KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2021 - 20:17
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Tarihi 18.06.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - 4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Esas Sözleşmenin ‘' Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 7'' kapsamına görepılması planlanan Sermaye Arttırımları sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan sonra yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak olan başvuruların başlatılması hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
13 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 27.05.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 13:00'da, Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. no:177-183 34394 Şişli / İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 28.05.2021 tarih 10337 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve 27.05.2021 tarihinde, şirketin resmi web sitesinde (www.senkronguvenlik.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin eski ve yeni metninin TTTSG'de ilan edilmediği anlaşılmış olup ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.06.2021 tarih ve 6400332 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can 'ın Gözetiminde toplanıldı.
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 7.849.206 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.849.206 adet paydan, 2.871.233 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 2.871.233 adet Payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Pay sahibi Bülent Çobanoğlu'nun 750.000 adet A grubu her bir payının 15 (Onbeş) oy hakkı bulunmaktadır.
T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Nazan Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde asgari toplantı nisabı aranmaksızın Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can'ın Genel Kurulun açılabileceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olmadığı tespit edildi.
Gündemin 1. Maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 12.maddesi gereğince toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu başkanlık edecektir. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Nihal Çetinçelik ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in atandığını belirtti.
Gündemin 2. Maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.
Gündemin 3. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.
2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve okunan raporlar ile bilanço gelir gider hesabı oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 4. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk , Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç , Ahmet Seba Yönetim Kurulu üyeleri yıl içinde atamaları oybirliğiyle kabul edildiler.
Gündemin 5.Maddesi uyarınca Bülent Çobanoğlu, Semih erk, Osman Nezihi Alptürk , Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç , Ahmet Seba Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
Gündemin 6. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
Gündemin 7. Maddesi uyarınca Şirket esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamıza uygun olarak, verilen ve oylanan önerge üzerine 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500.-TL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 8. Maddesi uyarınca Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 17.07.2023 tarihinde sona ermektedir. Mevcut üyelerin görevlerinin devam etmesi nedeniyle , 6 kişilik Yönetim Kurulu Üye sayısının da 1 kişi artırılarak 7 kişiye yükseltilmesi ve Kıvanç Kaya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 9. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ‘'Işık Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin seçilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 10. Maddesi uyarınca
Şirketimizin 3.500.000 TL tutarındaki Bülent Çobanoğlu adına 2. Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin bilgi ve belgeler Spk'ya teslim edilmiştir. Ancak Genel Kurul sonrası başvurunun geri çekilerek iptal edilmesi konusunda dilekçe verilmesi Yönetim Kurulu tarafından bugün karara bağlanacaktır. Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 11. Maddesi uyarınca
Kayıtlı Sermaye Tavanımız 27.500.000 TL olup, Planlanan Sermaye Artırımları ile Tavana ulaşıldıktan sonra Kayıtlı Sermaye Tavanımızı yükseltmeyi planlamaktayız. Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 12. Maddesi uyarınca
Gündemin 10.maddesinde bahsettiğimiz 2.Tahsisli Sermaye Artırımımız iptal edilmesi nedeniyle, bir kısım geçmiş yıl zararlarımızı Sermaye Azaltımı ile kapatıp daha yüksek oranda eş zamanlı eş zamanlı Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Nominal değer üzerinden Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı yapılması planlanmaktadır. Geçmiş Yıl Zararlarının azaltıldığı Sermaye Artırımı tercih edilirse şirketin özkaynakları normal bedelli artırım sonucuna göre daha güçlü hale gelmektedir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesin de hangi yöntem izleneceği belirlenip duyurularak Kap'ta gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
Gündemin 15. Maddesi uyarınca Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmamıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 16. Maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu, 8.050 adet pay Ret oyuna karşılık, 2.863.183 adet pay kabul Oyu ile Oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 17. Maddesi uyarınca Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan Caner Polat söz alarak Tv'lerde söylediğiniz herşeyin Kamuyu Aydınlatma Programında'da yayınlanmasını istiyorum. Çünkü televizyon seyretmeyen Pay sahipleri olabilir. Herkezin bilgilenmesi adına iyi olacaktır. Teknolojiye yatırım yapan Yatırım Fonları ve Portföy Yönetim şirketlerinden destek alabilirsiniz. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 13:48'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Bülent ÇOBANOĞLU Sibel Can
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU
Fatih Karacanik Nihal Çetinçelik
.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 fgenel kurul kap taslağı güncel.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO…..……… : 2021 - 15
KARAR TARİHİ…….... : 25.05.2021
GÜNDEM........................: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Yukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda
Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.06.2021 Cuma günü Saat:13:00'de Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye ( Santral:+90(212)3861000 ) adresinde yapılmasına, ilgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanması talep edilmesine ve Genel Kurul ilanının KAP'ta, şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasına,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Esas Sözleşmenin ‘' Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 7'' kapsamına göre yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
10. 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yapılması planlanan Sermaye Arttırımları sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan sonra yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak olan başvuruların başlatılması hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
13. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Görüşler ve kapanış.
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT ÇOBANOĞLU SEMİH ERK YUSUF MURAT BIÇAK
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SELAHATTİN KURUTKAN

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9162 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7687 Değişim: 0,24%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.887,55 Değişim: 0,89%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.889,01
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.