KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.02.2020 - 18:10
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 4.694.289 1.097.665 0 9.093.466 8.394 9.101.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -26.645 877 0 -105.899 137.140 0 0 1.052.717 1.058.190 1.621 1.059.811
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 9.497 1.052.717 9.864.038 8.589 9.872.627
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 8.293 2.947 0 157.088 -1.160.483 0 0 1.124.966 132.811 2.264 135.075
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 9.497 1.124.966 9.900.502 9.406 9.909.908


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.741.200 87.362.056 155.103.256 70.045.235 79.260.240 149.305.475
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.129.803 13.244.967 22.374.770 9.301.342 13.368.187 22.669.529
Teminat Mektupları
6.480.389 7.071.936 13.552.325 6.883.214 7.188.291 14.071.505
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
93.314 79.406 172.720 123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
319.439 417.745 737.184 412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.067.636 6.574.785 12.642.421 6.346.901 6.614.784 12.961.685
Banka Kredileri
0 12.915 12.915 0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 12.915 12.915 0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
260 2.623.591 2.623.851 2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
0 1.119.305 1.119.305 400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
260 1.504.286 1.504.546 2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.649.033 2.382.926 5.031.959 2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
121 1.153.599 1.153.720 1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 16.824.116 3.460.708 20.284.824 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Cayılamaz Taahhütler
16.824.116 3.460.708 20.284.824 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.406.402 2.278.420 3.684.822 1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 759.924 759.924 0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.059.676 174.696 5.234.372 4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.769.641 0 1.769.641 1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
71.566 0 71.566 54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.506.931 0 8.506.931 6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.975 0 4.975 4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.925 247.668 252.593 5.974 104.964 110.938
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 41.787.281 70.656.381 112.443.662 47.576.730 62.978.940 110.555.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.303.838 9.650.297 25.954.135 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.740.184 1.740.184 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.303.838 7.910.113 24.213.951 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
25.483.443 61.006.084 86.489.527 30.536.036 55.360.640 85.896.676
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.905.504 6.836.778 10.742.282 4.332.308 7.661.498 11.993.806
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.186.296 3.210.603 5.396.899 2.332.275 3.784.324 6.116.599
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.719.208 3.626.175 5.345.383 2.000.033 3.877.174 5.877.207
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.588.736 48.542.952 67.131.688 21.025.783 40.059.772 61.085.555
Swap Para Alım İşlemleri
4.003.482 25.326.796 29.330.278 6.432.076 22.606.791 29.038.867
Swap Para Satım İşlemleri
12.453.254 16.946.840 29.400.094 14.283.707 14.663.969 28.947.676
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.066.000 3.134.658 4.200.658 155.000 1.394.506 1.549.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.066.000 3.134.658 4.200.658 155.000 1.394.506 1.549.506
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.952.821 5.548.060 8.500.881 5.177.945 7.497.597 12.675.542
Para Alım Opsiyonları
1.726.935 2.562.617 4.289.552 2.295.403 4.065.930 6.361.333
Para Satım Opsiyonları
1.225.886 2.985.443 4.211.329 2.882.542 3.431.667 6.314.209
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
36.362 35.164 71.526 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
36.362 0 36.362 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 35.164 35.164 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
20 43.130 43.150 0 141.773 141.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
165.611.452 35.349.359 200.960.811 166.783.540 38.195.370 204.978.910
EMANET KIYMETLER
32.624.537 3.374.145 35.998.682 27.059.177 2.660.318 29.719.495
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
7.318.390 0 7.318.390 5.114.637 0 5.114.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.503.776 1.926.086 16.429.862 10.739.307 1.224.567 11.963.874
Tahsile Alınan Çekler
10.011.245 929.338 10.940.583 10.337.345 914.949 11.252.294
Tahsile Alınan Ticari Senetler
507.526 129.914 637.440 520.901 150.183 671.084
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 388.807 388.932 0 370.619 370.619
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
283.475 0 283.475 346.987 0 346.987
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
128.531.847 31.315.316 159.847.163 134.055.340 34.300.621 168.355.961
Menkul Kıymetler
362.798 100.651 463.449 456.962 914.680 1.371.642
Teminat Senetleri
49.046.126 21.152.188 70.198.314 51.983.348 21.448.844 73.432.192
Emtia
50.194 0 50.194 17.208 671.712 688.920
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
69.856.979 7.236.289 77.093.268 73.125.364 6.604.523 79.729.887
Diğer Rehinli Kıymetler
9.215.750 2.826.188 12.041.938 8.472.458 4.660.862 13.133.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.455.068 659.898 5.114.966 5.669.023 1.234.431 6.903.454
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
233.352.652 122.711.415 356.064.067 236.828.775 117.455.610 354.284.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.107.875 1.522.580
Alınan Faizler
12.252.956 10.793.613
Ödenen Faizler
-7.341.806 -6.947.399
Alınan Temettüler
1.326 435
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.377.393 2.027.384
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.325.852 2.251.484
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.077.528 868.891
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.497.992 -1.296.160
Ödenen Vergiler
-763.127 -174.021
Diğer
(VI-1) -2.324.255 -6.001.647
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-531.555 5.302.105
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-676.908 -122.269
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
68 8.379
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.886.216 -2.927.107
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-1) -251.877 -71.975
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.647.957 -93.794
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.027.115 7.845.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.934.379 -1.428.242
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-1) -1.457.315 2.092.069
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.576.320 6.824.685
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.431.612 -642.163
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-280.432 -101.021
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.434 2.547
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.627.548 -1.178.960
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.281.659 987.426
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.726.438 -573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 291.886
Diğer
(VI-1) -101.287 -70.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.672.581 -598.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.002.839 6.654.809
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.101.686 -7.152.326
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.447 -101.426
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-227.125 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-1) 475.011 1.516.339
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.292.300 7.099.918
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.060.154 5.960.236
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 16.352.454 13.060.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.127.189 1.054.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-992.114 5.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.186 -25.754
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.299 -33.289
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.061 877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.174 6.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.003.300 31.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
201.511 -135.678
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.463.374 175.504
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
258.563 -8.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.075 1.059.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.094.017 22.014.859 30.108.876 9.319.870 17.581.103 26.900.973
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.642.723 18.717.809 21.360.532 3.122.276 16.756.038 19.878.314
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 716.054 11.239.917 11.955.971 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 1.087.213 7.488.841 8.576.054 883.672 3.060.760 3.944.432
Para Piyasalarından Alacaklar
840.304 0 840.304 281.788 0 281.788
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-848 -10.949 -11.797 -1.733 -7.225 -8.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
426.085 869.339 1.295.424 427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 385.317 782.677 1.167.994 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.768 84.258 125.026 36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.404 2.404 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 3.324.896 2.216.475 5.541.371 2.867.309 425.538 3.292.847
Devlet Borçlanma Senetleri
3.317.001 2.216.475 5.533.476 2.861.699 425.538 3.287.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.895 0 7.895 5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.700.313 211.236 1.911.549 2.902.998 210.240 3.113.238
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.473.795 196.247 1.670.042 2.400.519 210.240 2.610.759
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 226.518 14.989 241.507 502.479 0 502.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
58.026.785 14.346.010 72.372.795 53.950.299 14.520.450 68.470.749
Krediler
(I-6) 56.568.956 12.490.850 69.059.806 52.944.431 13.937.117 66.881.548
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-18) 1.209.538 873.720 2.083.258 817.135 890.663 1.707.798
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 3.549.987 1.356.631 4.906.618 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
3.549.987 1.356.631 4.906.618 2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-6,18) -3.301.696 -375.191 -3.676.887 -2.603.347 -307.330 -2.910.677
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
131.362 0 131.362 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
(I-17) 131.362 0 131.362 109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 884.141 677 884.818 295.181 0 295.181
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 561.432 0 561.432 532.595 0 532.595
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
140.308 0 140.308 111.471 0 111.471
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.810 0 14.810 1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 667.146 0 667.146 208.699 0 208.699
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-19) 2.375.393 2.097.796 4.473.189 1.811.892 328.820 2.140.712
VARLIKLAR TOPLAMI
70.755.091 38.459.342 109.214.433 66.229.003 32.430.373 98.659.376
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 34.470.683 37.707.169 72.177.852 37.092.765 27.067.369 64.160.134
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.067.418 9.127.278 10.194.696 799.844 12.397.794 13.197.638
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 1.323.300 327.167 1.650.467 104.977 0 104.977
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592
Bonolar
2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.404.041 107.517 3.511.558 2.683.023 81.961 2.764.984
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.486.334 100.250 1.586.584 2.298.698 77.104 2.375.802
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.917.707 7.267 1.924.974 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-14) 274 538 812 1.434 6.527 7.961
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 617.693 39.964 657.657 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 678.877 168.521 847.398 579.921 102.307 682.228
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
372.735 22.713 395.448 332.139 17.335 349.474
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
306.142 145.808 451.950 247.782 84.972 332.754
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 222.365 0 222.365 301.912 0 301.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.037.263 480.077 4.517.340 3.428.013 769.162 4.197.175
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.894.657 15.251 9.909.908 9.886.100 -13.473 9.872.627
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
310.864 0 310.864 299.624 0 299.624
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-884.644 15.251 -869.393 147.475 -13.473 134.002
Kar Yedekleri
6.728.424 0 6.728.424 5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
434.338 0 434.338 382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.284.394 0 6.284.394 5.184.127 0 5.184.127
Diğer Kar Yedekleri
9.692 0 9.692 109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
1.134.463 0 1.134.463 1.062.214 0 1.062.214
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.124.966 0 1.124.966 1.052.717 0 1.052.717
Azınlık Payları
(II-13) 9.406 0 9.406 8.589 0 8.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
58.050.448 51.163.985 109.214.433 55.404.581 43.254.795 98.659.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 12.667.409 11.549.019
Kredilerden Alınan Faizler
10.688.257 9.736.951
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
108.777 134.151
Bankalardan Alınan Faizler
235.855 229.849
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
249.456 98.455
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.131.843 1.111.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
187.881 166.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
331.120 509.313
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
612.842 435.730
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
(IV-12) 253.221 237.636
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -7.039.703 -7.210.051
Mevduata Verilen Faizler
-5.643.369 -6.271.064
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-627.280 -601.201
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-123.913 -76.881
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-514.885 -251.345
Kiralama Faiz Giderleri
-104.433 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.823 -9.560
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.627.706 4.338.968
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.519.636 1.340.991
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.407.521 2.005.514
Gayri Nakdi Kredilerden
285.265 227.286
Diğer
(IV-12) 2.122.256 1.778.228
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-887.885 -664.523
Gayri Nakdi Kredilere
-5.880 -4.575
Diğer
(IV-12) -882.005 -659.948
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 1.326 435
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -1.010.117 -422.768
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
125.350 -178.667
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-912.199 2.869.724
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-223.268 -3.113.825
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 132.609 105.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.271.160 5.363.550
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -1.406.901 -1.246.173
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -89.173 -19.644
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.517.717 -1.312.022
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.765.576 -1.432.709
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.491.793 1.353.002
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.491.793 1.353.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -364.604 -298.611
Cari Vergi Karşılığı
-541.836 -202.705
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-212.472 -603.814
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
389.704 507.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.127.189 1.054.391
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.127.189 1.054.391
Grubun Karı (Zararı)
1.124.966 1.052.717
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.223 1.674
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,51030000 0,47760000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.048 Değişim: 0,31% Hacim : 18.092 Mio.TL Son veri saati : 13:59
Düşük 2.036 20.01.2022 Yüksek 2.065
Açılış: 2.056
13,3776 Değişim: -0,35%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1805 Değişim: -0,41%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
794,43 Değişim: -0,17%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.