KAP ***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2023 - 16:45
KAP ***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 580.033.637 539.814.717 258.614.035 238.167.590
Satışların Maliyeti
19 -276.023.759 -274.289.789 -95.294.188 -125.460.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.009.878 265.524.928 163.319.847 112.707.105
BRÜT KAR (ZARAR)
304.009.878 265.524.928 163.319.847 112.707.105
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.324.045 -2.440.710 -4.663.904 -746.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 180.814.550 216.348.785 40.336.936 28.876.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -212.584.392 -251.032.183 -30.276.544 -156.748.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
263.915.991 228.400.820 168.716.335 -15.911.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 37.247.670 0 37.247.670 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -34.968.542 0 -34.968.542 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 -1.691.310 1.497.292 0 1.497.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
264.503.809 229.898.112 170.995.463 -14.413.875
Finansman Gelirleri
24 80.938.094 247.052.327 40.894.039 197.971.810
Finansman Giderleri
24 -126.823.446 -45.310.630 -35.244.291 38.187.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
218.618.457 431.639.809 176.645.211 221.744.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.400.973 -16.619.718 -15.401.785 2.193.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -40.400.973 -16.619.718 -15.401.785 2.193.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
178.217.484 415.020.091 161.243.426 223.937.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.217.484 415.020.091 161.243.426 223.937.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
178.217.484 415.020.091 161.243.426 223.937.963
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
452.686.148 754.294.725
Dönem Karı (Zararı)
178.217.484 415.020.091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
178.217.484 415.020.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.732.394 -78.050.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 98.825.989 75.807.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.301 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.810 71.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 587.824 152.386
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -458.014 -80.819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.729.925 16.834.818
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -30.773.850 -5.043.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 58.107.922 22.284.971
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 1.162.696 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -3.766.843 -407.116
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
142.184.756 -185.887.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.247.670
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-37.247.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 1.691.310 -1.497.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 40.400.973 16.619.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.851.369 417.576.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.643.288 19.281.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -30.643.288 19.281.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 845.782 148.480.618
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.144.751 148.324.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.298.969 155.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.513.825
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -162.732.462 -1.102.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 201.051.324 22.097.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
201.051.324 22.097.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.640.307 -329.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.762.892 213.497.902
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 188.854.875
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.762.892 24.643.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -10.073.186 17.164.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
453.801.247 754.545.529
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.115.099 -250.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
305.436.500 -547.949.393
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
575.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -547.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-269.563.500 -449.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -268.943.582 -449.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -619.918 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
654.427.814 -102.769.316
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
719.789.432 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 719.789.432 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
35.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.059.549 -94.740.606
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -95.059.549 -94.740.606
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -808.972 -724.220
Ödenen Faiz
24 -27.786.010 -12.347.527
Alınan Faiz
24 23.192.913 5.043.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.550.462 103.576.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.550.462 103.576.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.281.730 43.438.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.566.832.192 147.014.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.611.660.799 154.281.730
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
30.128.414 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.128.414 0
Diğer Alacaklar
1.060.820 2.150.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-3 2.144.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.060.820 5.516
Peşin Ödenmiş Giderler
166.667.351 3.934.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8-3 26.994.987 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 139.672.364 3.934.889
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.559.240 444.141
ARA TOPLAM
1.811.076.624 160.811.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.811.076.624 160.811.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
569.983 343.619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 569.983 343.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 643.734.003
Maddi Duran Varlıklar
11 2.840.261.801 1.831.723.613
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 82.070.720 57.157.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 619.918 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.923.522.422 2.532.958.273
TOPLAM VARLIKLAR
4.734.599.046 2.693.769.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 214.349.432 127.528.146
Ticari Borçlar
217.447.625 19.515.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 217.447.625 19.515.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.946.566 306.259
Diğer Borçlar
15.388.388 10.625.496
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.388.388 10.625.496
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 10.073.186
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8-3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 10.073.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
875.452 1.156.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 685.458 508.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 189.994 648.008
ARA TOPLAM
450.007.463 169.204.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
450.007.463 169.204.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.959.405.391 1.411.778.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.255.824 949.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 85.824.914 31.006.792
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.046.486.129 1.443.735.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.496.493.592 1.612.939.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.238.105.454 1.080.829.505
Ödenmiş Sermaye
17 280.500.000 245.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
719.789.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
652.018.652 449.288.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-304.667 -382.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-304.667 -382.800
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 39.010.712
Yabancı Para Çevrim Farkları
652.323.319 410.660.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
407.579.886 25.638.985
Net Dönem Karı veya Zararı
178.217.484 360.501.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.238.105.454 1.080.829.505
TOPLAM KAYNAKLAR
4.734.599.046 2.693.769.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
62.400.000 -124.652 245.402.651 -165.169.942 190.808.927 333.316.984 333.316.984
Transferler
190.808.927 -190.808.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.354 15.602.838 155.328.042 415.020.091 585.745.617 585.745.617
Dönem Karı (Zararı)
415.020.091 415.020.091 415.020.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.354 15.602.838 155.328.042 170.725.526 170.725.526
Dönem Sonu Bakiyeler
62.400.000 -330.006 15.602.838 400.730.693 25.638.985 415.020.091 919.062.601 919.062.601
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.400.000 -382.800 39.010.712 410.660.794 25.638.985 360.501.814 1.080.829.505 1.080.829.505
Transferler
-21.439.087 381.940.901 -360.501.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.133 -17.571.625 241.662.525 178.217.484 402.386.517 402.386.517
Dönem Karı (Zararı)
178.217.484 178.217.484 178.217.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.133 -17.571.625 241.662.525 224.169.033 224.169.033
Sermaye Arttırımı
35.100.000 719.789.432 754.889.432 754.889.432
Dönem Sonu Bakiyeler
280.500.000 719.789.432 -304.667 652.323.319 407.579.886 178.217.484 2.238.105.454 2.238.105.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
178.217.484 415.020.091 161.243.426 223.937.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
224.169.033 170.725.526 -199.115.780 -55.847.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 104.168 -256.688 158.319 -345.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-17.571.625 15.602.838 -997.172 15.602.838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
10 -17.571.625 15.602.838 -997.172 15.602.838
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
17 241.662.525 155.328.042 -198.237.361 -71.174.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.035 51.334 -39.566 69.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -26.035 51.334 -39.566 69.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.169.033 170.725.526 -199.115.780 -55.847.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
402.386.517 585.745.617 -37.872.354 168.090.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
402.386.517 585.745.617 -37.872.354 168.090.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211182


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: 0,00% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8989 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2296 Değişim: 0,05%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.880,27 Değişim: 0,29%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.881,99
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.