KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:30
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.193.134 884.684
Satışların Maliyeti
28 -489.463 -303.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
703.671 580.937
BRÜT KAR (ZARAR)
703.671 580.937
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.018.795 -2.354.805
Pazarlama Giderleri
29,30 -301.526 -340.410
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.101.086 848.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.703.230 -6.710.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.218.794 -7.976.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.218.794 -7.976.633
Finansman Gelirleri
33 3.586.508 3.613.384
Finansman Giderleri
33 -23.997.647 -17.026.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.629.933 -21.389.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 602.160 1.128.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
602.160 1.128.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.027.773 -20.261.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.027.773 -20.261.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.027.773 -20.261.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.465.966 -7.982.476
Dönem Karı (Zararı)
-28.027.773 -20.261.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.027.773 -20.261.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.129.329 19.648.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 2.731.049 4.588.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.801 -5.011
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 50.048 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.247 -5.011
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
599.073 -320.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 455.510 198.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 143.563 -519.155
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 4.331.208 6.691.985
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.022.358 9.821.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -602.160 -1.128.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
597.003 -7.622.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.930.756 -11.672.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -639.283 -8.583.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 602 -24.460
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -859.749 -1.976.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.255.453 -2.445.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 353.109 81.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.784.254 186.608
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 2.928.049 13.570.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -76.774 3.242.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.301.441 -8.234.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -160.682 -6.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.843 259.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.172 -87.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -53.772 -42.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -54.400 -45.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.661.500 8.191.376
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.160.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 3.160.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.406.976 18.623.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.491.670 -6.187.414
Ödenen Faiz
-2.437.707 -7.858.430
Alınan Faiz
23.901 3.613.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.362 121.687
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.093 -22.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.269 98.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 703.531 358.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 787.800 457.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 787.800 703.531
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 8.817.418 10.795.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.817.418 10.795.975
Diğer Alacaklar
11 87.398.749 83.196.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 87.307.655 83.104.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 91.094 92.109
Stoklar
13 395.024 395.626
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.589.625 2.729.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 17.677 13.834
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.495.751 2.418.977
ARA TOPLAM
103.502.044 100.254.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.502.044 100.254.678
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 311.717.400 311.663.000
Maddi Duran Varlıklar
18 857.218.577 859.784.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 217.895 313.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 72.539 88.607
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 72.539 88.607
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.169.302.233 1.171.925.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.272.804.277 1.272.179.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 40.799.272 22.552.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 75.929.110 72.529.388
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 5.309.984 6.486.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.309.984 6.486.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.002.891 649.782
Diğer Borçlar
11 2.793.460 4.470.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 42.157 102.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.751.303 4.367.407
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 33.586.167 30.658.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.095.589 1.952.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 97.004 97.004
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
26 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.998.585 1.855.022
ARA TOPLAM
161.516.473 139.298.398
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.516.473 139.298.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 121.924.171 118.235.024
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 3.675.719 3.783.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.675.719 3.783.347
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 958.781 849.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 958.781 849.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 112.017.628 112.582.749
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.576.299 235.450.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
400.092.772 374.748.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 872.711.505 897.431.125
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -1.673.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
669.222.492 669.074.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.473.760 -21.946.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.027.773 -44.527.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
872.711.505 897.431.125
TOPLAM KAYNAKLAR
1.272.804.277 1.272.179.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 202.520 0 0 -20.261.170 -20.058.650 -20.058.650
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -20.261.170 -20.261.170 -20.261.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 202.520 0 0 0 202.520 202.520
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 156.591 1.106.871 -21.946.224 -20.261.170 904.641.426 904.641.426
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 148.153 0 0 -28.027.773 -27.879.620 -27.879.620
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -28.027.773 -28.027.773 -28.027.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 148.153 0 0 0 148.153 148.153
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 78.661 1.106.871 -66.473.760 -28.027.773 872.711.505 872.711.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -28.027.773 -20.261.170
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
148.153 202.520
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 185.192 253.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.039 -50.629
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -37.039 -50.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.153 202.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.879.620 -20.058.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.879.620 -20.058.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850208


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5233 Değişim: 0,38%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3273 Değişim: 0,36%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
799,73 Değişim: 0,77%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 800,72
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.