KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

29.06.2020 - 19:24
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 10.186 10.219
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -166 390.984 10.186 501.004
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68 8.111 8.043 8.043
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110 0
Diğer
92.110 -92.110 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -373 483.094 8.111 590.832 590.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
319.664 92.396 412.060 63.695 235.015 298.710
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
2 319.664 82.784 402.448 63.695 196.580 260.275
Cayılamaz Taahhütler
319.664 82.784 402.448 63.695 196.580 260.275
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
319.664 82.784 402.448 63.695 196.580 260.275
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 9.612 9.612 0 38.435 38.435
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 9.612 9.612 0 38.435 38.435
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 9.612 9.612 0 38.435 38.435
Swap Para Alım İşlemleri
4.802 4.802 19.159 19.159
Swap Para Satım İşlemleri
4.810 4.810 19.276 19.276
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 3.689 3.689
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 3.689 3.689
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 3.689 3.689
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
322.352 92.396 414.748 67.384 235.015 302.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.300 11.218
Alınan Faizler
52.847 45.586
Ödenen Faizler
-28.150 -3.622
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.537 11.069
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.734 -21.057
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.204 -13.301
Ödenen Vergiler
-6.500 -6.542
Diğer
-27.964 -915
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-75.253 115.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-41.367 -2.782
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.101 -13.353
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.440 7.133
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-18.287 86.191
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
42.830
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.260 -4.485
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-70.953 126.752
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.345 -736
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-100 -769
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.886
Diğer
-6.441 33
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-291
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-291
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.236 -44.619
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-63.663 81.397
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
622.756 469.042
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
559.093 550.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.111 10.186
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-68 33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68 33
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.043 10.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
600.147 40.174 640.321 571.361 92.357 663.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
518.933 40.080 559.013 531.621 92.156 623.777
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 33.815 23 33.838 107 89.276 89.383
Bankalar
4 485.189 40.066 525.255 530.586 2.894 533.480
Para Piyasalarından Alacaklar
0 1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-71 -9 -80 -73 -14 -87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 81.214 81.214 39.740 39.740
Devlet Borçlanma Senetleri
81.214 81.214 39.740 39.740
Türev Finansal Varlıklar
3 94 94 0 201 201
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
94 94 201 201
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
18.574 18.574 20.228 20.228
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.088 4.088 4.320 4.320
Diğer
4.088 4.088 4.320 4.320
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 333 333 1.716 1.716
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 5.441 14.450 19.891 2.805 6.475 9.280
VARLIKLAR TOPLAMI
628.583 54.624 683.207 600.430 98.832 699.262
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 69.812 1 69.813 19.117 68.983 88.100
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 118 118 261 261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
118 118
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 309 5.825 6.134 6.425 6.425
KARŞILIKLAR
9 6.665 6.665 12.441 0 12.441
Çalışan Hakları Karşılığı
6.065 6.065 11.613 11.613
Diğer Karşılıklar
600 600 828 828
CARİ VERGİ BORCU
10 6.321 6.321 4.200 4.200
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 3.324 3.324 3.675 1.371 5.046
ÖZKAYNAKLAR
11 590.832 590.832 582.789 582.789
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-373 -373 -305 -305
Kar veya Zarar
491.205 491.205 483.094 483.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
483.094 483.094 390.984 390.984
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.111 8.111 92.110 92.110
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
677.263 5.944 683.207 622.222 77.040 699.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 50.965 44.717
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
78
Bankalardan Alınan Faizler
45.560 35.410
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.716
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.689 9.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.689 9.229
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -28.150 -3.785
Mevduata Verilen Faizler
-28.070 -1.461
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-22 -2.248
Kiralama Faiz Giderleri
-56 -75
Diğer Faiz Giderleri
-2 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.815 40.932
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.478 11.044
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 20.537 11.069
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-59 -25
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -2
Diğer
-57 -23
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -5.570 -21.153
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-3.495 -25.716
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-745 -134
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.330 4.697
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 180 96
FAALİYET BRÜT KÂRI
37.903 30.919
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
0 -890
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -2.059
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-8.102 -6.768
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -15.028 -7.571
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.714 15.690
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.714 15.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -4.603 -5.504
Cari Vergi Karşılığı
-3.199 -3.702
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.404 -1.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.111 10.186
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 8.111 10.186
Grubun Karı (Zararı)
8.111 10.186
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853351


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: 0,00% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5370 Değişim: 0,06%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3350 Değişim: 0,12%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,3777
Açılış: 15,3172
789,21 Değişim: -0,03%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.