KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:40
KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 0 -54.057 0 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 0 6.095 0 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.353 71.353 0 71.353
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.559 0 0 0 0 0 -10.559 0 -10.559
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 0 -4.464 0 0 1.736.546 -477.131 71.353 2.355.966 0 2.355.966


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.878.742 20.603.249 41.481.991
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.913.791 2.405.178 6.318.969
Teminat Mektupları
3.906.386 1.000.481 4.906.867
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
109.989 5.244 115.233
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.796.397 995.237 4.791.634
Banka Kredileri
0 127.376 127.376
İthalat Kabul Kredileri
0 127.376 127.376
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
1.582 447.455 449.037
Belgeli Akreditifler
1.582 447.455 449.037
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 32.789 32.789
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 32.789 32.789
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.823 797.077 802.900
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 4.280.515 1.688.577 5.969.092
Cayılamaz Taahhütler
3.562.785 1.688.577 5.251.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.375.788 1.679.980 3.055.768
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
966.260 8.597 974.857
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
741.158 0 741.158
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.910 0 7.910
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
471.081 0 471.081
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
588 0 588
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 717.730 0 717.730
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
717.730 0 717.730
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 12.684.436 16.509.494 29.193.930
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
342.000 0 342.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
342.000 0 342.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.342.436 16.509.494 28.851.930
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.561.658 5.883.359 11.445.017
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.632.544 3.087.217 5.719.761
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.929.114 2.796.142 5.725.256
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.252.763 7.242.909 12.495.672
Swap Para Alım İşlemleri
330.943 5.233.059 5.564.002
Swap Para Satım İşlemleri
4.334.320 841.664 5.175.984
Swap Faiz Alım İşlemleri
293.750 584.093 877.843
Swap Faiz Satım İşlemleri
293.750 584.093 877.843
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.528.015 2.852.286 4.380.301
Para Alım Opsiyonları
708.447 1.305.929 2.014.376
Para Satım Opsiyonları
699.311 1.413.627 2.112.938
Faiz Alım Opsiyonları
0 132.730 132.730
Faiz Satım Opsiyonları
120.257 0 120.257
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 530.940 530.940
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
419.674.283 195.282.316 614.956.599
EMANET KIYMETLER
2.451.821 1.147.931 3.599.752
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
185.942 78.509 264.451
Tahsile Alınan Çekler
2.200.494 160.965 2.361.459
Tahsile Alınan Ticari Senetler
62.370 43.219 105.589
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.170 728.400 730.570
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
844 136.838 137.682
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
413.103.851 193.239.719 606.343.570
Menkul Kıymetler
22.000 51 22.051
Teminat Senetleri
97.455.328 32.944.505 130.399.833
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
27.234.885 10.175.068 37.409.953
Diğer Rehinli Kıymetler
287.240.088 150.095.255 437.335.343
Rehinli Kıymet Alanlar
1.151.550 24.840 1.176.390
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.118.611 894.666 5.013.277
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
440.553.025 215.885.565 656.438.590


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.353
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-10.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.252
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.693
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.788.497 935.396
Kredilerden Alınan Faizler
1.544.758 813.140
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
18.741 10.002
Bankalardan Alınan Faizler
5.405 1.100
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.420 25.804
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
175.520 85.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
888 201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.905 3.895
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
163.727 81.036
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
653 218
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.052.193 -535.757
Mevduata Verilen Faizler
-792.068 -405.439
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-49.538 -27.182
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-74.002 -32.923
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-115.098 -62.004
Diğer Faiz Giderleri
-21.487 -8.209
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
736.304 399.639
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
171.405 82.314
Alınan Ücret ve Komisyonlar
211.219 104.716
Gayri Nakdi Kredilerden
37.265 18.508
Diğer
173.954 86.208
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-39.814 -22.402
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-39.814 -22.402
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-199.124 -103.093
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.716 2.716
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -114.304 -60.598
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.190 -548
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
375.780 345.530
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-492.274 -405.580
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 37.382 22.071
FAALİYET BRÜT KÂRI
634.379 343.049
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -265.220 -141.626
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -287.796 -143.373
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
81.363 58.050
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 81.363 58.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -10.010 -14.360
Cari Vergi Karşılığı
-18.351 -18.351
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-78.085 -50.928
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
86.426 54.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 71.353 43.690
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 71.353 43.690
Grubun Karı (Zararı)
71.353 43.690
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06162000 0,03773000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.264.017 4.177.687 8.441.704
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.866.049 3.112.520 4.978.569
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 558.958 2.943.923 3.502.881
Bankalar
(3) 20.130 168.597 188.727
Para Piyasalarından Alacaklar
1.286.961 0 1.286.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 4.244 8.743 12.987
Devlet Borçlanma Senetleri
1.599 8.743 10.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.645 0 2.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 233.623 13.266 246.889
Devlet Borçlanma Senetleri
226.206 0 226.206
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 13.266 20.683
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 2.037.025 844.779 2.881.804
Devlet Borçlanma Senetleri
2.037.025 253.869 2.290.894
Diğer Finansal Varlıklar
0 590.910 590.910
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 128.474 198.379 326.853
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
128.474 198.379 326.853
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.398 0 -5.398
KREDİLER (Net)
(5) 15.955.343 5.940.460 21.895.803
Krediler
16.213.578 5.940.460 22.154.038
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
16.213.578 5.940.460 22.154.038
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.076.387 0 1.076.387
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.334.622 0 -1.334.622
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-104.206 0 -104.206
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-428.912 0 -428.912
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-801.504 0 -801.504
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 288.365 0 288.365
Satış Amaçlı
288.365 0 288.365
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
772.479 7.668 780.147
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 768.339 7.668 776.007
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
164.873 7.668 172.541
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 303.403 0 303.403
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 84.034 0 84.034
Şerefiye
0 0 0
Diğer
84.034 0 84.034
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 153.339 0 153.339
DİĞER AKTİFLER
(17) 297.709 336.790 634.499
VARLIKLAR TOPLAMI
22.118.689 10.462.605 32.581.294
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 11.727.303 9.648.778 21.376.081
ALINAN KREDİLER
(3) 124.096 3.004.924 3.129.020
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 958.228 1.623.961 2.582.189
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 976.003 0 976.003
Bonolar
274.341 0 274.341
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701.662 0 701.662
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 119.550 222.007 341.557
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
119.550 222.007 341.557
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 428.309 4.582 432.891
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
88.671 0 88.671
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
339.638 4.582 344.220
CARİ VERGİ BORCU
(10) 65.478 0 65.478
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 451.985 389.613 841.598
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
451.985 389.613 841.598
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 224.320 256.191 480.511
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.352.054 3.912 2.355.966
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
46.380 0 46.380
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.376 3.912 -4.464
Kar Yedekleri
1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-405.778 0 -405.778
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.353 0 71.353
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.427.326 15.153.968 32.581.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-322.486
Alınan Faizler
1.118.171
Ödenen Faizler
-872.887
Alınan Temettüler
2.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
211.219
Elde Edilen Diğer Kazançlar
415.352
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
258.898
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-215.359
Ödenen Vergiler
-12.884
Diğer
-1.227.712
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.178.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.933
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.658.686
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-649.356
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.387.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.624.633
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
763.202
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
124.978
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.500.856
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.186
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.794
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.802
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
70.107
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-744.780
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
811.810
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-192.326
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
74.618
Diğer
-15.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.975
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
447.489
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-439.516
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.998
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
157.512
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.347.555
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.248.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4603 Değişim: -0,34%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2562 Değişim: -0,29%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,34 Değişim: -0,27%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.