KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.03.2023 - 18:42
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991
Yeni Bakiye
1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.270 60.270 60.270
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.397 -3.397 -3.397
Kar Dağıtımı
-82.308 1.004 101.384 -20.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-82.308 1.004 101.384 -20.080
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 0 60.270 537.864 537.864
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864
Yeni Bakiye
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.346 124.653 112.307 112.307
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
57.257 3.013 -60.270 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.257 3.013 -60.270 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -471.120 -15.518 2.807 9.349 124.653 650.171 650.171


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.400.720 11.662.453 24.063.173 456.537 1.421.704 1.878.241
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.074.772 535.745 1.610.517 344.164 1.311.552 1.655.716
Teminat Mektupları
286.447 204.365 490.812 297.964 191.132 489.096
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.873 599 3.472 3.593 432 4.025
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.117 11.641 17.758 3.472 9.568 13.040
Diğer Teminat Mektupları
277.457 192.125 469.582 290.899 181.132 472.031
Banka Kredileri
0 0 0 3.344 3.344
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 3.344 3.344
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 90.606 90.606 218.043 218.043
Belgeli Akreditifler
0 90.606 90.606 218.043 218.043
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
788.325 240.774 1.029.099 46.200 899.033 945.233
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
240.774 240.774 899.033 899.033
Diğer Cirolar
788.325 788.325 46.200 46.200
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
III-1 380.325 373.959 754.284 30.351 33.949 64.300
Cayılamaz Taahhütler
380.325 373.959 754.284 30.351 33.949 64.300
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
368.140 367.561 735.701 14.619 33.949 48.568
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
451 451 489 489
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.734 11.734 15.243 15.243
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.398 6.398
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 10.945.623 10.752.749 21.698.372 82.022 76.203 158.225
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.945.623 10.752.749 21.698.372 82.022 76.203 158.225
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.777.233 5.599.213 11.376.446 82.022 76.203 158.225
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.777.233 5.777.233 82.022 82.022
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.599.213 5.599.213 76.203 76.203
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.168.390 5.153.536 10.321.926
Swap Para Alım İşlemleri
0 5.153.536 5.153.536
Swap Para Satım İşlemleri
5.168.390 0 5.168.390
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.318.802 5.122.865 16.441.667 9.770.847 4.285.782 14.056.629
EMANET KIYMETLER
1.233.914 55.075 1.288.989 565.331 94.472 659.803
Emanete Alınan Menkul Değerler
49.047 1.683 50.730 74.071 1.216 75.287
Tahsile Alınan Çekler
1.184.850 50.959 1.235.809 491.133 93.121 584.254
Tahsile Alınan Ticari Senetler
17 2.433 2.450 127 135 262
REHİNLİ KIYMETLER
10.084.888 5.067.790 15.152.678 9.205.516 4.191.310 13.396.826
Teminat Senetleri
62 62 1.622 1.622
Emtia
1.646 1.646 1.646 1.646
Gayrimenkul
1.261.804 42.837 1.304.641 1.169.025 45.158 1.214.183
Diğer Rehinli Kıymetler
8.821.376 5.024.953 13.846.329 8.033.223 4.146.152 12.179.375
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
23.719.522 16.785.318 40.504.840 10.227.384 5.707.486 15.934.870


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-113.046 -172.713
Alınan Faizler
1.108.880 365.496
Ödenen Faizler
-597.946 -248.567
Alınan Temettüler
57 28
Alınan Ücret ve Komisyonlar
44.770 20.028
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-281.310 60.033
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
161.049 89.132
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-169.913 -91.901
Ödenen Vergiler
-7.143 -3.077
Diğer
-371.490 -363.885
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.502.516 1.187.137
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-60.397 -240.274
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-521.077 -249.149
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
281.964 480.310
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-383.007 676.396
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.763.778 233.936
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-250
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
421.255 286.168
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.389.470 1.014.424
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.512.814 -848.173
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.893 -31.443
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-334.969
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
334.969
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.926.222 -817.608
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
478.655 10.000
Diğer
-6.354 -9.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.320 -15.585
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.320 -15.585
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
197.018 246.269
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
65.354 396.935
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.062.374 665.439
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.127.728 1.062.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
124.653 60.270
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.346 -3.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.346 -3.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.346 -3.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.307 56.873


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
425.186 1.377.966 1.803.152 151.824 1.389.504 1.541.328
Nakit ve Nakit Benzerleri
281.922 1.377.947 1.659.869 145.901 1.389.490 1.535.391
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 171.362 645.223 816.585 145.842 575.955 721.797
Bankalar
I-3 197 593.084 593.281 169 813.535 813.704
Para Piyasalarından Alacaklar
110.517 139.640 250.157
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-154 0 -154 -110 -110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 19 157 138 14 152
Devlet Borçlanma Senetleri
0 19 19 14 14
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 138 138 138
Türev Finansal Varlıklar
I-2 143.126 143.126 5.785 5.785
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
143.126 143.126 5.785 5.785
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.524.868 762.172 5.287.040 2.450.318 745.091 3.195.409
Krediler
I-5 3.081.505 762.172 3.843.677 1.945.596 745.091 2.690.687
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 1.825.499 1.825.499 859.980 859.980
Devlet Borçlanma Senetleri
1.825.499 1.825.499 859.980 859.980
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-382.136 -382.136 -355.258 -355.258
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 68.244 68.244 103.104 103.104
Satış Amaçlı
68.244 68.244 103.104 103.104
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 7.659 7.659 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 7.659 7.659 7.659
Konsolide Edilmeyenler
7.659 7.659 7.659 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 84.176 84.176 29.578 29.578
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 13.690 13.690 13.539 13.539
Diğer
13.690 13.690 13.539 13.539
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
109 109 557 557
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 5.000 5.000 28.027 28.027
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 79.896 89.761 169.657 60.705 98.129 158.834
VARLIKLAR TOPLAMI
5.208.828 2.229.899 7.438.727 2.845.311 2.232.724 5.078.035
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 3.663.195 1.982.121 5.645.316 1.355.711 2.098.129 3.453.840
ALINAN KREDİLER
II-3 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
566.827 566.827 710.913 710.913
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 7.907 7.907 2.779 2.779
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.907 7.907 2.779 2.779
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 57.271 57.271 17.219 17.219
KARŞILIKLAR
II-8 166.152 5.862 172.014 157.874 4.234 162.108
Çalışan Hakları Karşılığı
39.028 39.028 20.764 20.764
Diğer Karşılıklar
127.124 5.862 132.986 137.110 4.234 141.344
CARİ VERGİ BORCU
II-9 18.050 18.050 9.353 9.353
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 164.190 156.981 321.171 130.457 53.502 183.959
ÖZKAYNAKLAR
II-12 650.171 650.171 537.864 537.864
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sermaye Yedekleri
25.430 25.430 25.430 25.430
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 25.430 25.430 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-12.711 -12.711 -365 -365
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
-487.201 -487.201 -547.471 -547.471
Yasal Yedekler
9.349 9.349 6.336 6.336
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
-468.643 -468.643 -525.900 -525.900
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 -27.907 -27.907 -27.907
Kar veya Zarar
124.653 124.653 60.270 60.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
124.653 124.653 60.270 60.270
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.293.763 2.144.964 7.438.727 2.922.170 2.155.865 5.078.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
VI-1 866.061 383.036
Kredilerden Alınan Faizler
651.940 306.257
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.708 8.950
Bankalardan Alınan Faizler
8.627 7.841
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.409 3.966
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
197.390 54.481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.409 1
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
192.981 54.480
Diğer Faiz Gelirleri
987 1.541
FAİZ GİDERLERİ (-)
VI-2 -646.817 -252.092
Mevduata Verilen Faizler
-522.612 -210.577
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5 -4
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-69.990 -33.431
Kiralama Faiz Giderleri
-8.320 -4.678
Diğer Faiz Giderleri
-45.890 -3.402
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
219.244 130.944
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
36.593 19.054
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.819 22.236
Gayri Nakdi Kredilerden
19.920 20.637
Diğer
VI-12 21.899 1.599
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.226 -3.182
Gayri Nakdi Kredilere
-471 -397
Diğer
VI-12 -4.755 -2.785
TEMETTÜ GELİRLERİ
VI-3 57 28
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
VI-4 213.859 1.323
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-2.789
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
202.958 4.336
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.690 -3.013
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VI-5 27.866 89.703
FAALİYET BRÜT KÂRI
497.619 241.052
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
VI-6 434 134.092
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-176.998 -113.387
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
VI-7 -173.375 -186.309
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
147.680 75.448
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
VI-8 147.680 75.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
VI-8 -23.027 -15.178
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-23.027 -15.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
VI-9 124.653 60.270
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
VI-9 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
VI-9 124.653 60.270
Grubun Karı (Zararı)
0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
124.653 60.270
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.