KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

13.08.2020 - 17:36
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40 51.584 51.624
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -159 390.984 51.584 542.409
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-194 29.279 29.085
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110
Diğer
92.110 -92.110
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -499 483.094 29.279 611.874


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.388.301 1.496.738 2.885.039 63.695 235.015 298.710
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
17.223 97.307 114.530 63.695 196.580 260.275
Cayılamaz Taahhütler
17.223 97.307 114.530 63.695 196.580 260.275
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
17.223 97.307 114.530 63.695 196.580 260.275
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.371.078 1.399.431 2.770.509 0 38.435 38.435
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.371.078 1.399.431 2.770.509 0 38.435 38.435
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.371.078 1.399.431 2.770.509 0 38.435 38.435
Swap Para Alım İşlemleri
1.371.078 14.243 1.385.321 19.159 19.159
Swap Para Satım İşlemleri
1.385.188 1.385.188 19.276 19.276
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 3.689 3.689
EMANET KIYME 3.689
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 3.689 3.689
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.390.989 1.496.738 2.887.727 67.384 235.015 302.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-75.168 51.919
Alınan Faizler
122.462 79.638
Ödenen Faizler
-53.133 -5.037
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.330 20.211
Elde Edilen Diğer Kazançlar
20.727 7.591
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.468 -29.589
Ödenen Vergiler
-10.111 -19.654
Diğer
-151.975 -1.241
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
990.067 -10.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.811 -127.822
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.021 94.095
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.135 7.446
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
990.339 2.598
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.685
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.239 -1.409
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
914.899 41.512
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.000 -2.383
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-224.928 -2.423
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
220.531
Diğer
-6.603 40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
19.404
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
19.404
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
101.772 -91.472
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.025.075 -52.343
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
622.756 469.042
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.647.831 416.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.279 51.584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-194 40
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-194 40
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-248 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54 -11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.085 51.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
266.788 1.419.173 1.685.961 571.361 92.357 663.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
228.759 1.419.072 1.647.831 531.621 92.156 623.777
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 228.559 137.115 365.674 107 89.276 89.383
Bankalar
4 232 1.285.610 1.285.842 530.586 2.894 533.480
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-32 -3.653 -3.685 -73 -14 -87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 38.029 0 38.029 39.740 39.740
Devlet Borçlanma Senetleri
38.029 38.029 39.740 39.740
Türev Finansal Varlıklar
3 101 101 201 201
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
101 101 201 201
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
38.757 38.757 20.228 20.228
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.848 3.848 4.320 4.320
Diğer
3.848 3.848 4.320 4.320
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 553 553 1.716 1.716
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 4.034 4.260 8.294 2.805 6.475 9.280
VARLIKLAR TOPLAMI
313.980 1.423.433 1.737.413 600.430 98.832 699.262
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 1.078.439 1.078.439 19.117 68.983 88.100
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 233 233 261 261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 233 233 261 261
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 428 25.401 25.829 6.425 6.425
KARŞILIKLAR
9 9.256 9.256 12.441 12.441
Çalışan Hakları Karşılığı
9.254 9.254 11.613 11.613
Diğer Karşılıklar
2 2 828 828
CARİ VERGİ BORCU
10 11.061 11.061 4.200 4.200
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 721 721 3.675 1.371 5.046
ÖZKAYNAKLAR
11 611.874 611.874 582.789 582.789
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-499 -499 -305 -305
Kar veya Zarar
512.373 512.373 483.094 483.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
483.094 483.094 390.984 390.984
Dönem Net Kâr veya Zararı
29.279 29.279 92.110 92.110
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.711.779 25.634 1.737.413 622.222 77.040 699.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 122.486 79.303 71.521 34.586
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
152 74
Bankalardan Alınan Faizler
113.835 64.880 68.275 29.470
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.634 1.918
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.017 14.271 1.328 5.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.017 14.271 1.328 5.042
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -53.133 -5.037 -24.983 -1.252
Mevduata Verilen Faizler
-52.993 -2.095 -24.923 -634
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-51 -2.790 -29 -542
Kiralama Faiz Giderleri
-86 -150 -30 -75
Diğer Faiz Giderleri
-3 -2 -1 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
69.353 74.266 46.538 33.334
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
31.196 20.149 DÖNEM NET KARI (ZARARI)
29.279 51.584 21.168 41.398
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
29.279 51.584 21.168 41.398
Grubun Karı (Zararı)
29.279 51.584 21.168 41.398
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868696


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7558 Değişim: 0,01%
Düşük 16,7430 04.07.2022 Yüksek 16,7734
Açılış: 16,7545
17,4694 Değişim: -0,05%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,4967
Açılış: 17,4789
975,53 Değişim: -0,05%
Düşük 974,50 04.07.2022 Yüksek 976,51
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.