KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:10
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 68.360.679 35.046.129
Satışların Maliyeti
21,23 -43.188.259 -23.021.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.172.420 12.024.186
BRÜT KAR (ZARAR)
25.172.420 12.024.186
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -4.603.987 -646.446
Pazarlama Giderleri
22,23 -384.838 -278.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.839.836 5.164.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -4.291.181 -8.102.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.732.250 8.161.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 583.514 218.698
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -35.008 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 9.058.895 3.818.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.339.651 12.198.820
Finansman Gelirleri
26 3.448.852 2.052.799
Finansman Giderleri
26 -5.187.689 -1.487.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.600.814 12.763.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.483.589 259.749
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.761.746 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -8.721.843 259.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.117.225 13.023.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.117.225 13.023.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.117.225 13.023.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 0,16000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.345.658 2.915.626
Dönem Karı (Zararı)
20 21.117.225 13.023.644
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 21.117.225 13.023.644
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.896.413 -2.409.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 1.665.888 1.845.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
645.501 -566.090
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 645.501 -566.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.944.973 502.869
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16,18 1.944.973 502.869
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -583.514 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,24,26 1.157.653 90.428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24,26 -1.358.782 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.058.895 -4.022.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 14.483.589 -259.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.795.185 -7.698.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -6.804.848 -904.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,6 -6.804.848 -904.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.587 -181.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,7 -8.587 -181.556
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -23.858.809 3.772.375
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.601.596 -9.422.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.924.938 567.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,7 2.924.938 567.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 305.796 -393.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.430.437 -1.136.085
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,18 -1.430.437 -1.136.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.678.358 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.781.547 2.915.626
Ödenen Faiz
8,26 -437.559 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -47.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -79.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
596.270 -4.717.642
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,11 0 507.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -33.790 -5.224.856
Alınan Temettüler
25 583.514 0
Alınan Faiz
3,25,26 46.546 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.437.844 806.623
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.304.974
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 86.304.974
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -85.498.351
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -85.498.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.437.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.187.232 -995.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.136.999 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.050.233 -995.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.202.237 19.808.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.152.004 18.813.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.120.674 34.202.237
Ticari Alacaklar
5,6 23.639.408 15.787.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 297.794 3.055.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.341.614 12.731.554
Diğer Alacaklar
7 609.628 601.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 609.628 601.041
Stoklar
9 45.125.786 21.266.977
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.490.773 4.951.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.490.773 4.951.635
Diğer Dönen Varlıklar
19 149.693 85.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 149.693 85.350
ARA TOPLAM
112.135.962 76.894.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.135.962 76.894.272
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.632.201 49.632.201
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 49.632.201 49.632.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 87.890.767 78.831.872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.094.290 3.174.580
Maddi Duran Varlıklar
13 54.939.701 56.491.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.623 79.066
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 78.623 79.066
Peşin Ödenmiş Giderler
62.458 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.458 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.544.595 21.266.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.242.635 209.475.223
TOPLAM VARLIKLAR
320.378.597 286.369.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.894.965 13.282.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.894.965 13.282.615
Ticari Borçlar
5,6 5.833.924 2.963.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 289.354 201.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.544.570 2.762.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.126.617 820.821
Diğer Borçlar
7 582.468 503.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 582.468 503.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.508.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 1.508.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 5.682.569 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.881.111 2.746.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 577.661 442.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.303.450 2.303.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.304.219 561.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.304.219 561.518
ARA TOPLAM
34.305.873 22.387.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.305.873 22.387.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.067.242 26.856.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.067.242 26.856.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.900.820 3.138.029
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16,18 4.900.820 3.138.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.968.062 29.994.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.273.935 52.382.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.104.662 233.987.437
Ödenmiş Sermaye
20 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 3.340.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.725.453 10.725.453
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
20 10.725.453 10.725.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.401.116 12.021.654
Yasal Yedekler
20 14.401.116 12.021.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 78.860.868 -7.771.445
Net Dönem Karı veya Zararı
20 21.117.225 85.671.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.104.662 233.987.437
TOPLAM KAYNAKLAR
320.378.597 286.369.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 10.548.868 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404
Transferler
3.739.547 2.925.806 -6.665.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
507.214 13.023.644 13.530.858 13.530.858
Dönem Sonu Bakiyeler
79.931.250 21.966.586 11.056.082 6.945.321 25.923.379 29.620.509 158.846.262 158.846.262
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437
Transferler
-3.340.445 2.379.462 86.632.313 -85.671.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.117.225 21.117.225 21.117.225
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 10.725.453 14.401.116 79.860.868 21.117.225 255.104.662 255.104.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 21.117.225 13.023.644
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 0 507.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 634.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -126.803
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -126.803
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 507.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.117.225 13.530.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.117.225 13.530.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026682


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.