" />

KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

06.06.2022 - 18:31
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU AYRILMA HAKKI KULLANIMI İLE İLGİLİ GÜNDEM MADDELERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem MADDİ DURAN VARLIK SATIŞI
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OY BİRLİĞİ
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.06.2022
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
TEKTU, TRATEKTU91K2 1,377385

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan genel Kurul toplantısı gündem maddesi olarak,
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Haftalık Bültenin yayımlanan kararı uyarınca Club Zigana Tatil Köyü'nün değerlemesi için SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunun tamamının KAP ta yayımlanmış olması nedeniyle özet bilgisi ortakların değerlendirmelerine sunuldu.Değerleme raporu hakkında bilgi verildi.
13- Club Zigana Tatil Köyü'nün devri öncesinde SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 17.01.2022 tarihli değerleme raporunun tamamının KAP ta yayımlanmış olması nedeniyle özet bilgisi ortakların bilgisine sunuldu.
. 14) Gündemin 15 no'lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde,
Şirketimiz malvarlığının önemli bir bölümünün devredilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun23.ve 24. Maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 1. ve 6.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, "İşlem Tutarının Son 6 Aylık Dönem İçinde Oluşan Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Borsa Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması Dikkate Alınarak Hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının" %50'den fazla olması nedeniyle Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik ölçütünün sağladığı, dolayısıyla işlem önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Ayrılma Hakkının kullanımına ilişkin detayların yer aldığı bilgilendirme dokümanında yer alan maddeler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bilgi verilen maddeler aşağıda sıralanmıştır.
a.Önemli Nitelikteki İşlemlere Tebliğinin 16.maddesi uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyete yönelik olarak 01.03.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulduğu ve muafiyet talebimizin 28.04.2022 tarihinde olumsuz karşılandığı, b.Yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih olan 21.02.2022 tarihi itibariyle pay sahibi olan yatırımcıların, anılan tarih itibarıyla sahip oldukları paylarına ilişkin ayrılma hakkına sahip olabilmeleri için söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanmaları ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği,
c.İlgili mevzuat uyarınca, ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 21.02.2022 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurultarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacak olup, kamuya açıklama tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirlerin dikkate alınacağı, bu çerçevede, Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile bu kişilerin ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay tutarlarını gösteren listenin MKK tarafından 05.06.2022 tarihinde Şirketimize verildiği,
d.MKK listesinde yer alan ve 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile ÖnemliNitelikteki İşlemler Tebliği'nin
14. maddesi kapsamında, Şirketimizin toplam 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" 1,377385TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
e.15 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemlerin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
f.Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, MKK listesinde belirtilen "ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay tutarlarının" tamamı için bu hakkı kullanmak zorunda olduğu,
g.Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisinin, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanmak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu, h.Ayrılma hakkı kullandırılmasına söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
i.SPK'nun II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12.maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum olan Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
j.Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
k.15.nolu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
l.15 no'lu gündem maddesine ilişkin olarak Genel kurulda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği hakkında genel kurula bilgi verildi.
15-Şirketimizin sahip olduğu tapuda Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mah. 591 parselde (Yeni hali 113 Ada 4 parsel) kayıtlı, müstakil ve daimi nitelikte 23.12.1988 tarihinde başlayan 49 yıl + 30 yıl 25 gün süre uzatımı ile 21.12.2067 tarihinde sona erecek olan İrtifak Hakkı (Daimi ve müstakil Üst (İnşaat) hakkı ) tescilli tahsisli 60.676,00 m2 alan ve irtifak hakkının ve bu tahsisli alana özgülenmiş mevcutta var olan tüm yapıların, yapıların kullanım hakları ile envanter ve demirbaşları, makine, teçhizat ve ekipmanların (Club Zigana Tatil Köyü), taraflarca belirlenen şartlar çerçevesinde, söz konusu varlığın Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen değerinin üzerinde bir rakam olan 29.354.293 EURO (Kdv dahil 29.520.000 EURO) (Devir konusunda belirtilenlerin tamamını ve tapu harcı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Belediye'ye ödenmesi gereken bedelleri kapsamaktadır) (Fatura ödeme günündeki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır) karşılığında Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş.'ne satılması hususu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24. maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği), hükümlerine uygun olarak yapılan satış işlemi onaya sunuldu,MKK‘dan alınan listeye uygun olarak, ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu oylamada olumsuz oy kullanmaları ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı, satış işleminin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.Ayrılma hakkını kullanmak için olumsuz oy veren ve muhalefet şerhi yazdıran pay sahibimiz olmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034987


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9963 Değişim: 0,01%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
36,0003 Değişim: 0,01%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0174
Açılış: 35,9959
2.570,02 Değişim: 0,01%
Düşük 2.567,39 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.