KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

13.11.2019 - 17:21
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73 31.071 31.144
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100000 -61 348.500 31.071 479.510
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100000 -199 348.500 42.484 490.785
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
100000 -199 348.500 42.484 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49 76.426 76.377
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
42.484 -42.484 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100000 -248 390.984 76.426 567.162


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
238.784 648.740 887.524 160 160
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0
Teminat Mektupları
0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
TAAHHÜTLER
2 238.784 532.458 771.242 160 160
Cayılamaz Taahhütler
238.784 532.458 771.242 160 160
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
238.784 532.458 771.242 160 160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
116.282 116.282
Alım Satım Amaçlı İşlemler
116.282 116.282
Para ve Faiz Swap İşlemleri
116.282 116.282
Swap Para Alım İşlemleri
58.094 58.094
Swap Para Satım İşlemleri
58.188 58.188
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.689 4.689 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
4.689 4.689 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.689 4.689 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
243.473 648.740 892.213 2.848 2.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
76.623 44.743
Alınan Faizler
112.571 98.402
Ödenen Faizler
-8.553 -21.222
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.123 28.068
Elde Edilen Diğer Kazançlar
20.737 678
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.147 -17.328
Ödenen Vergiler
-24.236 -29.880
Diğer
-27.872 -13.975
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
118.512 50.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.382 -613.456
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.172 3.304
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
133.323 443.940
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.743 216.840
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
195.135 95.371
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.683 -1.283
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.683 -1.819
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.116 351
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
188.336 94.439
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
469.042 343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
657.378 437.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.426 31.071
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-49 73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49 73
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63 94
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.377 31.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
604.425 119.127 723.552 460.755 51.132 511.887
Nakit ve Nakit Benzerleri
541.429 118.917 660.346 417.991 51.132 469.123
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.148 112.950 114.098 663 45.214 45.877
Bankalar
4 538.354 5.985 544.339 417.385 5.926 423.311
Para Piyasalarından Alacaklar
2.001 2.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-74 -18 -92 -57 -8 -65
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 62.996 62.996 42.764 42.764
Devlet Borçlanma Senetleri
62.996 62.996 42.764 42.764
Türev Finansal Varlıklar
3 210 210
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
210 210
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.913 13.913 5.498 5.498
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.751 3.751 3.896 3.896
Diğer
3.751 3.751 3.896 3.896
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.359 1.359 2.457 2.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 1.468 4.553 6.021 828 4.244 5.072
VARLIKLAR TOPLAMI
624.916 123.680 748.596 473.434 55.376 528.810
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 62.256 93.172 155.428 22.080 22.080
ALINAN KREDİLER
3 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 455 455 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
455 455 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 7.193 7.193
KARŞILIKLAR
9 8.817 8.817 12.263 12.263
Çalışan Hakları Karşılığı
8.557 8.557 11.348 11.348
Diğer Karşılıklar
260 260 915 915
CARİ VERGİ BORCU
10 8.909 8.909 3.216 3.216
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 632 632 466 466
ÖZKAYNAKLAR
11 567.162 567.162 490.785 490.785
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-248 -248 -199 -199
Kar veya Zarar
467.410 467.410 390.984 390.984
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
390.984 390.984 348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
76.426 76.426 42.484 42.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
647.776 100.820 748.596 528.810 528.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 112.399 85.368 33.096 40.826
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
220 1.763 68 673
Bankalardan Alınan Faizler
85.539 48.827 20.659 18.402
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
328 105 328 105
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
26.312 34.673 12.041 21.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.312 34.673 12.041 21.646
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -8.578 -21.222 -3.541 -10.788
Mevduata Verilen Faizler
-5.484 -20.027 -3.389 -9.647
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.874 -1.133 -84 -1.133
Kiralama Faiz Giderleri
-213 -63
Diğer Faiz Giderleri
-7 -62 -5 -8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
103.821 64.146 29.555 30.038
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.029 27.982 8.880 8.924
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.123 28.068 8.912 8.961
Diğer
10 29.123 28.068 8.912 8.961
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-94 -86 -32 -37
Gayri Nakdi Kredilere
-5 -4 -1 -2
Diğer
-89 -82 -31 -35
TEMETTÜ GELİRLERİ
5 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 20.400 21.172 13.064 19.017
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.602 -13.551 16.569 1.596
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-419 -246.429 -661 -272.697
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.217 281.152 -2.844 290.118
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 337 678 82 101
FAALİYET BRÜT KÂRI
153.587 113.978 51.581 58.080
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -26 -58 -18 -58
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -916 -2.307 255 1.536
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-25.147 -18.664 -10.578 -7.736
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -26.836 -52.214 -9.341 -35.151
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
100.662 40.735 31.899 16.671
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.662 40.735 31.899 16.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -24.236 -9.664 -7.057 -2.707
Cari Vergi Karşılığı
-23.124 -9.871 -7.339 -3.479
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.112 -93 282 1.432
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
300 -660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
76.426 31.071 24.842 13.964
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 76.426 31.071 24.842 13.964
Grubun Karı (Zararı)
76.426 31.071 24.842 13.964
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798719


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5777 Değişim: 0,24%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6105
Açılış: 15,5411
16,2972 Değişim: 0,35%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3204
Açılış: 16,2402
914,99 Değişim: 0,44%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 916,19
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.