KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

25.07.2018 - 18:32
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.586.044 189.390
Dönem Karı (Zararı)
954.474 1.186.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
954.474 1.186.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.085.664 1.942.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.010.539 1.234.624
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 15.358 10.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
277.323 93.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
411.030 65.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.076.464 326.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.001.050 -119.604
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.050 -119.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
312.372 341.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.372 -9.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.817.116 -2.663.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.720 457.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-587.695 -1.056.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.615 -78.779
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.467 -10.827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
109.277 -544.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-524.872 -1.603.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.369 49.700
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
66.384 174.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.777 -50.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.605 -14.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-598.382 -36.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.223.022 466.189
Ödenen Faiz
-516.613 -351.876
Alınan Faiz
291.623 299.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-411.988 -224.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.224.452 -1.306.496
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.784 -4.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.041 41.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.195.347 -1.344.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.131.756 -910.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.063.591 -433.735
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-58.362 1.245
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-58.362 1.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.912.930 -7.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.116.360 9.845.287
Kredilerden Nakit Girişleri
25.003.047 9.666.015
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.113.313 179.272
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.062.197 -8.877.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.062.197 -8.639.793
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-237.865
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
316.827
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-218.167
Ödenen Temettüler
-646.114 -978.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-593.779 3.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.274.522 -1.124.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
93.998 66.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.368.520 -1.057.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.712.333 6.052.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.080.853 4.994.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
954.474 1.186.437 429.459 715.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
357.881 -18.750 265.852 -54.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
477.176 21.796 328.875 -49.593
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
477.176 21.796 328.875 -49.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-119.295 -40.546 -63.023 -5.321
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-119.295 -40.546 -63.023 -5.321
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
357.881 -18.750 265.852 -54.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.312.355 1.167.687 695.311 660.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.925 26.735 15.465 11.137
Ana Ortaklık Payları
1.272.430 1.140.952 679.846 648.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.080.853 4.712.333
Finansal Yatırımlar
14.364 11.338
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
14.364 11.338
Ticari Alacaklar
3.140.908 2.900.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.987 5.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.128.921 2.895.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.258.229 2.950.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.258.229 2.950.523
Diğer Alacaklar
655.718 489.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
655.718 489.333
Türev Araçlar
1.255.815 981.396
Stoklar
267.569 104.102
Peşin Ödenmiş Giderler
413.861 537.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.937 25.679
Diğer Dönen Varlıklar
63.277 61.675
ARA TOPLAM
16.170.531 12.774.168
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.520.275 1.294.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.690.806 14.069.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
406 654
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
406 654
Ticari Alacaklar
148.863 155.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.863 155.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.471.509 1.297.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.471.509 1.297.597
Diğer Alacaklar
98.572 96.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.572 96.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1 950 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16.853