KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

04.03.2022 - 20:10
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2021 yılı içerisinde, pandemi sebebiyle fiziki konferans ve roadshow katılımı sağlanamamış olsa da aracı kurum ve yatırım bankalar tarafından “pandemi ve yeni normal” şartlarına uyumlu şekilde planlanan video ve telekonferanslar aracılığıyla yatırımcı iletişimine devam edilmiştir. Bu kapsamda katılım sağlanan 17 video ve telekonferans aracılığıyla 250 mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı kurumsal hisse senedi ve bono yatırımcısıyla bir araya gelinmiştir. Bunun yanında 200’e yakın yatırımcı ve analist ile de münferiden telekonferans görüşmeleri gerçekleştirilmiş olması, yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettirildiğine işaret etmektedir. Yatırımcılar ile telefon görüşmeleri, birebir çevrimiçi toplantılar, roadshow ve video ve telekonferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı 450’ye yakındır. Ayrıca, 2021 yılı içinde, 2020 yıl sonu ve 2021 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast yayını düzenlenmiştir. Bu yayınlar aracılığıyla 200’ün üzerinde yatırımcıya ulaşılmıştır. “Amerika Doğal Soda Yatrımı”na ilişkin olarak Kasım ayında düzenlenen iki webcast yayını aracılığıyla 150’nin üzerinde yatırımcıyla bir araya gelinmiştir. Şişecam’ı takip listelerinde tutan aracı kurumlara 2’si yabancı olmak üzere toplam 5 yeni kurum eklenmiş ve yılın tamamında 100’ün üzerinde rapor yayınlanmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921988
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet/Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi de yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2021 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2021 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910514
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket’in www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Kimlik ve Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 50,93
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket’in www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Kimlik ve Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2021 0 % 68,01 % 0,01 % 67,99 Şirket’in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Kimlik ve Yönetim” bölümü içerisinde “Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları” başlığı altında, “Olağan Genel Kurul” bölümünde sunulmuştur. Şirket’in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Kimlik ve Yönetim” bölümü içerisinde “Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları” başlığı altında, “Olağan Genel Kurul” bölümünde sunulmuştur. Bulunmamaktadır. 261 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirket’in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” bölümünde sunulmuştur.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal tabloların 38 No’lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 20 8 4
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 17 8
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 40 8 8
Diğer (Other) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi % 100 % 50 2 1
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 100 % 25 2 1
Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi % 100 % 25 - -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
25 adet rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Prof. Dr. Ahmet Kırman
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mustafa Görkem Elverici
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Ana ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile “Yönetici Sorumluluk Sigortası” kapsamında söz konusu oranın altında bir sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 Kişi olup, oranı %33’tür.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Prof. Dr. Ahmet Kırman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/2006 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Hasan Cahit Çınar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/09/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Zeynep Hansu Uçar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2011 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İzlem Erdem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Prof. Dr. Şener Oktik İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2020 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Dinç Kızıldemir İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Dr. Mehmet Cem Kozlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Gül Ayşem Sargın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2021 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket’in www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Kimlik ve Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı sayısı 61’dir.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
2021 yıl sorundan itibaren İhbar hattı sistemi güncellenerek, uluslararası mevzuatlarla uyumlu bağımsız ve anonim ihbar alma imkânı bulunan yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Çalışanlar ve tüm paydaşların, Şişecam Topluluğu İş Etiği kurallarına, ilgili politikalara ve yasalara aykırı davranışların ve şüphelenilen durumları herhangi bir endişe duyulmadan yöneticilerine ve/veya etik ihbar hattı olan “Ethics Hotline”a bildirim yapmaları mümkündür. Söz konusu bildirimler, ilgili yöneticilere sözlü veya yazılı, https://ethicshotline.sisecam.com internet adresinden, ve 17 dilde hizmet veren telefon numaralarından gerçekleştirilebilmektedir. Şişecam Topluluğu iç mevzuatına göre, gelen ihbarlar Etik Kurul’a raporlanmaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://ethicshotline.sisecam.com Türkiye/0800 621 2393, ABD/1 800 508 1753, Almanya/0800 180 0655, Avusturya/0800 017855, Bosna Hersek/080 083 067, Bulgaristan/0800 46 269, Çin/400 120 0275, Gürcistan/0800 10 02 50, Hindistan/000 800 919 0261, Hollanda/0800 022 2904, İtalya/800 828 488, İspanya/900 876 290, Macaristan/80 088 538, Mısır/0800 006 0316, Romanya/0800 360 147, Rusya/8 800 301 85 34, Slovakya/0800 601 478, Ukrayna/ 0800 801 480
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla “Genel Müdüre Mesaj”, “Ethics Hotline” ile “Nar” uygulamaları kullanılmaktadır. Ayrıca, yılda iki kez yapılmakta olan CEO Talks adlı dijital çalışan etkinliği ile çalışanlara soru ve önerilerini paylaşma imkanı sağlanmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.sisecam.com.tr internet adresinde “Sürdürülebilirlik” bölümü içerisinde “Politikalar” sekmesi içerisinde “İnsan Kaynakları Politikası” yer almaktadır. İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan “Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği” maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.sisecam.com.tr internet adresinde “Sürdürülebilirlik” bölümü içerisinde “Politikalar” sekmesi içerisinde “İnsan Kaynakları Politikası” ve “Misillemenin Önlenmesi Politikası” yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı 10’dur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket’in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, “İş Etiği Kuralları” dokümanıyla sunulmuştur.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket’in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” altında yer alan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümü içerisinde bilgi verilmiştir. Ayrıca, detaylı bilgiye “Sürdürülebilirlik” altında yer alan “Raporlama” sekmesinde bulunan Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmiştir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirket’in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, "Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası” bölümünde sunulmuştur


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.sisecam.com.tr/ linkinden tüm bilgilere Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki ilgili bölümlerden erişilebilir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Rusça, Slovakça.
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal tabloların 23.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek bilgiler” bölümünde yer almaktadır..
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümünde açıklanmıştır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2021 Yılında 13 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 97,44
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
www.sisecam.com.tr kurumsal internet adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde, “Kurumsal Yönetim ve Kimlik” sekmesinde, Esas Sözleşme’nin 10. Maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206123
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İzlem Erdem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Başak Öge Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sezgin Lüle Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Dinç Kızıldemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İzlem Erdem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Sezgin Lüle Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sosyal Sorumluluk Komitesi Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007535


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0821 Değişim: 0,04%
Düşük 16,0477 25.05.2022 Yüksek 16,1140
Açılış: 16,0758
17,2842 Değişim: -0,07%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3042
Açılış: 17,2966
965,77 Değişim: -0,05%
Düşük 963,69 25.05.2022 Yüksek 966,79
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.