KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

25.07.2018 - 18:32
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.586.044 189.390
Dönem Karı (Zararı)
954.474 1.186.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
954.474 1.186.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.085.664 1.942.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.010.539 1.234.624
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 15.358 10.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
277.323 93.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
411.030 65.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.076.464 326.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.001.050 -119.604
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.050 -119.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
312.372 341.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.372 -9.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.817.116 -2.663.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.720 457.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-587.695 -1.056.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.615 -78.779
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.467 -10.827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
109.277 -544.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-524.872 -1.603.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.369 49.700
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
66.384 174.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.777 -50.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.605 -14.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-598.382 -36.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.223.022 466.189
Ödenen Faiz
-516.613 -351.876
Alınan Faiz
291.623 299.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-411.988 -224.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.224.452 -1.306.496
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.784 -4.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.041 41.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.195.347 -1.344.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.131.756 -910.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.063.591 -433.735
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-58.362 1.245
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-58.362 1.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.912.930 -7.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.116.360 9.845.287
Kredilerden Nakit Girişleri
25.003.047 9.666.015
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.113.313 179.272
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.062.197 -8.877.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.062.197 -8.639.793
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-237.865
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
316.827
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-218.167
Ödenen Temettüler
-646.114 -978.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-593.779 3.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.274.522 -1.124.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
93.998 66.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.368.520 -1.057.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.712.333 6.052.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.080.853 4.994.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
954.474 1.186.437 429.459 715.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
357.881 -18.750 265.852 -54.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
477.176 21.796 328.875 -49.593
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
477.176 21.796 328.875 -49.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-119.295 -40.546 -63.023 -5.321
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-119.295 -40.546 -63.023 -5.321
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
357.881 -18.750 265.852 -54.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.312.355 1.167.687 695.311 660.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.925 26.735 15.465 11.137
Ana Ortaklık Payları
1.272.430 1.140.952 679.846 648.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.080.853 4.712.333
Finansal Yatırımlar
14.364 11.338
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
14.364 11.338
Ticari Alacaklar
3.140.908 2.900.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.987 5.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.128.921 2.895.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.258.229 2.950.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.258.229 2.950.523
Diğer Alacaklar
655.718 489.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
655.718 489.333
Türev Araçlar
1.255.815 981.396
Stoklar
267.569 104.102
Peşin Ödenmiş Giderler
413.861 537.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.937 25.679
Diğer Dönen Varlıklar
63.277 61.675
ARA TOPLAM
16.170.531 12.774.168
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.520.275 1.294.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.690.806 14.069.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
406 654
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
406 654
Ticari Alacaklar
148.863 155.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.863 155.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.471.509 1.297.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.471.509 1.297.597
Diğer Alacaklar
98.572 96.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.572 96.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1 950 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16.853 980
Maddi Duran Varlıklar
5 11.617.578 9.665.408
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.592.406 8.153.569
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.025.172 1.511.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 9.657.160 8.340.410
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.886.339 5.720.398
Bilgisayar Yazılımları
2.513.902 2.346.236
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.224.085 240.942
Peşin Ödenmiş Giderler
187.992 248.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
132.648 96.060
Diğer Duran Varlıklar
2.821 11.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.335.352 19.913.363
TOPLAM VARLIKLAR
41.026.158 33.982.469
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 4.527.361 2.643.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 4.527.361 2.643.112
Banka Kredileri
3.904.738 2.643.112
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
124.952 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
497.671 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.160.943 1.635.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.160.943 1.635.042
Banka Kredileri
1.892.414 1.515.447
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.908 14.556
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
251.621 105.039
Ticari Borçlar
2.525.930 2.822.061
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.780 6.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.519.150 2.815.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.733 91.538
Diğer Borçlar
2.384.169 746.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.225.984 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.158.185 746.170
Türev Araçlar
147.000 110.108
Ertelenmiş Gelirler
269.769 230.457
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
154.020 103.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
174.409 835.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
146.468 229.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27.941 605.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.678 7.051
ARA TOPLAM
12.451.012 9.223.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.451.012 9.223.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 11.760.322 8.257.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 11.760.322 8.257.995
Banka Kredileri
6.802.189 6.379.349
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
115.285 108.164
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4.204.110 1.770.482
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
638.738 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
110.964 85.646
Uzun Vadeli Karşılıklar
444.383 395.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
226.915 197.666
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
217.468 197.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
926.625 651.122
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
380.566 323.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.622.860 9.713.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.073.872 18.937.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.902.996 14.989.161
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-50.427 -56.313
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-683.155 -540.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.776 -44.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.776 -44.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.776 -44.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
939.948 439.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
939.948 439.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.959.211 1.643.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.631.065 9.333.147
Net Dönem Karı veya Zararı
915.835 1.979.129
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.290 55.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.952.286 15.045.088
TOPLAM KAYNAKLAR
41.026.158 33.982.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.424.336 8.111.536 4.874.686 4.174.904
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 442.580 257.084 230.635 141.114
TOPLAM HASILAT
9.866.916 8.368.620 5.105.321 4.316.018
Satışların Maliyeti
-6.353.644 -5.268.211 -3.313.767 -2.710.357
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-152.866 -132.362 -77.984 -73.579
TOPLAM MALİYETLER
-6.506.510 -5.400.573 -3.391.751 -2.783.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.070.692 2.843.325 1.560.919 1.464.547
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
289.714 124.722 152.651 67.535
BRÜT KAR (ZARAR)
3.360.406 2.968.047 1.713.570 1.532.082
Genel Yönetim Giderleri
-408.748 -383.603 -193.865 -183.771
Pazarlama Giderleri
-821.321 -972.930 -431.519 -508.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 860.996 356.194 683.092 47.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -137.228 -82.585 -59.881 -33.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.854.105 1.885.123 1.711.397 854.403
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.372 10.544 7.678 -283
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-56.875 -15.959 -42.641 4.632
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.813.602 1.879.708 1.676.434 858.752
Finansman Gelirleri
10 1.054.841 202.417 656.753 141.095
Finansman Giderleri
10 -2.601.597 -554.531 -1.761.551 -100.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.266.846 1.527.594 571.636 898.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-312.372 -341.157 -142.177 -183.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-361.744 -233.008 -181.567 -136.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.372 -108.149 39.390 -47.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
954.474 1.186.437 429.459 715.036
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
954.474 1.186.437 429.459 715.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.639 23.792 14.404 10.963
Ana Ortaklık Payları
915.835 1.162.645 415.055 704.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42000000 0,53000000 0,19000000 0,32000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 35.026 -65.607 269 -494.197 -41.786 401.889 1.195.204 11.269.231 1.511.736 16.011.765 56.632 16.068.397
Transferler
355.277 1.156.459 -1.511.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.195 -23.888 1.162.645 1.140.952 26.735 1.167.687
Dönem Karı (Zararı)
1.162.645 1.162.645 23.792 1.186.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.195 -23.888 -21.693 2.943 -18.750
Kar Payları
9.294 -3.000.000 -2.990.706 -44.228 -3.034.934
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -492.002 0 0 0 0 -41.786 378.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.481 9.425.690 1.162.645 14.162.011 39.139 14.201.150
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
543 534.976 535.519 535.519
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 440.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.868.123 1.979.129 0 15.524.680 55.927 15.580.607
Transferler
316.187 1.662.942 -1.979.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.110 499.705 915.835 1.272.430 39.925 1.312.355
Dönem Karı (Zararı)
915.835 915.835 38.639 954.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.110 499.705 356.595 1.286 357.881
Kar Payları
5.886 -1.900.000 -1.894.114 -46.562 -1.940.676
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -50.427 0 269 0 -683.155 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 939.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.959.211 0 0 0 9.631.065 915.835 0 14.902.996 49.290 14.952.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697719


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8243 Değişim: 0,08%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8311
Açılış: 8,8173
10,3250 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3497
Açılış: 10,3186
496,19 Değişim: 0,00%
Düşük 495,36 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.