KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

24.10.2018 - 18:26
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.808.466 1.609.588
Dönem Karı (Zararı)
1.235.730 1.801.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.235.730 1.801.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.499.090 2.842.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.980.122 1.878.846
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 20.881 17.586
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
458.094 140.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
185.861 15.874
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.517.313 525.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.094.433 -220.392
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.094.433 -220.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
408 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
456.748 502.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.904 -17.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.192.586 -2.644.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-308.309 584.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-671.807 -1.404.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.575 -56.012
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.848 34.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
158.648 -360.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-750.270 -1.710.959
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.451 55.962
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
62.926 108.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-893.952 104.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
368 11.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-894.320 92.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.542.234 1.999.733
Ödenen Faiz
-714.559 -444.359
Alınan Faiz
-511.562 -360.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.935.647 -2.214.663
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.801 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-449 -16.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.113 38.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.442.445 -2.250.834
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.920.069 -1.608.914
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.522.376 -641.920
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-530.065 14.683
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-530.065 14.683
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
847.805 -705.400
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-53.528 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.528 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.975.309 16.025.505
Kredilerden Nakit Girişleri
35.861.996 15.815.697
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.113.313 209.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.174.693 -14.607.690
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.983.381 -14.207.690
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-191.312 -400.000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
476.399 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-218.167 0
Ödenen Temettüler
-1.319.781 -1.981.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-837.734 -142.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.720.624 -1.310.475
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.316.234 164.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.036.858 -1.145.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.712.333 6.052.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.749.191 4.906.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.235.730 1.801.428 281.256 614.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.255 0 -1.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.569 0 -1.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 314 0 314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 314 0 314
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.465 -13.309 -297.416 5.441
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.040.556 48.169 563.380 26.373
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-791.377 0 -791.377 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
418.617 0 418.617 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-1.209.994 0 -1.209.994 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-188.714 -61.478 -69.419 -20.932
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-362.817 -61.478 -243.522 -20.932
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
174.103 0 174.103 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.465 -14.564 -297.416 4.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.296.195 1.786.864 -16.160 619.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.609 41.364 40.684 14.629
Ana Ortaklık Payları
1.215.586 1.745.500 -56.844 604.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.749.191 4.712.333
Finansal Yatırımlar
12.435 11.338
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
12.435 11.338
Ticari Alacaklar
3.372.052 2.900.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.992 5.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.363.060 2.895.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.467.098 2.950.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.467.098 2.950.523
Diğer Alacaklar
846.409 489.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
846.409 489.333
Türev Araçlar
16 2.140.218 981.396
Stoklar
154.950 104.102
Peşin Ödenmiş Giderler
288.938 537.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.901 25.679
Diğer Dönen Varlıklar
86.967 61.675
ARA TOPLAM
19.149.159 12.774.168
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.928.649 1.294.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.077.808 14.069.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 654
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 654
Ticari Alacaklar
135.386 155.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
135.386 155.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.322.739 1.297.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.322.739 1.297.597
Diğer Alacaklar
99.456 96.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.456 96.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1 13.393 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15.369 980
Maddi Duran Varlıklar
5 11.975.921 9.665.408
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.936.612 8.153.569
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.039.309 1.511.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 9.883.881 8.340.410
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.948.013 5.720.398
Bilgisayar Yazılımları
2.713.001 2.346.236
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.190.033 240.942
Peşin Ödenmiş Giderler
735.248 248.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
140.617 96.060
Diğer Duran Varlıklar
4.278 11.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.326.288 19.913.363
TOPLAM VARLIKLAR
45.404.096 33.982.469
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.237.485 2.643.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.237.485 2.643.112
Banka Kredileri
4.902.337 2.643.112
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
335.148 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.862.545 1.635.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.862.545 1.635.042
Banka Kredileri
2.505.473 1.515.447
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.217 14.556
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
334.855 105.039
Ticari Borçlar
2.764.102 2.822.061
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.060 6.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.754.042 2.815.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.924 91.538
Diğer Borçlar
1.801.107 746.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 618.578 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.182.529 746.170
Türev Araçlar
16 109.597 110.108
Ertelenmiş Gelirler
274.456 230.457
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
136.786 103.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
183.468 835.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
175.165 229.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.303 605.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.073 7.051
ARA TOPLAM
13.472.543 9.223.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.472.543 9.223.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 14.955.068 8.257.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 14.955.068 8.257.995
Banka Kredileri
8.458.816 6.379.349
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
150.315 108.164
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.594.684 1.770.482
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
751.253 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
102.706 85.646
Uzun Vadeli Karşılıklar
472.312 395.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
233.238 197.666
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
239.074 197.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.009.867 651.122
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
500.708 323.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.040.661 9.713.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.513.204 18.937.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.802.682 14.989.161
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-101.114 -56.313
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-942.508 -540.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.776 -44.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.776 -44.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.776 -44.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
900.553 439.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.517.827 439.700
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-617.274 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-617.274 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.102.589 1.643.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.495.447 9.333.147
Net Dönem Karı veya Zararı
57.196 1.979.129
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.210 55.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.890.892 15.045.088
TOPLAM KAYNAKLAR
45.404.096 33.982.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 14.971.686 12.543.344 5.547.350 4.431.808
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 694.470 422.703 251.890 165.619
TOPLAM HASILAT
15.666.156 12.966.047 5.799.240 4.597.427
Satışların Maliyeti
-9.979.957 -8.130.475 -3.626.313 -2.862.264
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-271.543 -203.474 -118.677 -71.112
TOPLAM MALİYETLER
-10.251.500 -8.333.949 -3.744.990 -2.933.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.991.729 4.412.869 1.921.037 1.569.544
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
422.927 219.229 133.213 94.507
BRÜT KAR (ZARAR)
5.414.656 4.632.098 2.054.250 1.664.051
Genel Yönetim Giderleri
-635.540 -577.884 -226.792 -194.281
Pazarlama Giderleri
-1.231.112 -1.461.344 -409.791 -488.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.