" />

KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.06.2022 - 18:08
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.05.2022
Genel Kurul Tarihi 06.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Müjdat AyBar'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Haftalık Bültenin yayımlanan kararı uyarınca Club Zigana Tatil Köyü'nün değerlemesi için SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan bir değerleme şirketi tarafından hazırlanacak değerleme raporunun ortakların değerlendirmelerine sunulması,
13 - Club Zigana Tatil Köyü'nün devri öncesinde SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 17.01.2022 tarihli değerleme raporunun ortakların bilgisine sunulması,
14 - 14. Gündemin 15 no'lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, Şirketimiz malvarlığının önemli bir bölümünün devredilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. Maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 1. ve 6.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, "İşlem Tutarının Son 6 Aylık Dönem İçinde Oluşan Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Borsa Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması Dikkate Alınarak Hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının" %50'den fazla olması nedeniyle Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik ölçütünün sağladığı, dolayısıyla işlem önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Ayrılma Hakkının kullanımına ilişkin detayların yer aldığı bilgilendirme dokümanının genel kurulun bilgisine sunulmasına:(14.madde devamı ilan metni ve bilgilendirme dokümanındadır)
15 - Şirketimizin sahip (Club Zigana Tatil Köyü), taraflarca belirlenen şartlar çerçevesinde, söz konusu varlığın Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen değerinin üzerinde bir rakam olan 29.354.293 EURO (Kdv dahil 29.520.000 EURO) (Devir konusunda belirtilenlerin tamamını ve tapu harcı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Belediye'ye ödenmesi gereken bedelleri kapsamaktadır) (Fatura ödeme günündeki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır) karşılığında Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş.'ne satılması hususunun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24. maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği), hükümlerine uygun olarak Genel Kurulun onayına sunulması,(Gündem maddesinin detayları ilan metni ve bilgilendirme dokümanındadır)
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
20 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 YILI TEKART İNŞAAT A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 YILI TEKART İNŞAAT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2022 tarihinde, saat 14 00 da, Halkalı Cd. No.245/12 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM 1:
Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Sn .Müjdat Aybar toplantı başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nalan Özkan ve Oy Toplama Memuru Sn.Mehmet Göçmen'i görevlendirdi.
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabul edildiToplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
GÜNDEM 2:
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabul edildiToplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
GÜNDEM 3:
2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 4:
Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Gamze Sözer tarafından okundu.
GÜNDEM 5:
Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 6:
Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen zararın "Geçmiş Yıl zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 7:
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn.Soner Yılmaz,Sn.Zeynep Yılmaz Demirci, Sn. Türkay Yılmaz, Sn.Fatma Yılmaz,Sn.Lemi Çelik,Sn.Güneş Biber'in 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 8:
01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulunda, Müjdat AYBAR'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Müjdat Aybar'ın 05.11.2021 tarihli genel kurulda belirtilen 3 yıllık süreyi tamamlamak üzere seçilmesinin onayına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 9:
Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2000 (İkibin)TL huzur hakkı ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
GÜNDEM 10:
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 11:
2021 yılı hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren teklif oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
GÜNDEM 12:
Club Zigana Tatil Köyü'nün değerlemesi için SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu hakkında özet bilgi verildi.
Gündem 13:
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 17.01.2022 tarihli değerleme raporu hakkında özet bilgi verildi.
GÜNDEM 14:
Şirketimiz malvarlığının önemli bir bölümünün devredilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun23.ve 24. Maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı maddesinin 1. ve 6.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, "İşlem Tutarının Son 6 Aylık Dönem İçinde Oluşan Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Borsa Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması Dikkate Alınarak Hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının" %50'den fazla olması nedeniyle Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik ölçütünün sağladığı, dolayısıyla işlem önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Ayrılma Hakkının kullanımına ilişkin detayların yer aldığı bilgilendirme dokümanında yer alan maddeler hakkında genel kurula bilgi verildi
GÜNDEM 15:
Şirketimizin sahip olduğu tapuda Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mah. 591 parselde (Yeni hali 113 Ada 4 parsel) kayıtlı, müstakil ve daimi nitelikte 23.12.1988 tarihinde başlayan 49 yıl+ 30 yıl 25 gün süre uzatımı ile 21.12.2067 tarihinde sona erecek olan İrtifak Hakkı (Daimi ve müstakil Üst (İnşaat) hakkı ) tescilli tahsisli 60.676,00 m2 alan ve irtifak hakkının ve butahsisli alana özgülenmiş mevcutta var olan tüm yapıların, yapıların kullanım hakları ile envanter ve demirbaşları, makine, teçhizat ve ekipmanların (Club Zigana Tatil Köyü), taraflarcabelirlenen şartlar çerçevesinde, söz konusu varlığın Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen değerinin üzerinde bir rakam olan 29.354.293 EURO (Kdv dahil 29.520.000 EURO) (Devir konusunda belirtilenlerin tamamını ve tapu harcı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Belediye'ye ödenmesi gereken bedelleri kapsamaktadır) (Fatura ödeme günündeki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır) karşılığında Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş.'ne satılması hususu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24. maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği), hükümlerine uygun olarak yapılan satış işlemi onaya sunuldu, satış işleminin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.Ayrılma hakkını kullanmak için olumsuz oy veren ve muhalefet şerhi yazdıran pay sahibimiz olmamıştır.
GÜNDEM 16:
TTK 395 ve 396. Maddeleri ile ilgili 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
GÜNDEM 17:
Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 18:
Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM 19:
Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
GÜNDEM 20:
Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 2021 YILI TEK ART OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 TEK ART İNŞAAT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034963


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.