KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

26.03.2021 - 16:35
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106 92.110 92.004 92.004
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 100.295 100.233 100.233
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110
Diğer
92.110 -92.110
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
803.773 1.087.293 1.891.066 63.695 235.015 298.710
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
2 354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275
Cayılamaz Taahhütler
354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
448.830 524.533 973.363 38.435 38.435
Alım Satım Amaçlı İşlemler
448.830 524.533 973.363 38.435 38.435
Para ve Faiz Swap İşlemleri
448.830 524.533 973.363 38.435 38.435
Swap Para Alım İşlemleri
448.830 39.322 488.152 19.159 19.159
Swap Para Satım İşlemleri
485.211 485.211 19.276 19.276
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 0 2.688 3.689 3.689
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 3.689 3.689
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 3.689 3.689
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Emtia
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
806.461 1.087.293 1.893.754 67.384 235.015 302.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
27.981 93.166
Alınan Faizler
364.186 146.944
Ödenen Faizler
-191.607 -23.972
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.871 38.451
Elde Edilen Diğer Kazançlar
35.497 32.672
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-73.952 -32.906
Ödenen Vergiler
-21.616 -26.342
Diğer
-143.398 -41.681
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
29.238 69.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
28.308 2.058
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.185 -4.524
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.023 6.024
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
59.987
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.138 6.264
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
57.219 162.975
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.767 -22.447
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.601 -22.447
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
Diğer
-1.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
19.814
Diğer
19.814
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-1 66.088 13.186
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
138.354 153.714
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 622.756 469.042
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 761.110 622.756


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
100.295 92.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-62 -106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62 -106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78 -136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 30
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.233 92.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
229.078 546.766 775.844 571.361 92.357 663.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
217.815 543.295 761.110 531.621 92.156 623.777
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 2.179 74.338 76.517 107 89.276 89.383
Bankalar
4 216.729 469.031 685.760 530.586 2.894 533.480
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.093 -74 -1.167 -73 -14 -87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 11.263 11.263 39.740 39.740
Devlet Borçlanma Senetleri
11.263 11.263 39.740 39.740
Türev Finansal Varlıklar
3,13 3.471 3.471 201 201
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.471 3.471 201 201
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
Krediler
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14 38.326 38.326 20.228 20.228
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15 4.328 4.328 4.320 4.320
Diğer
4.328 4.328 4.320 4.320
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 1.488 1.488 1.716 1.716
DİĞER AKTİFLER (Net)
19 1.133 11.813 12.946 2.805 6.475 9.280
VARLIKLAR TOPLAMI
274.353 558.579 832.932 600.430 98.832 699.262
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 87.077 87.077 19.117 68.983 88.100
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
FONLAR
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2,8 1.049 1.049 261 261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.049 1.049 261 261
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 320 25.919 26.239 6.425 6.425
KARŞILIKLAR
9 17.929 17.929 12.441 12.441
Çalışan Hakları Karşılığı
17.100 17.100 11.613 11.613
Diğer Karşılıklar
829 829 828 828
CARİ VERGİ BORCU
10 17.006 17.006 4.200 4.200
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 351 259 610 3.675 1.371 5.046
ÖZKAYNAKLAR
13 683.022 683.022 582.789 582.789
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-367 -367 -305 -305
Kar veya Zarar
583.389 583.389 483.094 483.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
483.094 483.094 390.984 390.984
Dönem Net Kâr veya Zararı
100.295 100.295 92.110 92.110
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
805.705 27.227 832.932 622.222 77.040 699.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 364.210 145.978
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.719 220
Bankalardan Alınan Faizler
346.686 115.542
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.418 3.392
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.387 26.824
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.387 26.824
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -191.607 -23.981
Mevduata Verilen Faizler
-191.247 -20.575
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-69 -3.103
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-285 -268
Diğer Faiz Giderleri
-6 -35
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
172.603 121.997
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.572 38.451
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.871 38.580
Diğer
10 58.871 38.580
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-299 -129
Gayri Nakdi Kredilere
-9 -7
Diğer
-290 -122
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -3.167 32.222
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-12.799 28.298
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.907 -904
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.725 4.828
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.859 450
FAALİYET BRÜT KÂRI
230.867 193.120
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.079 -22
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -2.230 -772
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-36.976 -32.906
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -60.664 -40.968
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
129.918 118.452
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.918 118.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -29.623 -26.342
Cari Vergi Karşılığı
-29.379 -25.570
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-244 -772
SÜRDÜRÜLEN FAALİ
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0856 Değişim: -0,25%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6877 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,71 Değişim: -0,70%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.