevzuat uyarınca, ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları , yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacak olup, kamuya açıklama tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirlerin dikkate alınacaktır. Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile bu kişilerin ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay tutarlarını gösteren liste MKK tarafından genel kurul toplantısından bir önceki iş günü Şirketimize verilecektir),
iii. Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 14. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemin ilk defa iş bu yönetim kurulu karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak, 1,377385TL olarak hesaplandığı hususunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,
 
E) Bu sürece   ilişkin olarak 08.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile varlık satışına ilişkin içsel bilginin, sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi bir süreç olması, yapılacak çalışmalar sonucunda karşı tarafın bir teklifte bulunmama/bulunulması halinde kabul edilmeme gibi  farklı sonuçlarının bulunması göz önünde tutularak yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına bu bilginin  yalnızca Şirketimiz içsel bilgilerine erişenler listesindeki kişilerden konuyla ilgili kişiler arasında kalmak üzere gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. Maddesi çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. İş bu Yönetim Kurulu kararı ile ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklanmasına,
                                                                      
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003037


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4936 Değişim: 0,10%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5070
Açılış: 15,4775
16,1397 Değişim: 0,16%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,02 Değişim: -0,09%
Düşük 900,23 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.