KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

11.05.2021 - 12:56
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68 8.111 8.043 8.043
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
92.110 -92.110 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -373 483.094 8.111 590.832 590.832
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
Yeni Bakiye
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88 53.870 53.782 53.782
Kar Dağıtımı
100.295 -100.295
Diğer
100.295 -100.295
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -455 583.389 53.870 736.804 736.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
865.703 590.067 1.455.770 803.773 1.087.293 1.891.066
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0
TAAHHÜTLER
2 447.993 159.947 607.940 354.943 562.760 917.703
Cayılamaz Taahhütler
447.993 159.947 607.940 354.943 562.760 917.703
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
447.993 159.947 607.940 354.943 562.760 917.703
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
417.710 430.120 847.830 448.830 524.533 973.363
Alım Satım Amaçlı İşlemler
417.710 430.120 847.830 448.830 524.533 973.363
Para ve Faiz Swap İşlemleri
417.710 430.120 847.830 448.830 524.533 973.363
Swap Para Alım İşlemleri
417.710 8.211 425.921 448.830 39.322 488.152
Swap Para Satım İşlemleri
0 421.909 421.909 0 485.211 485.211
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Teminat Senetleri
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
868.391 590.067 1.458.458 806.461 1.087.293 1.893.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.599 4.300
Alınan Faizler
130.978 52.847
Ödenen Faizler
-89.394 -28.150
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.228 20.537
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.714 9.734
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.454 -16.204
Ödenen Vergiler
-19.729 -6.500
Diğer
-27.942 -27.964
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
747.718 -75.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.054 -41.367
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.101
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
8.494 -9.440
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
764.725 -18.287
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.447 -7.260
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
743.119 -70.953
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.364 1.345
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.098 -100
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.886
Diğer
-2.266 -6.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.920 -291
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.002 -291
Diğer
2.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
57.755 6.236
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
799.430 -63.663
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
761.110 622.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.560.540 559.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.870 8.111
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-88 -68
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88 -68
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-110 -87
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.782 8.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.060.146 537.182 1.597.328 229.078 546.766 775.844
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.027.455 533.085 1.560.540 217.815 543.295 761.110
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 581.743 66.216 647.959 2.179 74.338 76.517
Bankalar
4 447.907 466.934 914.841 216.729 469.031 685.760
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.195 -65 -2.260 -1.093 -74 -1.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 32.691 32.691 11.263 0 11.263
Devlet Borçlanma Senetleri
32.691 32.691 11.263 0 11.263
Türev Finansal Varlıklar
3 4.097 4.097 0 3.471 3.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.097 4.097 0 3.471 3.471
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
36.229 36.229 38.326 38.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.030 5.030 4.328 4.328
Şerefiye
0
Diğer
5.030 5.030 4.328 4.328
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 235 235 1.488 1.488
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 2.610 4.609 7.219 1.133 11.813 12.946
VARLIKLAR TOPLAMI
1.104.250 541.791 1.646.041 274.353 558.579 832.932
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 851.802 851.802 87.077 87.077
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 228 228 0 1.049 1.049
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
228 228 0 1.049 1.049
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 262 27.897 28.159 320 25.919 26.239
KARŞILIKLAR
9 8.466 8.466 17.929 17.929
Çalışan Hakları Karşılığı
7.711 7.711 17.100 17.100
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
755 755 829 829
CARİ VERGİ BORCU
10 19.371 19.371 17.006 0 17.006
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 1.211 1.211 351 259 610
ÖZKAYNAKLAR
11 736.804 736.804 683.022 683.022
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-455 -455 -367 -367
Kar veya Zarar
637.259 637.259 583.389 83.094 483.094
Dönem Net Kâr veya Zararı
53.870 53.870 100.295 100.295
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.617.916 28.125 1.646.041 805.705 27.227 832.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 130.978 50.965
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.283 0
Bankalardan Alınan Faizler
117.464 45.560
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.171 2.716
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.060 2.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.060 2.689
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -89.394 -28.150
Mevduata Verilen Faizler
-89.137 -28.070
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-154 -22
Kiralama Faiz Giderleri
-89 -56
Diğer Faiz Giderleri
-14 -2
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
41.584 22.815
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.159 20.478
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.228 20.537
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
10 12.228 20.537
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-69 -59
Gayri Nakdi Kredilere
-3 -2
Diğer
-66 -57
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 41.824 -5.570
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
19.943 -3.495
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.697 -745
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
19.184 -1.330
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 1.569 180
FAALİYET BRÜT KÂRI
97.136 37.903
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.102 0
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -1.482 -2.059
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-11.227 -8.102
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -13.211 -15.028
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
70.114 12.714
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.114 12.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -16.244 -4.603
Cari Vergi Karşılığı
-14.970 -3.199
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.274 -1.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
53.870 8.111
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
53.870 8.111
Grubun Karı (Zararı)
53.870 8.111
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936146


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.