KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2021 - 16:39
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
8 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Anasozlesme-tadil-tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.
Toplantı Başkanlığına Sn. Recep Serdar SALANCI 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2.
2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.

3.
Bağımsız Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 10.578.454,27 TL. olarak kapanan 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 10.139.780,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5.
Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü
Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına,
2020 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün

15.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden "A" grubu pay senetlerine brüt 1.186.820,38 TL, "B" grubu pay senetlerine brüt 7.426.287,28 TL olmak üzere toplam brüt 8.613.107,66 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) , net 7.321.141,51 TL olarak uygulanmasına, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Temettüün 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7.
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine "A" grubu pay sahiplerinin önerileri doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "Sn. Adem Haluk KORA (TC no: 31657808930), Sn. Mehmet Reha KORA (TC no: 31660808866), Sn. Ferit KORA (TC no: 26162064568), Sn. Özay KORA (TC no: 26165064404) ve Sn Kerim OYGUR (TC no: 12035486728)'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9.
Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2021 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10.
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin tadili teklifi ve değişikliğin gerekçeleri hakkında bilgi sunuldu. Esas sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2023 sayılı ve Ticaret Bakanlığından alınan 02.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061948137 sayılı ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi

11.
2020 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

12.
Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13.
Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Recep Serdar SALANCI şirketin 47 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2021 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

23 Mart 2021Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 sodas_hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 sodas_genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak
Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.
Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: 0,00% Hacim : 15.571 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,3076 Değişim: 1,57%
Düşük 8,1672 22.04.2021 Yüksek 8,3080
Açılış: 8,1791
9,9948 Değişim: 1,30%
Düşük 9,8213 22.04.2021 Yüksek 9,9949
Açılış: 9,8666
476,20 Değişim: 0,92%
Düşük 471,04 22.04.2021 Yüksek 477,50
Açılış: 471,88
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.