KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:28
KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Yeni Bakiye
26 25.700 2.281 4 680 3.355 7.997 40.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -12 9.028 9.016
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445 1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.355 -3.355
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 683 7.314 -7.997 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Yeni Bakiye
26 30.500 2.281 -8 1.363 7.314 9.028 50.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.162 22 7.658 14.842
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.710 3.710
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 15.890 -15.890 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 451 8.577 -9.028 0
Diğer
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
50.100 9.443 14 1.815 1 7.658 69.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.304 66.295
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 52.304 66.295
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
39.844 53.148
İskontolu
39.276 49.688
Diğer
568 3.460
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.460 13.147
İskontolu
12.277 12.181
Diğer
183 966
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -29.482 -47.101
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.504 -32.264
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-5.075 -11.421
Diğer Faiz Giderleri
-150 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.753 -3.416
BRÜT KAR (ZARAR)
22.822 19.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -12.662 -11.557
Personel Giderleri
-7.513 -6.369
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-202 -227
Genel İşletme Giderleri
-3.800 -3.888
Diğer
-1.147 -1.073
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.160 7.637
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 2.851 7.113
Bankalardan Alınan Faizler
553 1.425
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
756 2.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6 0
Kambiyo İşlemleri Karı
373 847
Diğer
1.163 1.856
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -510 -1.017
Özel Karşılıklar
-510 -1.017
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -2.409 -1.900
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-214 -131
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.145 -1.664
Diğer
-50 -105
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.092 11.833
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.092 11.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -2.434 -2.805
Cari Vergi Karşılığı
-2.383 -2.846
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-51 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 41
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.658 9.028
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.658 9.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.658 9.028
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.872 9.028
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27 40.588 56.468
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -25.729 -43.685
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 12.460 13.147
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 1.542 2.702
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
55 75
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -12.662 -11.558
Ödenen Vergiler
-4.194 -3.287
Diğer
22,30,33,34 -4.188 -4.834
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-167.635 86.495
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -69.394 -22.314
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14 -14.198 -1.869
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 0 -394
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17 1.529 61
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -100.229 104.085
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 14.657 6.926
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-159.763 95.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -254 -686
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.855 -34.984
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
31.388 22.852
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
23.279 -12.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 3.991.423 3.178.742
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -3.860.408 -3.294.556
Diğer
26 3.710 1.445
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
134.725 -114.369
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.759 -31.664
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.597 34.261
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
838 2.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.658 9.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.184 -12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26 7.184 -12
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-802 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.842 9.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 838 838 2.597 2.597
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 13.903 13.903
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
258.969 258.969 199.677 199.677
Faktoring Alacakları
257.407 257.407 187.773 187.773
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 246.094 246.094 182.174 182.174
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 11.313 11.313 5.599 5.599
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 10.102 10.102
Takipteki Alacaklar
9.3 3.279 3.279 4.964 4.964
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -1.717 -1.717 -3.162 -3.162
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 22.869 22.869 13.763 13.763
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 357 357 303 303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
14 7.261 7.261 1.496 1.496
ARA TOPLAM
290.294 0 290.294 231.739 231.739
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33 33 33 33
Satış Amaçlı
15 33 33 33 33
VARLIKLAR TOPLAMI
290.327 0 290.327 231.772 231.772
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 186.773 3.828 190.601 137.987 6.427 144.414
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 1.589 1.589 60 60
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 21.135 21.135 33.837 33.837
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
595 595 469 469
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 595 595 469 469
CARİ VERGİ BORCU
22 1.112 1.112 394 394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 907 907 54 54
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 5.357 5.357 2.066 2.066
ARA TOPLAM
217.468 3.828 221.296 174.867 6.427 181.294
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
69.031 69.031 50.478 50.478
Ödenmiş Sermaye
26 50.100 50.100 30.500 30.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 9.457 9.457 2.273 2.273
Kar Yedekleri
1.815 1.815 1.363 1.363
Yasal Yedekler
26 1.689 1.689 1.237 1.237
Olağanüstü Yedekler
26 126 126 126 126
Kar veya Zarar
7.659 7.659 16.342 16.342
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 1 1 7.314 7.314
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.658 7.658 9.028 9.028
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
286.499 3.828 290.327 225.345 6.427 231.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
91 91 295 295
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
24.572 24.572 22.852 22.852
ALINAN TEMİNATLAR
37 15.464.300 6.126 15.470.426 13.992.764 4.957 13.997.721
VERİLEN TEMİNATLAR
37 34.264 34.264 36.131 36.131
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 307.564 25.404 332.968 251.702 24.722 276.424
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.830.791 31.530 15.862.321 14.303.744 29.679 14.333.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914077


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6335 Değişim: 0,32%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2136 Değişim: -0,48%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
788,57 Değişim: -0,76%
Düşük 787,69 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.