KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.02.2020 - 21:03
KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.390 3.390 2.808 2.808
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.390 3.390 2.808 2.808
Teminat Mektupları
3.390 3.390 2.808 2.808
Diğer Teminat Mektupları
3.390 3.390 2.808 2.808
TAAHHÜTLER
0
Cayılamaz Taahhütler
0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 130.932 130.932 130.888 130.888
EMANET KIYMETLER
0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
REHİNLİ KIYMETLER
130.932 130.932 130.888 130.888
Menkul Kıymetler
23.354 23.354 23.310 23.310
Gayrimenkul
107.578 107.578 107.578 107.578
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
134.322 134.322 133.696 133.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
99.002 65.808
Kredilerden Alınan Faizler
1 98.130 65.023
Bankalardan Alınan Faizler
1 867 785
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -33.844 -23.591
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.427 -21.194
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.919 -2.293
Diğer Faiz Giderleri
-498 -104
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
65.158 42.217
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 -9.010 -7.274
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.010 -7.274
Gayri Nakdi Kredilere
-129
Diğer
-8.881 -7.274
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -20 -204
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-46 -204
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.210 1.152
FAALİYET BRÜT KÂRI
58.338 35.891
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-4.206 -10.281
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -13.250 -10.217
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -11.713 -8.751
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
29.169 6.642
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.169 6.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -6.484 -1.488
Cari Vergi Karşılığı
-4.707 -1.684
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.777
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.685 5.154
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22.685 5.154
Grubun Karı (Zararı)
22.685 5.154
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 7 162 55 11.878 32.102
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
III-I -380 -380
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-380 -380
Yeni Bakiye
20.000 162 -325 11.878 31.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70 5.154 5.224
Kar Dağıtımı
595 7.283 -11.878 -4.000
Dağıtılan Temettü
-4.000 4.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 595 11.283 -11.878
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Yeni Bakiye
III-I 20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70 22.685 22.615
Kar Dağıtımı
957 -1.803 -5.154 -6.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 957 -957
Diğer
5.154 -5.154
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.254 1 3.255 7.947 7.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.247 1 1.248 7.947 7.947
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 3 3 6 6
Bankalar
3 1.241 1 1.242 7.941 7.941
Para Piyasalarından Alacaklar
1 3 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.007 2.007
Diğer Finansal Varlıklar
2.007 2.007
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 166.561 166.561 141.383 141.383
Donuk Alacaklar
188.575 188.575 159.998 159.998
Özel Karşılıklar (-)
-22.014 -22.014 -18.615 -18.615
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 704 704 733 733
Satış Amaçlı
704 704 733 733
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 9.948 9.948 2.327 2.327
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.099 1.099 560 560
Diğer
6 1.099 1.099 560 560
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
8 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
10 3.804 3.804 2.062 2.062
VARLIKLAR TOPLAMI
185.370 1 185.371 155.012 155.012
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
1 93.619 93.619 95.770 95.770
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 30.300 30.300 22.379 22.379
Bonolar
30.300 30.300 10.177 10.177
Tahviller
12.202 12.202
FONLAR
0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3 4.402 4.402 300 300
KARŞILIKLAR
5 404 404 221 221
Çalışan Hakları Karşılığı
404 404 221 221
CARİ VERGİ BORCU
6 2.941 2.941 920 920
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
6 2.985 2.985 1.225 1.225
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 1.159 1.159 1.251 1.251
ÖZKAYNAKLAR
49.561 49.561 32.946 32.946
Ödenmiş Sermaye
7 20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
7 7 77 77
Diğer Sermaye Yedekleri
7 7 77 77
Kar Yedekleri
7 1.714 1.714 757 757
Yasal Yedekler
1.714 1.714 757 757
Kar veya Zarar
27.840 27.840 12.112 12.112
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.155 5.155 6.958 6.958
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.685 22.685 5.154 5.154
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
185.371 185.371 155.012 155.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.685 5.154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-70 70
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70 70
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87 88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.615 5.224


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
23.913 5.061
Alınan Faizler
99.002 65.808
Ödenen Faizler
-33.844 -23.370
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-9.010 -7.274
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.210 1.152
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
28.577 10.281
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
13.250 10.322
Ödenen Vergiler
5.4.7 -4.996 -1.684
Diğer
-71.276 -50.174
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-26.678 -17.311
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-25.178 -10.374
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.742 -1.002
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.151 -6.195
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.393 260
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.765 -12.250
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.157 -188
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5.1.5-5.1.6 -5.047 -246
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.1.5-5.1.6 -1.140 -194
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
30
Diğer
252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.969 18.847
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.123 12.370
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.202 10.177
Temettü Ödemeleri
5.5 -6.000 -4.000
Diğer
48 300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.953 6.409
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.947 1.538
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6.1 994 7.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822273


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 1,13% Hacim : 10.231 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3075 Değişim: -0,25%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8527 Değişim: 0,02%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
533,30 Değişim: 0,66%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.