KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.03.2019 - 14:32
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
rı Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 5.962.240 -53.795 -6.192 2.198.437 4.472.545 1.068.082 16.756.322 16.756.322
Transferler
1.068.082 -1.068.082 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.387.609 -77.682 1.212 -104.734 1.206.405 1.206.405
Dönem Karı (Zararı)
-104.734 -104.734 -104.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.387.609 -77.682 1.212 1.311.139 1.311.139
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Diğer Düzeltmeler
125.341 125.341 125.341
Transferler
1 -104.734 104.734 1 1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.219 3.287 -3.474.128 -3.664.060 -3.664.060
Dönem Karı (Zararı)
-3.474.128 -3.474.128 -3.474.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.219 3.287 -189.932 -189.932
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.820.519 2.846.477
Dönem Karı (Zararı)
-3.474.128 -104.734
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.474.128 -104.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.317.625 301.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.053 276.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
200.560 97.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
200.560 53.994
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 43.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 148.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 148.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25.850 -207.301
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25.850 -207.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.081.225 -13.686
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-542.863 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.477.798 2.798.350
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.190.853 2.215.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.079.403 3.798.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.079.403 3.798.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.164 -63.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-280.164 -63.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.834 -1.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.056.756 -3.177.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.056.756 -3.177.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25.159 26.055
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.541 757
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.541 757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.269.551 2.995.176
Alınan Temettüler
832.332 0
Ödenen Faiz
-922.187 -148.699
Alınan Faiz
632.718 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-93.831 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.415 -6.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.415 -6.996
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.415 -6.996
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.862.934 2.839.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.862.934 2.839.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.975.854 3.301.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.112.920 6.140.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.112.920 13.975.854
Finansal Yatırımlar
7.a 11.122.415 3.931.562
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 11.122.415 3.931.562
Ticari Alacaklar
8.a 5.773.322 4.693.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 5.773.322 4.693.919
Diğer Alacaklar
9.a 802.732 522.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 802.732 522.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 44.533 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 44.533 26.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
25.855.922 23.150.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.855.922 23.150.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 710.840 736.690
Maddi Duran Varlıklar
13 7.964.946 7.999.562
Binalar
7.772.606 7.790.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
61.012 33.056
Taşıtlar
60.153 98.378
Mobilya ve Demirbaşlar
71.175 77.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 3.022
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 3.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 726.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.561.552 8.898.985
TOPLAM VARLIKLAR
35.417.474 32.049.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 19.749.911 12.693.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 19.749.911 12.693.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 176.267 151.108
Diğer Borçlar
9.b 49.365 40.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 49.365 40.824
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 410.116 389.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 410.116 389.131
ARA TOPLAM
20.385.659 13.274.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.385.659 13.274.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 607.806 522.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 607.806 522.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 290.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.806 812.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.993.465 14.086.860
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.424.009 17.962.727
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 7.023.460 7.213.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.028.440 7.218.372
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.b 7.156.630 7.349.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.e -128.190 -131.477
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.c -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.d 2.198.438 2.198.437
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
23.d 1.673.024 1.673.023
Yasal Yedekler
23.d 525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.f 5.561.234 5.540.627
Net Dönem Karı veya Zararı
23.f -3.474.128 -104.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.424.009 17.962.727
TOPLAM KAYNAKLAR
35.417.474 32.049.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 89.672.248 67.376.944
Satışların Maliyeti
24.b -88.412.181 -63.157.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.260.067 4.219.399
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.260.067 4.219.399
Genel Yönetim Giderleri
25.a -5.171.339 -4.790.731
Pazarlama Giderleri
25.b -81.857 -46.765
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.c -2.243 -2.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 3.025.060 1.346.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -3.758.236 -1.640.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.728.548 -914.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 488.514 445.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 -25.850 207.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.265.884 -262.072
Finansman Gelirleri
28.a 632.718 390.519
Finansman Giderleri
28.b -922.187 -246.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.555.353 -118.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.081.225 13.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b 1.081.225 13.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.474.128 -104.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.474.128 -104.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.474.128 -104.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.590 1.311.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.890.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -97.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 1.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 1.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.590 -483.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-64.590 -483.427
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.590 1.311.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.538.718 1.206.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.538.718 1.206.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749276


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.